Hírek Magyarországi hírek Sulyok Tamás a kor­mány­pár­tok államfőjelöltje

Sulyok Tamás a kor­mány­pár­tok államfőjelöltje

Kocsis Máté, a Fidesz frak­ció­ve­ze­tő­je a kor­mány­pár­tok kihe­lye­zett frak­ció­ülé­sén közöl­te, hogy Sulyok Tamást java­sol­ják állam­fő­nek. Simics­kó Ist­ván, a KDNP frak­ció­ve­ze­tő­je leszö­gez­te, hogy a kiseb­bik kor­mány­párt is egy­han­gú­lag támo­gat­ja az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ké­nek jelö­lé­sét a köz­tár­sa­sá­gi elnö­ki pozícióra.

Sulyok Tamás a kormánypártok államfőjelöltje

– Sulyok Tamást, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­két java­sol­juk állam­fő­nek – közöl­te Kocsis Máté, a Fidesz frak­ció­ve­ze­tő­je a kor­mány­pár­tok Bala­ton­al­má­di­ban tar­tott kihe­lye­zett frak­ció­ülé­sén. Mint mond­ta, feb­ru­ár 26-án dönt az Ország­gyű­lés a koráb­bi állam­fő lemon­dá­sá­ról. Kiemel­te, hogy a jelö­lé­si folya­mat attól is függ, hogy az ellen­zé­ki pár­tok állítanak‑e jelöl­tet, és annak fényé­ben lehet majd a válasz­tás idő­pont­ját meghatározni.

LAB_5239
Kocsis Máté, a Fidesz frak­ció­ve­ze­tő­je (Fotó: Origó/Ladóczki Balázs)

A frak­ció­ve­ze­tő beje­len­tet­te azt is, hogy Deutsch Tamást java­sol­ják a Fidesz – KDNP euró­pai par­la­men­ti listavezetőjének.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy ma nem jog­erő­sen elítél­ték Var­ju Lász­lót. Leszö­gez­te, hogy a kor­mány­párt elvár­ja, hogy Var­ju a mai nap­pal hala­dék­ta­la­nul távoz­zon a magyar köz­élet­ből. – Az elmúlt idő­szak­ban is volt egy hason­ló íté­let Feke­te-Győr And­rás ügyé­ben, ő is távoz­zon a magyar köz­élet­ből – mond­ta a Fidesz frakcióvezetője.

 

Szi­go­rít­ják a gyer­mek­vé­del­mi törvényeket

A frak­ció­ve­ze­tő arról is beszélt, hogy rég­óta dol­goz­nak a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény máso­dik részén. Emlé­kez­te­tett, hogy a koráb­bi gyer­mek­vé­del­mi tör­vényt nem támo­gat­ta a bal­ol­dal. Jelez­te, hogy húsz tör­vény módo­sí­tá­sá­ra tesz­nek majd javas­la­tot, és miu­tán nincs min­den kér­dés­ben dön­tés, ezért most csak a biz­tos része­ket ismertette.

Kocsis Máté elárul­ta, java­sol­ják, hogy 18 éven alu­li­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek ne évül­je­nek el soha, továb­bá ne legyen lehe­tő­ség a sza­bad­láb­ra helye­zés­re a bün­te­té­si tétel lejár­ta előtt, az alap­tör­vény pedig ki fog­ja zár­ni, hogy kegye­lem­ben része­sül­hes­se­nek az ilyen bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tők. Azt is java­sol­ják, hogy az ilyen elkö­ve­tők soha töb­bé ne kap­has­sa­nak erköl­csi bizonyítványt.

– Gyer­mek­vé­del­mi szak­em­be­rek és mun­ka­tár­sak segít­sé­gé­vel készült a ter­ve­zet. Vilá­gos és tisz­ta sza­bá­lyok lesz­nek a gyer­mek­vé­de­lem­ben. Egé­szen biz­tos, hogy Brüsszel­nek nem fog tet­sze­ni az új gyer­mek­vé­del­mi tör­vény, így újabb veg­za­tú­rá­ra lehet szá­mí­ta­ni – vála­szol­ta újság­írói kér­dés­re Kocsis Máté.

 

Sike­rült ren­dez­ni a viszonyt Svédországgal

– A KDNP is egy­han­gú­lag támo­gat­ja Sulyok Tamást – mond­ta Simics­kó Ist­ván. A KDNP frak­ció­ve­ze­tő­je elmond­ta, hogy a jelölt állás­pont­juk sze­rint kivá­ló­an alkal­mas az állam­fői fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra. Kitért arra is, hogy a Fidesz-frak­ci­ó­hoz hason­ló­an a KDNP kép­vi­se­lő­cso­port­ja is támo­gat­ni fog­ja a svéd NATO-csat­la­ko­zást a hét­fői sza­va­zá­son. Érté­ke­lé­se sze­rint a koráb­ban kiala­kult kato­nai kap­cso­la­tok, a hadi­ipa­ri együtt­mű­kö­dés jó ala­pot nyújt arra, hogy a NATO-ban is együtt dol­goz­za­nak. Üdvö­zöl­te, hogy pén­te­ken Magyar­or­szág­ra láto­gat a svéd minisz­ter­el­nök, és meg­je­gyez­te, hogy a talál­ko­zón nagyon fon­tos meg­be­szé­lé­sek vár­ha­tók. Simics­kó Ist­ván a gyer­mek­vé­de­lem terü­le­tén vár­ha­tó továb­bi tör­vé­nyi szi­go­rí­tá­so­kat frak­ci­ó­ja támo­ga­tá­sá­ról biztosította.

– Nagy gesz­tus Ulf Kris­ter­sson svéd minisz­ter­el­nök részé­ről a pén­te­ki láto­ga­tás. Komoly lépé­sek tör­tén­tek a két ország viszo­nyá­nak a rendezésében

– fogal­ma­zott Kocsis Máté egy újság­írói kér­dés­re válaszolva. 

Egy másik kér­dés­re vála­szul a frak­ció­ve­ze­tő közöl­te, hogy egy „sér­tett ember vag­dal­ko­zá­sá­nak” tart­ja azt, amit Magyar Péter tesz. A frak­ció­ve­ze­tő nem látott eddig olyan állí­tást, amely­nek az alá­tá­masz­tá­sát mel­lé­kel­te vol­na Magyar Péter, és nem hiszi, hogy ez a jövő­ben vál­toz­ni fog. Kocsis Máté sze­rint van egy sér­tett ember, aki elve­szí­tett az éle­té­ben lehe­tő­sé­ge­ket, ezért most hibáz­tat máso­kat, oko­kat keres és vagdalkozik. 

Borí­tó­kép: Sulyok Tamás (Fotó: Bach Máté)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu