Hírek Magyarországi hírek Szé­gyen és gya­lá­zat ez az ítélet!

Szé­gyen és gya­lá­zat ez az ítélet!

Sza­vaz­za­tok a jelen­le­gi kor­mány­zat meg­ma­ra­dá­sa mel­lett! – Buda­há­zy György üze­ne­te a bru­tá­lis íté­let után

„A sze­mé­lyes sére­lem nem elő­rébb­va­ló a nem­zet ügyé­nél. Sza­vaz­za­tok a jelen­le­gi kor­mány­zat meg­ma­ra­dá­sa mellett!”

mond­ta Buda­há­zy György a mai íté­let­hir­de­tés után.

Össze­sen 117 év sza­bad­ság­vesz­tés sza­bott ki a bíró 17 vád­lot­tas ügy­ben, 15 embert talált bűnös­nek, 2 embert fel­men­tett. Az első alka­lom­mal meg­ho­zott, 2016-os íté­let­ben 125 évet szab­tak ki 17 emberre.

Tehát ez az íté­let gya­kor­la­ti­lag meg­egye­zik, viszont egyes vád­lot­tak – töb­bek között Buda­há­zy György – ese­té­ben sok­kal súlyo­sabb mér­té­ket tar­tal­maz, az idő múlá­sa elle­né­re, és annak elle­né­re, hogy a ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok még job­ban meg­dől­tek ebben a meg­is­mé­telt eljárásban.

Az íté­let­nek az egyes vád­lot­tak­ra vonat­ko­zó részei:

Buda­há­zy Gyu­ri elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban és őri­zet­ben 2 év 7 hóna­pot töl­tött, házi őri­zet­ben 790 napot. A kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés­be az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás és őri­zet min­den nap­ja egy az egy­ben beszá­mít, a házi őri­zet­ben töl­tött napok egy­ötö­de vehe­tő figye­lem­be letöl­tött­ként. Ezért 3 évet kell a kisza­bott bün­te­tés­be beszá­mí­ta­ni: erre figye­lem­mel ha így emel­ked­ne jog­erő­re a rá kisza­bott  sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, akkor

Buda­há­zy György leg­ko­ráb­ban 14 év múl­va sza­ba­dul­hat, azaz 2036 áprilisában.

2. ren­dű 14 év letöl­ten­dő (koráb­bi 12 év helyett)
3. 15 év letöltendő(korábbi 7 év 10 hónap helyett)
4. 8 év letöltendő(korábbi 10 év helyett)
5. 7 év letöl­ten­dő (koráb­bi 9 év helyett)
6. 1 év 6 hónap (3 év pró­ba­idő­re fel­füg­geszt­ve, koráb­bi 10 év helyett) ez jelen­tős eny­hí­tés
7. 4 év letöl­ten­dő (koráb­bi 10 év helyett)
8. 13 év letöl­ten­dő (koráb­bi 10 év helyett)
9. 11 év letöl­ten­dő (koráb­bi 6 év 10 hónap helyett) tehát majd­nem meg­dup­láz­ta…
10. 2 év 6 hónap letöl­ten­dő (koráb­bi 5 év 4 hónap helyett)
11. 12 év letöl­ten­dő (koráb­bi 7 év 2 hónap helyett) ez majd­nem dup­lá­zás
12. 2 év 6 hónap letöl­ten­dő (koráb­bi 5 év helyett)
13. 3 év 6 hónap letöl­ten­dő (koráb­bi 5 év helyett)
14. Fel­men­tés
15. 2 év (4 év pró­ba­idő­re fel­füg­geszt­ve, koráb­bi 10 hónap fog­ház helyett)
17. Fel­men­tés
18. 4 év letöl­ten­dő

A súlyo­sabb elítél­tek­nek (Buda­há­zy és 4 másik vád­lott) a bíró elren­del­te az azon­na­li letar­tóz­ta­tá­sát és őket el is vezet­ték. Álar­cos, BV‑s beve­té­si egy­ség jelent meg, azon­nal meg­bi­lin­csel­ték őket és elvit­ték Buda­há­zy Gyu­rit és 4 tár­sát, majd már bilincs­ben kel­lett íté­let indo­ko­lá­sán jelen len­ni. Az eljá­rás az 50-es évek leg­rosszabb han­gu­la­tát idéz­te. A hall­ga­tó­ság­ból kisza­kadt a til­ta­ko­zás, fel­há­bo­ro­dott han­gok hang­zot­tak el, meg­ren­delt, kon­cep­ci­ós íté­le­tet emle­get­tek, ezért kitil­tott min­den­kit a tár­gya­ló­te­rem­ből a bíró.

Emel­lett rend­kí­vül magas bűn­ügyi költ­sé­get szab­tak a vád­lot­tak­ra, van olyan, aki­nek 3 mil­lió forin­tot kel­le­ne meg­fi­zet­nie. Ezek után kije­lent­he­tő, hogy egy­ér­tel­mű­en olyan jog­tip­ró, önké­nyes íté­let szü­le­tett, ami sem­mi­lyen módon nem egyez­tet­he­tő össze a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok­kal. Mivel ebben a meg­is­mé­telt eljá­rás­ban lénye­gé­ben azok a bizo­nyí­té­kok is meg­dől­tek, ame­lye­ket tud­juk, hogy tisz­tes­ség­te­len, tör­vény­te­len módon sze­rez­tek be még Gyur­csány-Baj­nai idő­szak­ban és ebből kre­ál­ták meg a magyar terroristapert.

Abban biza­ko­dik most min­den­ki, akár­hogy is ala­kul ez a dön­tés, a másod­fo­kú bíró­ság nem fog­ja enged­ni, hogy ez a gya­lá­za­tos íté­let hatály­ban marad­jon, és mint ahogy elő­ször is képes volt a tör­vé­nyes­sé­get biz­to­sí­ta­ni ebben az úgy lát­szik, a Fővá­ro­si Tör­vény­szék erre kép­te­len. Dr. Ignácz György, a bíró min­den fogad­ko­zás elle­né­re, hogy ő tör­vé­nyes íté­le­tet fog hoz­ni, ezt most nem volt képes meg­ten­ni. Egyéb­ként bőven lett vol­na lehe­tő­ség, hogy az ügyet köz­ke­gye­lem­mel ren­dez­ze a poli­ti­ka: a Nem­ze­ti Jog­vé­dő Szol­gá­lat tavaly emlék­tör­vény kon­cep­ci­ót nyúj­tott be a 2006-os rend­őr­ter­ror­ra vonat­ko­zó­an, ezt egy sima feles tör­vénnyel lehe­tett vol­na ren­dez­ni.

Most az is fel­me­rült, hogy egyé­ni kegyel­met kel­le­ne min­den elítélt vád­lott­nak igény­be kell ven­nie gyor­sí­tott eljá­rás­ban. Így ha már a poli­ti­ka nem men­tet­te meg a haza­fi­a­kat, ezt leg­alább a lekö­szö­nő köz­tár­sa­sá­gi elnök meg­te­he­ti. Exk­lu­zív vide­ónk a teremből:


 
Gau­di-Nagy Tamás is súlyos kri­ti­kát fogal­ma­zott meg a bírói íté­let­tel szemben.

Buda­há­zy György szá­mí­tott a leg­rosszabb­ra, egy tel­jes „menet­fel­sze­re­lést” is magá­val vitt, ami­nek üres zsák­ját meg­kap­ták két­ség­be­esett és meg­döb­bent hoz­zá­tar­to­zói, fele­sé­ge, Edda húga, édes­any­ja, három gyermeke.

Buda­há­zy György üze­ne­te édasanyjához:

„A sze­mé­lyes sére­lem nem elő­rébb­va­ló a nem­zet ügyé­nél. Sza­vaz­za­tok a jelen­le­gi kor­mány­zat meg­ma­ra­dá­sa mellett!”

Ilyen egy iga­zi Hazafi!

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu