Hírek Elszakított területi hirek Száz­éves a szé­kely himnusz

Száz­éves a szé­kely himnusz

A Szé­kely Nem­ze­ti Tanács azt java­sol­ja, hogy május 22-ét nyil­vá­nít­sák a szé­kely him­nusz nap­já­vá egész Szé­kely­föl­dön. Izsák Balázs SZNT-elnök az MTI-hez csü­tör­tök este eljut­ta­tott doku­men­tum­ban jelez­te: a tanács abból az alka­lom­ból tet­te e javas­la­tot, hogy május 22-én száz éve csen­dült fel elő­ször a Csa­nády György Buj­do­só ének című ver­sé­re Mihal­ik Kál­mán által írt dal. Az SZNT a javas­lat­tal a Homo­ród-men­te Művé­sze­té­ért Ala­pít­vány (HMA) kez­de­mé­nye­zé­sé­hez és a szé­kely­ud­var­he­lyi önkor­mány­zat erre vonat­ko­zó hatá­ro­za­tá­hoz csatlakozott.

Izsák Balázs fel­idéz­te: a női kar­ra írt mű ere­de­ti­leg nem him­nusz­nak készült, ám gaz­dag utó­éle­te során a szé­ke­lyek és magya­rok össze­tar­to­zás-tuda­tá­nak kife­je­ző­jé­vé vált. Ehhez az is hoz­zá­já­rult, hogy a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra ide­jén mind Erdély­ben, mind Magyar­or­szá­gon til­tó­lis­tán volt, de az is, hogy a rend­szer­vál­tás után elter­jedt és éne­kelt mű egy­be­forrt a közös­ség azon vágyá­val, hogy ének­ben is kife­jez­ze együ­vé tar­to­zá­sát, ragasz­ko­dá­sát a szé­kely nép­hez és Székelyföldhöz.

Az SZNT java­sol­ta, hogy május 22-én a szé­kely him­nusz szü­le­tés­nap­ján a helyi közös­sé­gek min­den esz­ten­dő­ben tart­sa­nak ünne­pi meg­em­lé­ke­zé­se­ket, ele­ve­nít­sék fel a him­nusz tör­té­ne­tét, ismer­tes­sék a him­nusz­ku­ta­tás új ered­mé­nye­it. Hoz­zá­tet­te: mind­ezt azért, hogy a szé­kely nép és Szé­kely­föld him­nu­sza mél­tó helyet kap­jon az eljö­ven­dő nem­ze­dé­kek iden­ti­tás­tu­da­tá­ban. Az SZNT meg­em­lí­tet­te: a pün­kös­di ünne­pi szent­mi­sé­ken, isten­tisz­te­le­te­ken álta­lá­ban elhang­zik a magyar him­nusz mel­lett a szé­kely him­nusz is. Arra kér­te a szé­kely­föl­di lel­ké­sze­ket, hogy jelez­zék: a szé­kely him­nusz éppen száz éve hang­zott el először.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu