Hírek Sport hirek Sor­sol­tak a Baj­no­kok Ligájában

Sor­sol­tak a Baj­no­kok Ligájában

Gulá­csi­ék és Lőw Zsol­ték is a leg­ne­he­zebb páro­sí­tá­sok egyi­két kapták

Gulá­csi Péter és Wil­li Orbán csa­pa­ta, az RB Leip­zig a kapus koráb­bi klub­já­val, a tava­lyi győz­tes FC Liver­pool­lal, míg a Lőw Zsol­tot fog­lal­koz­ta­tó Paris Saint Ger­ma­in a Bar­ce­lo­ná­val talál­ko­zik a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Az Euró­pai Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség (UEFA) hét­főn, Nyon­ban bonyo­lí­tot­ta le a leg­jobb 16 sor­so­lá­sát, ebben a sza­kasz­ban a cso­port­el­sők mel­lé a cso­port­má­so­di­kok kerül­tek, azo­nos nem­zet- és cso­port­be­li csa­pa­tok nem kerül­het­tek össze.

Gulá­csi 2007-ben került a Liver­pool­hoz, több sze­zont is eltöl­tött a nagy múl­tú klub­nál, amely azon­ban rend­sze­re­sen köl­csön­ad­ta őt, így a fel­nőt­tek között nem mutat­koz­ha­tott be. A lip­cse­i­ek szá­má­ra nem túl jó elő­jel, hogy a Vörö­sök­kel kerül­tek össze, mert az angol együt­tes 2002 óta nem kapott ki német csa­pat­tól euró­pai kupa­mér­kő­zé­sen.

A magyar válo­ga­tott kapu­sa az M1 aktu­á­lis csa­tor­ná­nak hét­főn elmond­ta, elő­ze­te­sen vala­hogy érez­te, hogy az angol baj­no­kot kap­ják, de iga­zá­ból sem­mi­kép­pen sem jár­hat­tak jól, ha azt nézi, hogy a Real Mad­rid vagy a Juven­tus is ott volt a lehet­sé­ges ellen­fe­lek között.

„Nekem van egy sze­mé­lyes tör­té­ne­tem is a Liver­pool­lal, hiszen a mai napig közel áll a szí­vem­hez, ami­kor sem­le­ges szur­ko­ló­ként nézem a mér­kő­zé­se­it” - mond­ta a 30 éves Gulá­csi, aki tét­mér­kő­zé­sen nem kapott lehe­tő­sé­get a legen­dás Anfiel­den a nagy­csa­pat­ban, de bízik ben­ne, hogy a lip­cse­i­ek­kel már szur­ko­lók előtt játsz­hat a nagy múl­tú sta­di­on­ban. Hoz­zá­tet­te, ugyan nem a Leip­zig a pár­harc esé­lye­se, de a cso­port­kör­ben már a Paris Saint-Ger­ma­int és a Man­ches­ter Uni­te­det is legyőz­te, vala­mint a baj­nok­ság­ban is jól áll. Ha ez a for­ma a téli szü­net után meg­ma­rad, képe­sek lehet­nek meg­le­pe­tést okoz­ni.

A sor­so­lás slá­ger­pá­ro­sí­tá­sa az FC Bar­ce­lo­na és a Paris Saint-Ger­ma­in össze­csa­pá­sa lett: a két csa­pat több­ször talál­ko­zott már egy­más­sal az egye­nes kiesé­ses sza­kasz­ban, ezek közül a leg­em­lé­ke­ze­te­sebb a 2017-es negyed­dön­tő, amely­nek első fel­vo­ná­sát 4 – 0‑ra nyer­ték ott­hon a pári­zsi­ak, de a vissza­vá­gón a Bar­ca 6 – 1‑re dia­dal­mas­ko­dott. Kér­dés, hogy ott lehet‑e majd a pár­harc­ban Ney­mar, a Bar­ca koráb­bi, a PSG jelen­le­gi klasszi­sa, aki súlyos­nak tűnő boka­sé­rü­lést szen­ve­dett vasárnap.

