Hírek Külföldi hirek Súlyos erő­szak­ba tor­koll­tak a fran­cia­or­szá­gi tüntetések

Súlyos erő­szak­ba tor­koll­tak a fran­cia­or­szá­gi tüntetések

Több mint száz­ez­ren tün­tet­tek szom­ba­ton het­ven fran­cia nagy­vá­ros­ban a nem­zet­biz­ton­sá­gi tör­vény vita­tott módo­sí­tá­sa ellen. Párizs­ban a fel­vo­nu­lást anar­chis­ta rend­bon­tók pró­bál­ták meg­za­var­ni, töb­ben közü­lük össze­csap­tak a rend­őrök­kel, akik közül leg­alább 23-an megsérültek.

Újság­író szer­ve­ze­tek, bal­ol­da­li pár­tok, szak­szer­ve­ze­tek, jog­vé­dő szer­ve­ze­tek együtt hív­ták ország­szer­te utcá­ra az embe­re­ket az ellen kor­mány­ja­vas­lat ellen, amely alap­ján a rend­őr­ség tag­ja­i­ról mun­ká­juk elvég­zé­se köz­ben készült képek, fel­vé­te­lek köz­zé­té­te­lét a ható­sá­gok akár 45 ezer eurós bír­ság­gal és egy év sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethetik.

A kor­mány állás­pont­ja sze­rint az intéz­ke­dés­sel a rend­őrö­ket sze­ret­nék véde­ni a közös­sé­gi olda­la­kon szer­ve­zett gyű­lö­let­kel­tő fel­hí­vá­sok­kal szem­ben, ame­lyek­re első­sor­ban a tava­lyi sár­ga­mel­lé­nyes tün­te­té­sek ide­jén vol­tak példák.

Jól­le­het a sza­bá­lyo­zás kimond­ja, hogy csak a rossz­hi­sze­mű köz­zé­té­tel bün­te­ten­dő, a bírá­lók sze­rint a módo­sí­tás kor­lá­toz­za a média­sza­bad­sá­got és az eset­le­ges rend­őri túl­ka­pá­sok­ról szó­ló tájékoztatásokat.

Az ellen­zők azt is kifo­gá­sol­ják, hogy a rend­őri túl­ka­pá­sok több­sé­ge bün­tet­len marad, ha azok­ról nem készül­het fel­vé­tel akár újság­írók kame­rá­i­val, akár állam­pol­gá­rok mobiltelefonjaival.

A rend­őr­ség tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint ország­szer­te több mint 133 ezren vonul­tak utcá­ra, a fővá­ros­ban 46 ezren, Lil­le-ben 3 ezren, Bor­deaux-ban 6 ezren, Lyon­ban csak­nem 8 ezren, Stras­bourg­ban 1500-an til­ta­koz­tak békésen.

„A tör­vény­ja­vas­lat sér­ti a véle­mény­nyil­vá­ní­tá­si, a tájé­koz­ta­tá­si és a saj­tó­sza­bad­sá­got, rövi­den a köz­tár­sa­sá­gunk nyil­vá­nos­sá­gi alap­sza­bad­sá­ga­it” – írták a szer­ve­zők felhívásukban.

Ahogy a pári­zsi tün­te­té­se­ken már meg­szo­kott, a menet­hez rend­bon­tó cso­por­tok is csat­la­koz­tak, ame­lyek egy újsá­gos­bó­dét, a jegy­bank bejá­ra­tát a Bas­tille téren, és egy étter­met is fel­gyúj­tot­tak a tün­te­tés útvo­na­lán. Autó­kat is fel­dön­töt­tek, hogy azok­ból és más tár­gyak­ból bari­ká­do­kat épít­se­nek, ame­lyek mögül meg­do­bál­ták a rend­őrö­ket. A feke­té­be öltö­zött, csuk­lyát vise­lő, nagyon mobi­lis anar­chis­ták­nak könny­gáz­zal vála­szol­tak a rendőrök.

A bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um sze­rint leg­alább 23 rend­őr meg­sé­rült, a hely­szí­ni tudó­sí­tá­sok sze­rint a tün­te­tők között is vol­tak sérül­tek, s több kiégett autót is lehe­tett lát­ni a menet útvo­na­lá­nak men­tén. A leg­he­ve­sebb össze­csa­pá­sok akkor vol­tak a rend­őrök és a rend­bon­tók között, ami­kor a tün­te­tés végén, a Bas­tille téren a tün­te­tők már osz­la­ni kezd­tek és elin­dul­tak hazafelé.

A tör­vény­ter­ve­zet ellen már múlt szom­ba­ton is több mint 20 ezren til­ta­koz­tak Párizs­ban. Azóta viszont a héten két eset is heves bel­po­li­ti­kai vitát vál­tott ki.

Ked­den a pári­zsi ügyész­ség azért indí­tott vizs­gá­la­tot, mert rend­őrök több mig­ránst és újság­írót bán­tal­maz­tak elő­ző este a pári­zsi Répub­li­que téren, ahol csak­nem ötszáz ille­gá­lis beván­dor­ló az őket támo­ga­tó, álla­mi­lag finan­szí­ro­zott szer­ve­ze­tek segít­sé­gé­vel sát­ra­kat állí­tott fel, hogy így köve­tel­je­nek sür­gős­sé­gi szál­lás­he­lyet. A rend­őri fel­lé­pés­ről azóta az rend­őr­ség fel­ügye­le­ti szer­vé­nek jelen­té­se kimond­ta, hogy „túl­zott volt az erő használata”.

Pén­te­ken pedig őri­zet­be került a négy fran­cia rend­őr, akik részt vet­tek egy feke­te bőrű zenei pro­du­cer bán­tal­ma­zá­sá­ban Párizs­ban. Hiva­ta­li sze­mély által elkö­ve­tett erő­szak­kal, hiva­ta­los doku­men­tum meg­ha­mi­sí­tá­sá­val és rassziz­mus­sal gya­nú­sít­ják őket.

A Loop­si­der por­tá­lon köz­zé­tett videó, ame­lyet több mint 2 mil­li­ó­an töl­töt­tek le, óri­á­si vissz­han­got vál­tott ki a köz­élet­ben. Neves spor­to­lók, mások mel­lett Antoine Gri­ez­mann és Kyli­an Mba­p­pé válo­ga­tott lab­da­rú­gók, éne­ke­sek, művé­szek is fel­há­bo­ro­dá­suk­nak adtak han­got, Emma­nu­el Mac­ro­nál­lam­főt pedig „nagyon meg­döb­ben­tet­ték” azok a képek, ame­lye­ken Michel Zecler pro­du­cert ütik, rug­dos­sák és gumi­bot­tal bán­tal­maz­zák rend­őrök a zenei stú­di­ó­ja bejáratánál.

A rend­őri jegy­ző­könyv­ben az sze­re­pelt, hogy szom­ba­ton a fér­fi ellen­állt, ami­kor a mun­ka­he­lye előtt az utcán iga­zol­tat­ták, mert nem viselt száj­masz­kot. A rend­őrök azt állí­tot­ták, hogy a fér­fi behúz­ta őket a stú­di­ó­ba, és ott meg­ver­te őket. A fel­vé­te­len viszont az lát­szik, hogy a rend­őrök betol­ják Michel Zeclert az ajtón, ő ellen­áll, az arcát és a tes­tét védi az üté­sek­től, de nem üt vissza. A rend­őrök a bán­tal­ma­zás köz­ben több­ször is „mocs­kos néger­nek” nevez­ték a férfit.

A bán­tal­ma­zás öt perc után azért ért véget, mert a stú­dió alag­so­rá­ból embe­rek jöt­tek fel, s ennek hatá­sá­ra a rend­őrök elhagy­ták az épü­le­tet, majd kívül­ről könny­gázt dob­tak be a helyi­ség­be, és fel­szó­lí­tot­ták Michel Zeclert, hogy men­jen ki. A fér­fit, amint kilé­pett az utcá­ra, elő­ál­lí­tot­ták, majd hiva­ta­li sze­mély elle­ni erő­szak miatt őri­zet­be vették.

For­rás: MTI / hirtv​.hu