Hírek Magyarországi hírek Svéd­or­szág­ban őri­zet­be vet­ték a HírTV svéd­or­szá­gi tudósítóját

Svéd­or­szág­ban őri­zet­be vet­ték a HírTV svéd­or­szá­gi tudósítóját

Őri­zet­be vet­ték a Hír TV svéd­or­szá­gi tudó­sí­tó­ját. Bug­nyár Zol­tán az upp­sa­lai rend­őr­ség szék­há­zá­tól nem messze for­ga­tott a szer­dai, 7 ember meg­se­be­sü­lé­sé­vel járó késelésről.

Sza­lag­kor­don­nal kerí­tet­ték el a szer­dai bűn­cse­lek­mény hely­szí­nét. A svéd­or­szá­gi Vet­lan­da bel­vá­ro­sá­ban fényes nap­pal késelt meg egy­más után hét embert egy fér­fi, öten közü­lük súlyos sérü­lé­sek­kel kerül­tek kór­ház­ba. A rend­őr­ség a hely­szí­nen com­bon lőt­te, letar­tóz­tat­ta és kór­ház­ba szál­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt, ám annak kilé­té­ről kez­det­ben nem árul­tak el sem­mit. Annyit jelen­tet­tek csak be, hogy az ügyet lehet­sé­ges ter­ror­tá­ma­dás­ként vizs­gál­ja a hatóság.

A rend­őr­ség később ház­ku­ta­tást vég­zett az tet­tes laká­sá­ban, az infor­má­ci­ók ezután kezd­tek kiszi­vá­rog­ni. Ezek­ből kide­rült, hogy a fér­fi egy 22 éves afgán szár­ma­zá­sú beván­dor­ló, aki koráb­ban már más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ismert volt a ható­sá­gok előtt. Az ügyész azon­ban csü­tör­tök dél­előtt beje­len­tet­te, hogy egy­sze­rű bűn­cse­lek­mény­ként vizs­gál­ják a továb­bi­ak­ban az ügyet nem pedig ter­ror­cse­lek­mény­ként – erről szá­molt be a Hír TV svéd­or­szá­gi tudósítója.

Tudó­sí­tónk ere­de­ti­leg a rend­őr­ség épü­le­té­től nem messze sze­ret­te vol­na tudó­sí­ta­ni a Hír tele­ví­zió néző­it a bűn­cse­lek­mény­ről, ám a saj­tó-és szó­lás­sza­bad­sá­got han­goz­ta­tó ország rend­őr­sé­ge ezt más­képp gon­dol­ta, és őri­zet­be vette.

Bug­nyár Zol­tánt pár óra múl­va elen­ged­ték, ám kame­rá­ját elko­boz­ták és védett objek­tum ellen elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény vád­já­val eljá­rást indí­tot­tak elle­ne. Tudó­sí­tónk azóta fel­vet­te a kap­cso­la­tot a stock­hol­mi magyar nagy­kö­vet­ség­gel, akik kivizs­gál­ják az ügyet.

For­rás: hirtv​.hu