„Azt a két-három csa­pa­tot, ame­lyet könnyebb­nek ítél­tünk, már koráb­ban kihúz­ták. Ennél jóval ked­ve­zőbb sor­so­lást is kap­hat­tunk vol­na, de ez egy olyan dolog, amit nem lehet befo­lyá­sol­ni, így a Bar­ce­lo­nát kell legyőz­ni a nyolc közé jutás­hoz. A kata­lán gár­da az idei sze­zon­ban nem fut­bal­lo­zik csúcs­for­má­ban, ettől füg­get­le­nül elké­pesz­tő erős játé­kos­ke­ret­tel ren­del­ke­zik, így bár­mi­kor képes meg­le­pe­tést okoz­ni, úgy­hogy bor­zasz­tó veszé­lyes ellen­fél” – fogal­ma­zott az M1 aktu­á­lis csa­tor­nán Lőw Zsolt. Az idén dön­tős PSG másod­edző­je elis­mer­te, még min­dig beszéd­té­ma az öltö­ző­ben a 2017-es kiesés, úgy­hogy a játé­ko­so­kat biz­to­san fűti majd a vissza­vá­gás vágya.

A magyar szak­em­ber azt is elárul­ta, hogy Ney­mar sérü­lé­sé­nél nagyobb volt az ijedt­ség, ugyan­is a hét­fő reg­ge­li vizs­gá­la­tok meg­erő­sí­tet­ték, hogy nincs komoly baja a bra­zil sztár­nak, aki akár napo­kon belül újra edz­het, és még idén játszhat.

A cím­vé­dő Bayern Mün­chen papí­ron egy­ér­tel­mű favo­rit a Lazi­ó­val szem­ben, amely húsz év után sze­re­pel újra az egye­nes kiesé­ses sza­kasz­ban. A 13-szo­ros győz­tes Real Mad­rid a leg­utób­bi idény egyik meg­le­pe­tés­csa­pa­tá­val, az Ata­lan­tá­val került össze.

Egy másik angol-német pár­harc­nak, a Man­ches­ter City és az egye­nes kiesé­ses sza­kasz­ban újonc Borus­sia Mönc­heng­lad­bach össze­csa­pá­sá­nak is a szi­get­or­szá­gi gár­da az esé­lye­se, amely leg­utób­bi kilenc mér­kő­zé­sé­ből nyol­cat meg­nyert német rivá­li­sa ellen, ráadá­sul a Mönc­heng­lad­bach elle­ni négy talál­ko­zó­ból három­szor dia­dal­mas­ko­dott, egy­szer pedig dön­tet­lent játszott.

A nyol­cad­dön­tő első mér­kő­zé­se­it feb­ru­ár 16 – 17-én, illet­ve 23 – 24-én ren­de­zik, míg a vissza­vá­gók­ra már­ci­us 9 – 10-én és 16 – 17-én kerül sor. Az első mér­kő­zé­sek során a cso­port­má­so­di­kok, a vissza­vá­gó­kon pedig a cso­port­győz­te­sek a pálya­vá­lasz­tók. A negyed­dön­tők első fel­vo­ná­sa­it ápri­lis 6 – 7‑én játsszák, a vissza­vá­gó­kat egy hét­tel később bonyo­lít­ják le. A leg­jobb négy között ápri­lis 27 – 28, vala­mint május 4 – 5‑én talál­koz­nak a csa­pa­tok, a dön­tőt pedig pedig május 29-én az isz­tam­bu­li Ata­türk Sta­di­on­ban játsszák.

A nyol­cad­dön­tő párosítása:

Borus­sia Mönc­heng­lad­bach (német)-Manchester City (angol)
Laz­io (olasz)-Bayern Mün­chen (cím­vé­dő, német)
Atlé­ti­co Mad­rid (spanyol)-Chelsea (angol)
RB Leip­zig (német)-FC Liver­pool (angol)
FC Por­to (portugál)-Juventus (olasz)
FC Bar­ce­lo­na (spa­nyol) – Paris Saint-Ger­ma­in (fran­cia)
Sevil­la (spanyol)-Borussia Dort­mund (német)
Ata­lan­ta (olasz)-Real Mad­rid (spa­nyol)

 For­rás : MTI, sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Tőkés Máté