Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Száz­egy ok, ami­ért nem fele­dünk Tri­a­non 101

Száz­egy ok, ami­ért nem fele­dünk Tri­a­non 101

„Nem kell beszél­ni róla soha­sem, De min­dig, min­dig gon­dol­junk reá.” (Juhász Gyu­la: Trianon) 

A tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum alá­írá­sá­nak 101. évfor­du­ló­já­ra 101 elcsa­tolt tele­pü­lés­név fel­so­ro­lá­sá­val emlé­ke­zünk meg. 

Tizen­két ország­ból 78 hon­fi­tár­sunk jelent­ke­zett be, hogy Erdély, Kár­pát­al­ja, Fel­vi­dék, Vaj­da­ság és Őrvi­dék 101 gyö­nyö­rű váro­sá­nak és fal­vá­nak nevét vegye sorra. 

Köszö­ne­tün­ket sze­ret­nénk kife­jez­ni a Haza­já­ró csa­pa­tá­nak, akik cso­dá­la­tos fel­vé­te­le­ket küld­tek el nekünk Erdély­ből, és Pata­ki Atti­lá­nak, aki Buda­pes­ten a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Emlék­mű­vé­ről készí­tett vide­ót fil­münk számára.

Vide­ó­ban sze­rep­lők: Potá­pi Árpád János (Buda­pest, Magyar­or­szág) Szi­lá­gyi Péter (Buda­pest, Magyar­or­szág) Georg Spött­le (Buda­pest, Magyar­or­szág) Kenye­res Osz­kár (Buda­pest, Magyar­or­szág) Szi­lá­gyi Ákos (New York, USA – Buda­pest, Magyar­or­szág) Pata­ki Atti­la (Buda­pest, Magyar­or­szág) Topo­lán­sz­ky Ádám (Sara­so­ta, Flo­ri­da, USA) Szennyessy Zennyessy Lász­ló (Zürich, Svájc) Szen­tes Antal, Szen­tes Ágos­ton, Szen­tes Bog­lár­ka (Madé­fal­va, Erdély) Csi­bi Lóránd, Simon-Bene­dek Zsu­zsán­na (Cleve­land, Ohio, USA) Orosz Péter, Orosz Erzsé­bet, Kop­pán­di Júlia, Sebes­tyén Ray­mond (Lupény, Erdély) Nt. Jakab­ffy Zsolt (Los Ange­les, Kali­for­nia, USA) Bede Faze­kas Zsolt, Papp Hor­ten­zia (Toron­to, Kana­da) Kósa Ari­an­na, Kósa Abi­ga­il (Atlan­ta, USA) Jánossy Mária (Los Ange­les, Kali­for­nia, USA) Jac­ko­vics Noé­mi, Jac­ko­vics Lili (San Fran­cis­co, Kali­for­nia, USA) Kovács Eli­za, Faze­kas And­rea, Ábra­hám Krisz­ti­na, Bog­dán Cin­tia, Batiz-Fer­kő Ist­ván, Krisz­ti­án Kal­ló, Ban­c­si Dáni­el Kal­ló Ban­c­si Márk (Gyerő­vá­sár­hely, Erdély) Sztra­nyák Bian­ka Éva, Sztra­nyák Esz­ter, Antall Kamil­la (Körös­fő, Erdély) Gom­bár Alet­ta (Kis­ka­pus, Erdély) Ruzsa Kata Réka, Amb­rus-Péter Anna ‚Var­ga-Imre Fló­ra ‚Var­ga-Imre Ist­ván (Zso­bok, Erdély) Bar­ta Tamás Zsu­zsan­na (Clif­ton, New Jer­sey, USA) Rozs Péter, Pisz­ker Ágnes, Kilyén­fal­vi Gábor, Kilyén­fal­vi Botond (Bécs, Auszt­ria) Bene­dek Zsu­zsan­na (Bue­nos Aires, Argen­ti­na) Balogh Lász­ló atya (Pas­sa­ic, New Jer­sey, USA) Kiss Kolos (Nagy­ka­pos, Fel­vi­dék) Var­ga Tibor (Kapos­ke­le­csény, Fel­vi­dék) Fara­gó Zol­tán és csa­lád­ja (Tóth­fa­lu, Vaj­da­ság) Hara­sta Emő­ke, Péter­ffy Réka, Pere­di-Blas­kó Csil­la, Var­jas­kéry Hen­ri­ett (Syd­ney, Auszt­rá­lia) Bese­nyi Zsu­zsan­na (Cor­do­ba, Argen­ti­na) Herczegh­né Juhász Edit, Herczegh Emí­lia, Herczegh Anna (Upp­sa­la, Svéd­or­szág) Szko­ro­pádsz­ky Péter, Szko­ro­pádsz­ky Adri­enn, ifj.Szkoropádszky Péter, Szko­ro­pádsz­ky Vero­ni­ka, Szko­ro­pádsz­ky Tamás (Palágy­ko­mo­róc, Kár­pát­al­ja) Berecz­ky Tamás, Berecz­ky Zsu­zsan­na, ifj. Berecz­ky Tamás, Berecz­ky Vero­ni­ka (Csap, Kár­pát­al­ja) Bíró And­rás (Nagy­be­reg, Kár­pát­al­ja) Berecz­ky Ali­an­na, Berecz­ky Géza, Vásár­he­lyi Bene­dek, Vásár­he­lyi Zoárd (Cleve­land, Ohio, USA)

For­rás: Nem­zet­po­li­ti­kai Államtitkárság