Hírek Elszakított területi hirek Sza­ba­don enged­ték Beke Ist­vánt és Szőcs Zoltánt

Sza­ba­don enged­ték Beke Ist­vánt és Szőcs Zoltánt

A mai nap sza­ba­don enged­ték a ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt szé­kely­föl­di Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt – érte­sült több meg­bíz­ha­tó for­rás­ból az Erdély.ma por­tál is és a Maszol hír­ol­da­la is.

Az ügyük­ben júni­us ele­jén már szü­le­tett egy ked­ve­ző hatá­ro­zat, akkor a Bras­sói Bíró­ság első fokon úgy dön­tött, Beke és Szőcs sza­ba­dul­hat­nak, az íté­let azon­ban nem volt jog­erős. Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán 2020 máju­sa óta kér­het­ték a fel­té­te­les sza­bad­láb­ra helyezésüket. 

Azóta négy, erre vonat­ko­zó kérést nyúj­tot­tak be, a bör­tön ille­té­kes bizott­sá­ga a jó maga­vi­se­le­tük alap­ján vala­mennyi eset­ben aján­lot­ta a sza­ba­don bocsá­tást. Beke Ist­ván eddi­gi kéré­se­it rend­re eluta­sí­tot­ták a bíróságok. 

Szőcs Zol­tán sza­ba­don bocsá­tá­sát már két koráb­bi alka­lom­mal is elren­del­te a Bras­sói Bíró­ság, az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se után azon­ban a Bras­só Megyei Tör­vény­szék meg­vál­toz­tat­ta az íté­le­tet – írta koráb­ban az MTI.

A ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt szé­kely fér­fi­ak­nak bő hét hónap múl­va lejárt vol­na a büntetésük.Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt 2018. júli­us 4‑én ítél­te 5 – 5 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re a buka­res­ti leg­fel­sőbb bíró­ság, ter­ro­ris­ta cse­lek­mé­nyek, illet­ve ezek­re való fel­buj­tás miatt. 

A Hat­van­négy Vár­me­gye Ifjú­sá­gi Moz­ga­lom (HVIM) kéz­di­vá­sár­he­lyi, illet­ve erdé­lyi elnö­ke ellen hozott íté­let álta­lá­nos meg­döb­be­nést vál­tott ki az erdé­lyi magyar­ság sora­i­ban, hiszen az első fokon eljá­ró Buka­res­ti Táb­la­bí­ró­ság meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta az ügyész­ség által össze­ál­lí­tott vád­irat nagyobb részét, és csak 11, illet­ve 10 hónap bör­tön­bün­te­tést rótt ki rájuk, amennyit már koráb­ban vizs­gá­la­ti fog­ság­ban töltöttek.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt a romá­ni­ai szer­ve­zett bűnö­zés és ter­ro­riz­mus elle­ni ügyész­ség (DIICOT) állí­tot­ta bíró­ság elé, mert lehall­ga­tott beszél­ge­té­se­ik­ből, és a Beke Ist­ván laká­sán talált petár­dák­ból a román ható­sá­gok arra követ­kez­tet­tek, hogy házi készí­té­sű bom­bát akar­tak rob­ban­ta­ni Kéz­di­vá­sár­hely főte­rén 2015-ben, a decem­ber else­jei román nem­ze­ti ünnep­re szer­ve­zett kato­nai parádén.

Az erdé­lyi magyar köz­vé­le­mény az első pil­la­nat­tól fog­va úgy tekin­tet­te, hogy kon­cep­ci­ós eljá­rás folyik a kéz­di­vá­sár­he­lyi fia­ta­lok ellen. Letar­tóz­ta­tá­suk után hete­kig tün­tet­tek Kéz­di­vá­sár­he­lyen. Jog­erős elíté­lé­sük után több rend­kí­vü­li per­újí­tá­si kérel­met nyúj­tot­tak be, de ezek mind­egyi­két eluta­sí­tot­ták a romá­ni­ai bíróságok. 

For­rás: info​start​.hu / vad​haj​ta​sok​.hu