Hírek Magyarországi hírek Száj­er József az EP-ben: Mi meg­har­col­tunk a jogállamért!

Száj­er József az EP-ben: Mi meg­har­col­tunk a jogállamért!

Ebben a ház­ban sokat beszél­nek a jog­ál­la­mi­ság­ról olya­nok is, akik­nek fogal­muk sincs arról, hogy az mit jelent – kezd­te az euró­pai par­la­men­ti fel­szó­la­lá­sát csü­tör­tö­kön Száj­er József, aki sze­rint a jog­ál­lam a sza­bad­sá­got, a nem­ze­ti füg­get­len­sé­get és a demok­rá­ci­át jelen­ti. – Az én nem­ze­dé­kem har­minc évvel ezelőtt azért har­colt, hogy ez ne csak az Euró­pa nyu­ga­ti felén élők örö­költ pri­vi­lé­gi­u­ma legyen! Mi ezért meg­har­col­tunk! – véle­ke­dett a Fidesz EP-kép­vi­se­lő­je. Sze­rin­te a jog­ál­lam nem jelen­ti le nem írt sza­bá­lyok szá­mon­ké­ré­sét, a ket­tős mér­cét – ami­kor vala­kit meg­bün­tet­nek ugyan­azért, ami­ért más dicsé­re­tet kap. – Nem jelen­ti az egye­sek­nek nem tet­sző poli­ti­kai ideo­ló­gi­ák szank­ci­o­ná­lá­sát vagy elhall­ga­tá­sát. Pedig itt egye­sek erre hasz­nál­ják a jog­ál­lam jel­sza­vát – mondta.

– Aki jog­ál­lam­ról papol, az ne teker­je ki a sza­va­zá­si sza­bá­lyo­kat! – húz­ta alá Száj­er József, emlé­kez­tet­ve a Sar­gen­ti­ni-jelen­tés 2018-as elfo­ga­dá­sá­nak körül­mé­nye­i­re. – Aki a jog­ál­lam híve, ne ijed­jen meg az elté­rő véle­mé­nyek­től. Az adja meg a vád­lott­nak a szót, hogy véde­kez­hes­sen! – fogal­ma­zott a Fidesz – KDNP EP-dele­gá­ci­ó­já­nak elnö­ke, ezút­tal arra utal­va, hogy a magyar vírus­tör­vény­ről szó­ló, máju­si EP-vitán Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter nem kapott szót Brüsszelben.

– Ebben a ház­ban olyan meg­ol­dá­so­kat eről­tet­nek, ame­lyek­nél nem nor­ma­tív, nem jogi kri­té­ri­u­mok alap­ján hatá­roz­nák meg, hol sérül a jog­ál­lam, hanem már a gya­nú ese­tén is súlyos anya­gi szank­ci­ó­kat vet­né­nek ki és nem garan­tál­nák az egyen­lő elbá­nást sem. Ez a kom­mu­nis­ta modell! Mi már lát­tunk ilyet, már vol­tunk áldo­za­tai hason­ló törek­vé­sek­nek. Legyőz­tük őket, és nem fog­juk meg­en­ged­ni, hogy a hát­só ajtón vissza­tér­je­nek! – szö­gez­te le Száj­er, aki sze­rint Euró­pa ennél igen­is job­bat, jobb jog­ál­la­mot érdemel.

A „zava­ros” jog­ál­la­mi­sá­gi alku miatt hábo­rog az Euró­pai Parlament

Meg­kez­dő­dött az uni­ós keret­költ­ség­ve­tés­ről és men­tő­alap­ról szó­ló vita az Euró­pai Par­la­ment­ben, ahol Charles Michel taná­csi és Ursu­la von der Leyen bizott­sá­gi elnök is a kép­vi­se­lők meg­nye­ré­sé­re tett kísér­le­tet. Az Euró­pai Par­la­ment zöld jel­zé­se is kell a mint­egy 2000 mil­li­árd eurós cso­mag vég­re­haj­tá­sá­hoz – nem cso­da tehát, hogy a csúcs­in­téz­mé­nyek veze­tői az eddi­gi­nél is enge­dé­ke­nyebb­nek mutat­koz­tak a kép­vi­se­lők irá­nyá­ba. A jog­ál­la­mi­ság az ülés egyik leg­in­kább vitás ügye. A fide­szes Száj­er József sze­rint az EP még a saját sza­bá­lya­it is fel­rúg­ja a poli­ti­kai célok tel­je­sí­té­se érdekében.

For­rás: Magyar Nemzet