Hírek Clevelandi hirek Sport hirek Sport­tör­té­ne­ti ese­mény az USA Teqballban

Sport­tör­té­ne­ti ese­mény az USA Teqballban

Az Egye­sült Álla­mok­ban első alka­lom­mal vet­tek részt hiva­ta­lo­san is regiszt­rált magyar teq­ball játé­ko­sok egy Chal­len­ger versenyen. 

Az Első Cleve­landi Magyar Teq­ball Klub négy ver­seny­ző­je részt vett a Det­ro­it mel­let­ti Can­ton kis­vá­ros High Velo­ci­ty sport­komp­le­xu­má­ban meg­ren­de­zett Chal­len­ger Cup versenyen.

Tizen­hét csa­pat 34 játé­ko­sa mér­te össze az ere­jét két cso­port­ba, ame­lyek­ben a világ­rang­lis­ta élén is elhe­lyez­ke­dő játé­ko­sok is sze­re­pel­tek. Ez idá­ig már több mint 100 Teq­ball klub ala­kult az Egye­sült Álla­mok­ban, ezen szá­mok tan­usá­ga sze­rint egy­re nép­sze­rűbb ez a magyar találmány.

Ter­ve­ink sze­rint szep­tem­ber, októ­ber magas­sá­gá­ban Cleve­land­ban is lesz egy ilyen nagy hord­ere­jű, Chal­len­ger Cup elne­ve­zé­sű ver­seny. Remél­jük addig is még több magyar fog csat­la­koz­ni a klub­hoz és egy­re töb­ben meg­sze­re­tik, ját­sza­ni fog­ják a Teqballt.

Csi­bi Lóránd