Hírek Magyarországi hírek Száj­er József kilé­pett a Fidesz­ből, Orbán Vik­tor nyilatkozott

Száj­er József kilé­pett a Fidesz­ből, Orbán Vik­tor nyilatkozott

Száj­er József a mai nap­pal kilé­pett a Fideszből. 

A volt EP-kép­vi­se­lő a párt­tag­sá­gá­ról való lemon­dást Kuba­tov Gábor­nak, a Fidesz párt­igaz­ga­tó­já­nak cím­zett egy­mon­da­tos leve­lé­ben jelen­tet­te be. A Magyar Nem­zet­nek a kor­mány­ülés szü­ne­té­ben sike­rült rövid tele­fon­in­ter­jút kér­nie az ügy­ben Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök­től, a Fidesz elnökétől:

– Minisz­ter­el­nök úr, érté­kel­né Száj­er József kilépését?

– Amit Száj­er József kép­vi­se­lő­tár­sunk tett, az a mi poli­ti­kai közös­sé­günk érték­rend­jé­be nem fér bele. Har­minc­éves mun­ká­ját nem fog­juk elfe­lej­te­ni és meg­ta­gad­ni, de cse­le­ke­de­te nem elfo­gad­ha­tó, és nem véd­he­tő. A tör­tén­tek után az egyet­len helyes dön­tést hoz­ta, ami­kor bocsá­nat­ké­rés mel­lett euró­pai par­la­men­ti man­dá­tu­má­ról lemon­dott, és a Fidesz­ből kilé­pett. Dön­té­sét tudo­má­sul vettük.

For­rás: Magyar Nemzet