Hírek Magyarországi hírek Szé­che­nyi Ist­ván­ra emlé­kez­tek a Magyar Tudo­má­nyos Akadémián

Szé­che­nyi Ist­ván­ra emlé­kez­tek a Magyar Tudo­má­nyos Akadémián

Szé­che­nyi Ist­ván szü­le­té­sé­nek 231. évfor­du­ló­ján meg­em­lé­ke­zést tar­tott a Szé­che­nyi Tár­sa­ság a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mi­án, ahol a tár­sa­ság idei díja­it is átadták.

Lator­cai Csa­ba, a Minisz­ter­el­nök­ség terü­let­fej­lesz­té­sért fele­lős par­la­men­ti állam­tit­ká­ra a szer­dai ünnep­sé­gen emlé­kez­te­tett arra, hogy Szé­che­nyi Ist­ván Magyar­or­szág fel­emel­ke­dé­sét a kor­ban roha­mo­san fej­lő­dő Nyu­gat-Euró­pá­hoz való fel­zár­kó­zás­ban lát­ta, mind­ezt azon­ban csak­is úgy tar­tot­ta kivi­te­lez­he­tő­nek, ha Magyar­or­szág egyen­lő fél­ként fog­lal­hat helyet az euró­pai nem­ze­tek asztalánál.

„Ehhez pedig köl­csö­nös tisz­te­let és meg­be­csü­lés szük­sé­gel­te­tik: mind hazánk­nak, mind pedig a kon­ti­nens töb­bi álla­má­nak tisz­te­let­ben kell tar­ta­nia a másik érté­ke­it és hagyo­má­nya­it, sajá­tos nem­ze­ti élet­for­má­ját” – tet­te hoz­zá az államtitkár.

Lator­cai Csa­ba kiemel­te: a magyar jog­ál­la­mi­ság tör­té­ne­te hosszú évszá­za­dok­ra tekint vissza. „Ma Euró­pá­ban olya­nok for­mál­nak jogot az ítél­ke­zés­re, akik híján van­nak tör­té­nel­mi isme­re­tek­nek azok­kal szem­ben, akik­ről véle­ményt vagy éppen íté­le­tet mon­da­nak” – mondta.

A Szé­che­nyi által is emlí­tett tör­vé­nyes­ség és alkot­má­nyos­ság­tisz­te­let máig zsi­nór­mér­té­kül szol­gál egy olyan tekin­té­lyes tör­té­ne­lem­mel ren­del­ke­ző szu­ve­rén nem­zet jele­ne és jövő­je szem­pont­já­ból, amely egyen­ran­gú euró­pai nem­zet­ként pozí­ci­o­nál­ja magát és így hatá­roz­za meg jogos érde­ke­it saját és a kon­ti­nens jövő­je ala­kí­tá­sá­ban és érde­ké­ben – húz­ta alá az államtitkár.

Miköz­ben a kon­ti­nens kele­ti részén fel­fog­ha­tat­lan ember­ál­do­za­to­kat köve­te­lő hábo­rú dúl, addig nyu­ga­ton tom­bol az ideo­ló­gi­ai fel­for­ga­tás hala­dó­nak neve­zett for­ra­dal­ma, mellyel szem­ben hatá­ro­zot­tan ki kell áll­ni évez­re­des keresz­tény kul­tú­rán­kért, hagyo­má­nyos élet­mó­dun­kért – fogal­ma­zott az államtitkár.

Lator­cai Csa­ba hoz­zá­tet­te: az egész Euró­pá­ra kiter­je­dő morá­lis és gaz­da­sá­gi vál­ság­ban a rend, a béke és a sza­bad­ság tala­ján áll­va Magyar­or­szág élé­re áll­hat Euró­pa szel­le­mi és lel­ki megújításának.

Az ország­épí­tő Szé­che­nyi Ist­ván­hoz hason­ló­an a magyar kor­mány cél­ja is az, hogy a megyei, váro­si és járá­si szin­tek­re egy­aránt kiter­je­dő fej­lesz­té­sek­kel az ország min­den terü­le­te ver­seny­ké­pes legyen – fűz­te hoz­zá az államtitkár.

A kor­mány cél­ja, hogy Magyar­or­szág 2030-ig az Euró­pai Unió öt leg­él­he­tőbb orszá­ga közé kerül­jön és iden­ti­tá­sá­ban kikezd­he­tet­le­nül erős ország­gá vál­jon – emel­te ki.

Az ünnep­sé­gen átad­ták a Szé­che­nyi Tár­sa­ság 2022. évi díja­it. Az elis­me­ré­se­ket Azbej Tris­tan, a Minisz­ter­el­nök­ség üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps Prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­ért fele­lős állam­tit­ká­ra, a Hun­gary Helps prog­ram veze­tő­je; Kukor­el­li Ist­ván jog­tu­dós egye­te­mi tanár; vala­mint Osz­tie Zol­tán teo­ló­gus, plé­bá­nos vehet­te át.

Az 1987-ben meg­ala­kult Szé­che­nyi Tár­sa­ság cél­ja, hogy név­adó­já­nak örök­sé­gét ala­pul véve fele­ke­zet­re, világ­né­zet­re és párt­ál­lás­ra tekin­tet nél­kül mun­kál­kod­jon a nem­zet fel­emel­ke­dé­sé­ért, szel­le­mi, erköl­csi és anya­gi gya­ra­po­dá­sá­ért, min­den­kor szem előtt tart­va az egye­te­mes magyar­ság érdekeit.