Hírek Sport hirek Sor­sol­tak az Európa-ligában

Sor­sol­tak az Európa-ligában

Szerb, fran­cia és török ellen­fe­let kapott a Ferencváros


A Ferenc­vá­ros a Crve­na Zvez­dá­val, az AS Monacóval és a Trab­zon­sporral került azo­nos négyes­be a lab­da­rú­gó Euró­pa-liga pén­te­ki sorsolásán.

A zöld-fehé­rek soro­zat­ban negye­dik alka­lom­mal érde­kel­tek euró­pai kupa­so­ro­zat főtáb­lá­ján: 2019-ben, tavaly és idén az Euró­pa-ligá­ban, 2020-ban a Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­ré­ben játszottak.

A kvar­tet­tek felét a Pus­kás Aré­ná­ban május 31-én sor­ra kerü­lő finá­lé nagy­kö­ve­te, a 97-sze­res válo­ga­tott Gera Zol­tán húz­ta ki.

A nyolc négy­csa­pa­tos cso­port­ból az elsők a nyol­cad­dön­tő­be jut­nak, míg a máso­dik helye­zet­tek a Baj­no­kok Ligá­já­ból érke­ző nyolc cso­port­har­ma­dik­kal talál­koz­nak majd a 16 közé jutá­sért, onnan­tól pedig egye­nes kiesé­ses rend­szer­ben foly­ta­tó­dik a soro­zat. A nem­zet­kö­zi kupa­sze­rep­lés a cso­port­har­ma­di­kok szá­má­ra sem ér véget, ezek a csa­pa­tok ugyan­is a Kon­fe­ren­cia-liga egye­nes kiesé­ses sza­ka­szá­ba kerül­nek át.

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu