Hírek Magyarországi hírek Sza­kí­tó szer­da: a Fidesz EP-kép­vi­se­lói kilép­tek az euró­pai nép­pár­ti frakcióból

Sza­kí­tó szer­da: a Fidesz EP-kép­vi­se­lói kilép­tek az euró­pai nép­pár­ti frakcióból

Szak­ér­tők sze­rint a válás­sal a Nép­párt bukott többet.

A nap két­ség­te­le­nül annak jegyé­ben telt/telik, hogy a Fidesz sza­kí­tott a nép­párt­tal.Ezúton tájé­koz­ta­tom, hogy a Fidesz euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lői kilép­nek az EPP euró­pai par­la­men­ti képviselőcsoportból

– írta Man­fred Weber­nek cím­zett leve­lé­ben a nap ele­jén Orbán Vik­tor.

„Csa­ló­dot­tan lát­juk, hogy miköz­ben több száz­ezer euró­pai ember kerül kór­ház­ba, orvo­sa­ink az ember­éle­tek meg­men­té­sén dol­goz­nak, ez alatt az EPP kép­vi­se­lő­cso­port­ját bel­ső admi­niszt­ra­tív ügyek bénít­ják meg, és azzal fog­la­la­tos­ko­dik, hogy elné­mít­sa és letilt­sa demok­ra­ti­ku­san meg­vá­lasz­tott euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­in­ket.
Az EPP euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­cso­port­ja bel­ső sza­bály­za­tá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sa egy­ér­tel­mű­en ellen­sé­ges lépés a válasz­tó­ink­kal és a Fidesszel szem­ben. Euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­ink kor­lá­to­zá­sa válasz­tott tiszt­sé­gük gya­kor­lá­sá­ban meg­foszt­ja a magyar válasz­tó­kat demok­ra­ti­kus joga­ik­tól. Ez anti­de­mok­ra­ti­kus, igaz­ság­ta­lan és elfo­gad­ha­tat­lan. Ebből kifo­lyó­lag a Fidesz veze­tő tes­tü­le­te úgy dön­tött, hogy azon­nal elhagy­juk az EPP euró­pai par­la­men­ti képviselőcsoportját.

Euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­ink tovább­ra is azo­kért a válasz­tó­kért fog­nak fel­szó­lal­ni, aki­ket kép­vi­sel­nek, és meg fog­ják véde­ni a magyar embe­rek érde­ke­it – írta az EPP vezetőjének.”,

fogal­ma­zott a Fidesz elnöke.

Nem sok­kal később Deutsch Tamás, a Fidesz EP-kép­vi­se­lő­cso­port­já­nak veze­tő­je hiva­ta­lo­san is beje­len­tet­te, hogy a 12 kép­vi­se­lő elhagy­ja a frakciót.

„A Man­fred Weber vezet­te euró­pai nép­pár­ti frak­ció a koro­na­ví­rus-jár­vány kel­lős köze­pén is a jár­vánnyal szem­be­ni véde­ke­zés helyett a kizá­rós­di­val van elfog­lal­va. Magyar­or­szá­gon mi éle­te­ket pró­bá­lunk men­te­ni, a nép­pár­ti kép­vi­se­lő­cso­port nagy több­sé­ge pedig ebben a hely­zet­ben is kép­vi­se­lő­ket akar fel­füg­gesz­te­ni, kizár­ni. Ebből elég volt”

– írta Deutsch Tamás.

A poli­ti­kus meg is indo­kol­ta a döntést:Kilépünk az Euró­pai Nép­párt frak­ci­ó­já­ból, mert az Euró­pai Par­la­ment­ben is a jár­vánnyal és a véde­ke­zés­sel sze­ret­nénk foglalkozni!

– írta.

A 888 ala­pí­tó-főszer­kesz­tő­je, G. Fodor Gábor blog­be­jegy­zés­ben érté­kel­te a helyzetet.

A Fidesz maradt, ami volt

Míg a Fidesz meg­ma­radt annak, ami min­dig is volt: a maga sor­sá­ról dön­tő közös­ség, addig az Euró­pai Nép­párt a Fidesz távo­zá­sá­val búcsút vett attól, ami lehe­tett vol­na: Euró­pa sors­kér­dé­se­i­ről érték­ala­pon dön­tő jobb­ol­da­li erő.Erő helyett gyen­ge­ség: erről szól ma a néppárt.

Gyen­ge, mert behó­dol a bal­ol­dal­nak. Gyen­ge, mert nincs ere­je kint tar­ta­ni a mig­rán­so­kat. Gyen­ge, mert a világ­jár­vány ide­jén, mivel elhi­bá­zott a brüssze­li köz­pon­ti beszer­zés, és nincs elég vak­ci­na, csak arra van ere­je, hogy a Fideszt oltsa.

Ebből lett ele­ge a Fidesz­nek, és ezért hozott dön­tést magáról.

Aki pedig dön­tést tud hoz­ni magá­ról, az erős.Azzal, hogy egy erős Fidesz távo­zott egy gyen­ge nép­párt­ból, a gyen­ge még gyen­gébb lett, az erős pedig még erősebb.

Auf Wie­der­se­hen!

Hason­ló­an vázol­ta fel a hely­ze­tet lapunk­nak Deák Deá­ni­el is.

„Az egy­kor kon­zer­va­tív és keresz­tény­de­mok­ra­ta érté­ke­ket val­ló párt­csa­lád han­gos kisebb­sé­ge mára a libe­rá­lis elit­nek meg­fe­lel­ni aka­ró és az egy­re inkább bal­ol­da­li érté­ke­ket val­ló pár­tok gyűj­tő­he­lyé­vé tet­te az Euró­pai Nép­pár­tot. A nép­párt több nyu­gat-euró­pai tag­ja is már rég­óta bal­ol­da­li érté­ke­ket kép­vi­sel a kon­zer­va­tív nor­mák helyett, illet­ve olyan „prog­resszív”, zöm­mel libe­rá­lis poli­ti­kai célo­kat fogal­maz meg, mint a mul­ti­kul­tu­rá­lis tár­sa­da­lom meg­te­rem­té­se, a meleg­jo­gok bőví­té­se vagy a mig­rá­ció tel­jes lega­li­zá­lá­sa és a beván­dor­lók töme­ges integ­rá­lá­sa. Ennek hatá­sá­ra a nép­pár­ti tag­pár­tok az utób­bi évek­ben jelen­tő­sen meg­gyen­gül­tek, az Euró­pai Nép­párt gya­kor­la­ti­lag mély­re­pü­lés­be kez­dett. Ráadá­sul most, hogy a Fidesz távo­zott a frak­ci­ó­ból, és vár­ha­tó­an töb­ben köve­tik majd, a nép­párt még gyen­gébb lett. Ugyan­csak a nép­pár­tot gyen­gí­ti, hogy innen­től kezd­ve szin­te alig marad­nak bent, akik figyel­mez­tet­nék őket az ere­de­ti érté­kek meg­tar­tá­sá­ra, így a bal­ra toló­dás foly­ta­tó­dá­sa garan­tált, ami ugyan­csak a nép­párt továb­bi nép­sze­rű­ség­vesz­té­sét ered­mé­nye­zi. A nép­párt tehát töb­bet veszí­tett a Fidesz távo­zá­sá­val, mint amennyit a Fidesz.”

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont pedig figyel­mez­te­tett: ők ezt már jóelő­re meg­mond­ták. Beiga­zo­ló­dott, amit koráb­ban meg­jó­sol­tunk: az Euró­pai Nép­párt elbukott

– írta leg­fris­sebb Face­book-bejegy­zé­sé­ben az Alap­jo­go­kért Központ.

„A keresz­té­nye­sen huma­nis­ta egy­ko­ri önma­gá­val is egy­re gyen­gébb kap­cso­ló­dás­sal bíró Euró­pai Nép­párt való­ban nem az, ami volt, és plá­ne nem az, ami­nek kel­le­ne len­nie. A Fidesz eset­le­ges távo­zá­sa az Euró­pai Nép­párt szá­má­ra való­ban a vég, a Fidesz­nek pedig vala­mi sike­res új kez­de­te lehet”
– idéz­tek Szánt­hó Mik­lós, az Alap­jo­go­kért Köz­pont igaz­ga­tó­ja tavaly év ele­ji írását.

 888​.hu