Hírek Magyarországi hírek Száz­öt­ven év után haza­tért a Nép­raj­zi Múzeum

Száz­öt­ven év után haza­tért a Nép­raj­zi Múzeum

Teg­nap dél­után nagy­sza­bá­sú kiál­lí­tá­sok­kal nyi­tot­ta meg kapu­it Euró­pa egyik leg­kor­sze­rűbb etnog­rá­fi­ai intéz­mé­nye, a Nép­raj­zi Múze­um. A Liget-pro­jekt kere­té­ben meg­va­ló­su­ló, kor­sze­rű funk­ci­ók­kal kiala­kí­tott épü­let­ben rög­tön három külön­le­ges tár­lat vár­ja a láto­ga­tó­kat, olyan embe­re­ket, koro­kat, tár­sa­dal­ma­kat és szo­ká­so­kat bemu­tat­va, amely képes a 21. szá­za­di tár­sa­dal­mi és kul­tu­rá­lis kér­dé­se­i­re is választ adni.

Százötven év után hazatért a Néprajzi Múzeum + fotók

Meg­nyílt a Nép­raj­zi Múze­um – ez a mon­dat az elmúlt száz­öt­ven évben heted­szer jele­nik meg az újsá­gok címoldalán 

– hív­ta fel a figyel­met az intéz­mény teg­na­pi saj­tó­be­já­rá­sán Keme­csi Lajos, utal­va arra, hogy a Nép­raj­zi Múze­um az elmúlt más­fél évszá­zad­ban több alka­lom­mal is köl­töz­köd­ni kény­sze­rült. Az intéz­mény főigaz­ga­tó­ja sze­rint azon­ban ennek a ván­dor­lás­nak, illet­ve a nem­zet­kö­zi pél­dák­nak köszön­he­tő­en pon­to­san kör­vo­na­la­zód­tak az elkép­ze­lé­se­ik, így a múze­um igé­nye­ink meg­fe­le­lő épü­le­tet sike­rült kiala­kí­ta­ni. Keme­csi Lajos fel­idéz­te, hogy a Kos­suth téri épü­let­ből negyed­mil­lió műtár­gyat, több mil­lió oldal­nyi archí­vu­mot, több ton­ná­nyi üveg­ne­ga­tí­vot kel­lett az új épü­let­be szál­lí­ta­ni. Mint fogal­ma­zott, az intéz­mény mun­ka­tár­sa­i­nak egy hímes­to­jás-gyűj­te­ményt kell átköl­töz­tet­ni, ame­lyet rekord­idő alatt, gya­kor­la­ti­lag elha­nya­gol­ha­tó törés­kár­ral sike­rült végrehajtani. 

A Ferencz Mar­cel által meg­ál­mo­dott épü­le­tet mél­tat­va a főigaz­ga­tó kiemelte: 

a Kos­suth téren lévő épü­let gyö­nyö­rű, bár kiál­lí­tá­si célok­ra alkal­mat­lan tere­i­hez képest immár három­szor nagyobb, mint­egy hét­ezer négy­zet­mé­te­res tér áll ren­del­ke­zés­re, így a most debü­tá­ló kiál­lí­tá­sok során két­szer annyi műtárgy ismer­he­tő meg, mint az Igaz­ság­ügyi Palotában. 

Zoom tér. Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Ez azért fon­tos, mivel a nagy múze­u­mok gyűj­te­mé­nye­i­nek álta­lá­ban mind­össze a két szá­za­lé­kát sike­rül bemu­tat­ni, nálunk viszont a tel­jes gyűj­te­mény­nek már most több mint a három három szá­za­lé­ka lát­ha­tó, a vég­ső cél pedig az, hogy az öt-hat szá­za­lé­kát kiál­lít­sák. Az iko­ni­kus épü­let­ben továb­bá olyan kor­sze­rű közös­sé­gi terek is helyet kap­nak, mint a mozi­te­rem, a kuta­tó­te­rem, a könyv­tá­ri olva­só­te­rem, múze­u­mi bolt, szak­köny­ves­bolt, illet­ve egy olyan iro­da­tér, ahol kul­tu­rá­lis star­tu­pok szá­má­ra kíná­lunk lehe­tő­sé­get. Szin­tén újdon­ság­nak szá­mít a MÉTA (Múze­um, Élmény, Tudás, Alko­tás) – múze­um­pe­da­gó­gi­ai tér is, ahol a fog­lal­ko­zá­sok részt­ve­vői szá­mos isme­ret­tel gaz­da­god­hat­nak. Végül a Nép­raj­zi Múze­um föld­szint­jén kapott helyet a Város­li­get új láto­ga­tó­köz­pont­ja is, ahol a meg­úju­ló Liget vala­mennyi fej­lesz­té­sé­ről infor­má­ci­ó­kat kap­hat­nak a ven­dé­gek, és jegye­ket is vásá­rol­hat­nak park intéz­mé­nye­i­nek prog­ram­ja­i­ra – rész­le­tez­te Keme­csi Lajos.

Kerá­mia­tér. Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet 

 A világ­szín­vo­na­lú épü­let föld­alat­ti, leg­mo­der­nebb tech­ni­ká­kat ötvö­ző kiál­lí­tó­te­re­i­ben három külön­le­ges kiál­lí­tás tekint­he­tő meg. A láto­ga­tó első­ként egy Zoom kiál­lí­tó­te­ret vehe­ti szem­ügy­re, ahol egé­szen egye­di pers­pek­tí­vá­ból tekint­he­ti meg a múze­u­mi gyűj­te­mé­nyét. Itt ugyan­is értel­me­zé­sek és szö­ve­gek nél­kül, egy­faj­ta őská­osz­ként, egy két­száz­ezer dara­bot meg­ha­la­dó tárgy­hal­maz, vala­mint több­száz­ezer fény­kép, rajz, kéz­irat, hang­anyag és film tekint­he­tő meg. Ezt követően 

a Meg­ér­kez­tünk című idő­sza­ki tár­lat – amely a múze­um Város­li­get­ben eltöl­tött múlt­já­ra ref­lek­tál – tekint­he­tő meg, amely az egzo­ti­kus kul­tú­rák és a Kár­pát-meden­ce leg­szebb nép­mű­vé­sze­ti emlé­ke­it jele­ní­ti meg. Ebben a kiál­lí­tó­tér­ben a múze­um har­minc muzeo­ló­gu­sá­nak köszön­he­tő­en száz külön­le­ges tár­gyat állí­tot­tak ki, így egye­bek mel­lett olyan külön­le­ges­sé­gek cso­dál­ha­tó­ak meg, mint az ele­fánt­csont­ból készült afri­kai tár­gyak, toll­ko­ro­na az Ama­zo­nas vidé­ké­ről, japán sza­mu­rájk­ard, gaz­da­gon hím­zett cif­ra­szűr, sár­kö­zi pár­ta, vagy egy Amur-vidé­ki hal­bőr ruha.

Zoom tér. Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet 

Sosem tapasz­talt élményt nyújt az épü­let főlép­cső­je men­tén mint­egy négy­ezer műtár­gyat fel­vo­nul­ta­tó, nyit­va­tar­tá­si idő­ben ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó Kerá­mia­tér is, amely­nek min­den ele­me egy-egy kis vilá­got mutat be: készí­tő­je, hasz­ná­ló­ja, funk­ci­ó­ja, stí­lu­sa, anya­ga, díszí­té­se, szí­ne, hang­ja, űrmér­té­ke, fel­ira­ta mind rejt vala­mi tit­kot arról, hogyan tapaszt össze az agyag embe­re­ket, koro­kat, tár­sa­dal­ma­kat, szokásokat.

A múze­um gyö­nyö­rű pano­rá­mát nyúj­tó, több ezer négy­zet­mé­te­res tető­kert­je, illet­ve az épü­let egyes terei egyéb­ként belé­pő­jegy meg­vál­tá­sa nél­kül is bejár­ha­tó­ak, ugyan­ak­kor a kom­bi­nált belé­pő­jegy, amellyel min­den kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő, csu­pán három­ezer forint­ba kerül. 

A múze­um tető­kert­je. Fotó:  Kurucz Árpád/Magyar Nemzet 

Az új Nép­raj­zi Múze­um (Fotó: Város­li­get Zrt.)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu