Hírek Morzsák Száz­ezer meg­te­kin­tés, köszönet!!

Száz­ezer meg­te­kin­tés, köszönet!!

Ala­pít­vá­nyunk web­ol­da­la, a www​.cleve​landi​ma​gya​rok​ert​.org csu­pán három éve indult és már­is átlép­tük a 100 000-es láto­ga­tói szá­mot!! Ami vall­juk be egy nagyon figye­lem­re­mél­tó szám, ugyan­is a napi szá­mok­ból lehet lát­ni, hogy érdek­lőd­ve láto­gat­ják a weboldalunkat.

Remél­jük, hogy sike­rül az érdek­lő­dést fenn­tar­ta­ni, fon­tos és aktu­á­lis híre­ket, beszá­mo­ló­kat meg­osz­ta­ni az idelátogatókkal.

Hálás szív­vel köszön­jük az érdek­lő­dé­sü­ket és arra kérünk min­den­kit, hogy aktí­van marad­ja­nak köve­tő­ink, itt is és az összes inter­ne­tes plat­for­mun­kon, ami a face­book, twit­ter, ins­ta­gram és youtube.

Köszön­jük!!