Hírek Külföldi hirek Száz éve zaj­lott le a var­sói csa­ta + Videó

Száz éve zaj­lott le a var­sói csa­ta + Videó

Száz éve zaj­lott le a var­sói csa­ta, mely – jelen­tős magyar segít­ség­gel – hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy Len­gyel­or­szág meg­véd­je az első világ­há­bo­rú végén vissza­nyert füg­get­len­sé­gét, és meg­aka­dá­lyoz­za az orosz kom­mu­nis­ta for­ra­da­lom nyu­gat­ra ter­je­dé­sét – olvas­ha­tó a 888​.hu cik­ké­ben.

A csa­tá­ról a Len­gyel-Magyar Ala­pít­vány készí­tett egy vala­mi­vel több mint 10 per­ces rövid­fil­met. A magyar segít­sé­get közép­pont­ba állí­tó alko­tást a KGHM Pol­ska Miedź Ala­pít­vány finanszírozta.

Forrás:888.HU