Hírek Külföldi hirek Száz­ez­rek vonul­tak a gyer­me­kek védel­mé­ért Kanadában

Száz­ez­rek vonul­tak a gyer­me­kek védel­mé­ért Kanadában

Ezt már Elon Musk sem hagy­hat­ta szó nélkül

Hűha – rea­gált szűk­sza­vú­an Elon Musk a teg­nap több város­ban is meg­ren­de­zett „Egy­mil­li­ó­an a gyer­me­ke­kért” tün­te­té­sek­ről az X közös­sé­gi olda­lon ter­je­dő fel­vé­tel­re. A meg­moz­du­lá­so­kon több ezren vet­tek részt ország­szer­te, ezt pedig a kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dá­sú és a magyar csa­lád­po­li­ti­kát mél­ta­tó ame­ri­kai – dél-afri­kai mil­li­ár­dos sem hagy­hat­ta szó nélkül.

Wow https://t.co/pZGPRUbw0O— Elon Musk (@elonmusk) Sep­tem­ber 21, 2023

A szer­ve­zők sze­rint a tün­te­té­sek elsőd­le­ges cél­ja a gyer­me­kek isko­lá­ban való szél­ső­sé­ges bal­ol­da­li indokt­ri­ná­ci­ó­ja elle­ni fel­lé­pés, a gen­der­s­em­le­ges wc‑k beszün­te­té­se, a gen­derideo­ló­gia vissza­szo­rí­tá­sa az okta­tá­si intézményekben.

There’s a mas­sive crowd this mor­ning at the Otta­wa #1MillionMarch4Children and the PPC is the­re to say we must pro­tect our kids aga­inst radi­cal gen­der ideo­logy! pic​.twit​ter​.com/​m​W​O​p​r​3​a​d7t— Maxi­me Ber­ni­er (@MaximeBernier) Sep­tem­ber 20, 2023

The #1MillionMarch4Children pro­test in Otta­wa was HUGE

Here is some une­di­ted foo­tage of the march pic​.twit​ter​.com/​J​G​Z​5​9​Y​f​bbE— The Pleb 🇨🇦 Repor­ter (@truckdriverpleb) Sep­tem­ber 20, 2023

A közös­sé­gi médi­á­ban ter­je­dő fel­vé­te­lek sze­rint a tün­te­té­se­ken ren­ge­te­gen vet­tek részt bőr­szín­től, szár­ma­zás­tól függetlenül.

Néz­zék csak meg, hány­fé­le bőr­szín, val­lás, hány­fé­le ember egye­sül itt. Hogy miért? Mert egyet­len dolog közös ben­nünk, ez pedig a gyer­me­ke­ink védelme

– fogal­ma­zott az egyik tüntető.

A father descri­bes why he par­ti­ci­pa­ted in the #1MillionMarch4Children in Toron­to:

„Look how many skin colo­urs, reli­gions, look how many people are uni­ted. Why? Beca­u­se we have one thing in com­mon and that’s our child­ren. Nobo­dy will ever back down from the­ir child­ren.” pic​.twit​ter​.com/​Y​F​g​c​S​z​1​iZn— The Post Mil­len­ni­al (@TPostMillennial) Sep­tem­ber 20, 2023

A meg­moz­du­lás ter­mé­sze­te­sen nem maradt válasz nél­kül, a külön­bö­ző szél­ső­bal­ol­da­li szer­ve­ze­tek, pél­dá­ul az Anti­fa és más LMBTQ-moz­gal­mak ellen­tün­te­té­se­ket szer­vez­tek a kana­dai nagyvárosokban. 

A transz és que­er gye­re­kek, vala­mint az egész homo­sze­xu­á­lis közös­ség kép­vi­se­le­té­ben jöt­tem ma el

− fogal­ma­zott Lin­da Hun­ter lel­kész, aki a Cal­gary­ban meg­ren­de­zett ellen­tün­te­té­sen vett részt. 

The Van­cou­ver #1MillionMarch4Children doesn’t start for 45 minutes and Anti­fa have alre­ady showed up to inti­mi­da­te parents.

All cops facing Anti­fa acti­vists. None facing the other side. Can’t ima­gi­ne why? pic​.twit​ter​.com/​d​A​8​Z​B​4​r​9sQ— Lau­ren Sout­hern (@Lauren_Southern) Sep­tem­ber 20, 2023

For­rás : magyar​nem​zet​.hu