Hírek Külföldi hirek Spa­nyol­or­szág sza­ba­don enged­te Marok­kó ellenségét

Spa­nyol­or­szág sza­ba­don enged­te Marok­kó ellenségét

Éjjel elhagy­ta Spa­nyol­or­szá­got Marok­kó ellen­sé­ge, Brahim Gha­li, aki miatt Rabat közel 10 ezer mig­ránst sza­ba­dí­tott rá Ceu­tá­ra. A nyu­gat-sza­ha­rai füg­get­len­sé­gi moz­ga­lom veze­tő­je éjjel Pamp­lo­ná­ban szállt repü­lő­re és vissza­tért Algé­ri­á­ba. Marok­kó a tör­tén­tek után közöl­te: több szá­lon sza­kít­ja meg a kap­cso­la­tot Spa­nyol­or­szág­gal „drasz­ti­kus és sür­gős intéz­ke­dé­sek” keretében.

A soro­za­tos fenye­ge­té­sek elle­né­re Spa­nyol­or­szág elen­ged­te Marok­kó ellen­sé­gét, Brahim Gha­lit. A spa­nyol Nem­ze­ti Bíró­ság ked­den jelen­tet­te be, hogy nem haj­lan­dó óvin­téz­ke­dé­se­ket beve­zet­ni annak érde­ké­ben, hogy a fér­fi ne távoz­has­son az ország­ból, mivel nincs sem­mi­lyen bűn­cse­lek­mény­re uta­ló jel vele kap­cso­lat­ban. A bírói íté­let egy­ér­tel­mű­en kimond­ta, hogy Gha­li fel­épü­lé­se után sza­ba­don vissza­tér­het ott­ho­ná­ba. A koro­na­ví­rus-fer­tő­zés­sel kezelt fér­fi nem sok­kal később kér­vé­nyez­te is a kór­ház­tól, hogy saját fele­lős­ség­re elme­hes­sen. Éjjel 01:30-kor Pamp­lo­ná­ban szállt fel az algé­ri­ai kor­mány által bérelt orvo­si repü­lő­re, ami­vel vissza­vit­ték Algériába.

Brahim Gha­li a Marok­kó­hoz tar­to­zó nyu­gat-sza­ha­rai orszá­gok füg­get­len­sé­gé­ért küz­dő moz­ga­lom, a Poli­sa­rio Front veze­tő­je­ként tevé­keny­ke­dik, Rabat emi­att hosszú ide­je ellen­ség­ként tekint rá. A spa­nyol kor­mány ápri­lis végén szál­lí­tot­ta Log­roño­ba, fel­bő­szít­ve ezzel a marok­kói kor­mányt, mely már akkor jelez­te: Gha­li elszál­lí­tá­sa követ­kez­mé­nyek­kel fog jár­ni. Május 17-én az afri­kai ország rend­őr­sé­ge leál­lí­tot­ta az ellen­őr­zést a ceu­tai hatá­ron, pél­dát­lan mig­rá­ci­ós vál­sá­got okoz­va ezzel Spa­nyol­or­szág­ban. Két és fél nap alatt közel 10 ezer beván­dor­ló, köz­tük 1.500 kis­ko­rú lépett át a spa­nyol auto­nóm város­ba. Utób­bi­ak közül 200 főt múlt héten átszál­lí­tot­tak a fél­szi­get­re, hogy teher­men­te­sít­sék a ceu­tai befogadóállomásokat.

A marok­kói kor­mány éjjel csend­ben néz­te végig, ahogy Gha­li elhagy­ja Spa­nyol­or­szá­got, majd nem sok­kal később nyi­lat­ko­zat­ban beje­len­tet­ték: „Mad­rid gúnyt űz belő­lük” és nyil­ván­va­ló­an „segí­te­ni akar­ta Gha­li haza­té­ré­sét Algé­ri­á­ba”, emi­att „sür­gős és drasz­ti­kus intéz­ke­dé­se­ket fog­nak hoz­ni Spa­nyol­or­szág­gal szem­ben” Kifej­tet­ték: a tör­tén­tek után „sza­kí­ta­ni” kíván­nak az ibé­ri­ai ország kor­má­nyá­val több téren is, első lépés­ként elbo­csát­ják Marok­kó mad­ri­di nagy­kö­ve­tét, akit már hetek­kel ezelőtt haza­hív­tak a tör­tén­tek miatt.

Hoz­zá­tet­ték, hogy a kap­cso­la­tok leépí­té­se a turiz­mus­ra és a keres­ke­de­lem­re nem vonat­ko­zik majd, ugyan­is „Marok­kó­nak nincs prob­lé­má­ja a spa­nyol állam­pol­gá­rok­kal, akik előtt tovább­ra is nyit­va áll az ország”.

Ped­ro Sánc­hez minisz­ter­el­nök Gha­li távo­zá­sa előtt egy nap­pal ismét „meg­en­ged­he­tet­len­nek” minő­sí­tet­te Marok­kó fenye­ge­tő­zé­se­it és a „hatá­rok lerohanását”.

María Jesús Mon­te­ro kor­mány­szó­vi­vő hoz­zá­fűz­te: a kor­mány­fő „tel­jes vilá­gos­ság­gal kije­len­tet­te már több­ször is a kor­mány állás­pont­ját a vál­ság­gal és a Ceu­tá­ban bekö­vet­ke­zett táma­dás­sal kap­cso­lat­ban”. Nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta, hogy „Spa­nyol­or­szág kül­po­li­ti­ká­ját sem­mi­lyen eset­ben sem lehet fel­té­te­lek­hez kötni”.

For­rás: Magyar Nemzet