Hírek Magyarországi hírek Soros kiad­ta a paran­csot a NATO-nak: Be kell avat­koz­ni a magyar belügyekbe

Soros kiad­ta a paran­csot a NATO-nak: Be kell avat­koz­ni a magyar belügyekbe

A Soros György­höz köt­he­tő szer­ve­ze­tek közös doku­men­tum­ban jelen­tik ki, hogy a magyar bel­ügyek­be a NATO‑n keresz­tül is be kell avat­koz­ni, és az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­nak a glo­bá­lis demok­rá­cia védel­me­ző­jé­vé kell válnia.

Ez a kez­de­mé­nye­zés olyan, amely­ben a tények kevés­sé ját­sza­nak sze­re­pet. A NATO sem­mi­lyen for­má­ban nem támad­hat­ja meg és nem avat­koz­hat be saját szö­vet­sé­ge­sé­nek bel­ügye­i­be, és mivel Magyar­or­szág NATO-tag, ezért rá is vonat­ko­zik – hang­sú­lyoz­ta a Kos­suth Rádió Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műso­rá­ban Föl­di Lász­ló biz­ton­ság­po­li­ti­kai szakértő.

Ugyan­ak­kor az vilá­go­san lát­szik, hogy az Euró­pai Unió és a nyu­ga­ti elit egy civil szer­ve­zet befo­lyá­sa alá került.

Az már tény­sze­rű, hogy fize­té­si lis­tá­kon sze­re­pel­nek azok az uni­ós poli­ti­ku­sok, akik Soros­hoz vagy a Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vá­nyok rend­sze­ré­hez köt­he­tők. Ebből követ­ke­ző­en úgy gon­dol­ják, hogy nem­csak Brüsszel­re, hanem a NATO-ra is nyo­mást gyakorolhatnak.

A NATO, mint kato­nai szö­vet­ség a Var­sói Szer­ző­dés­sel szem­ben jött lét­re, és annak fel­bom­lá­sá­val a NATO-nak azóta sincs ellen­fe­le. A kato­nai-védel­mi szö­vet­ség­nek pél­dá­ul a mig­rá­ci­ós vál­ság során kel­lett vol­na fel­lép­nie, ezt azon­ban nem tet­te meg, hiá­ba érkez­tek dzsi­ha­dis­ták a mig­rá­ci­ós hul­lá­mok­kal – emel­te ki a szakértő.

Trump meg­buk­ta­tá­sá­ban is sze­re­pet ját­szot­tak

Az Egye­sült Álla­mok­ban a média egy szűk gaz­da­sá­gi erő­tér­ből táp­lál­ko­zik és poli­ti­kai mun­kát végez. Ezt lát­hat­tuk, ami­kor Donald Trump ellen össze­fo­gott az admi­niszt­rá­ció és a média, és azok – töb­bek között Magyar­or­szág –, akik szem­be­men­nek ezzel a mainst­re­am­mel, azok érez­ni fog­ják ezek­nek az erők­nek a nyomását.

For­rás: hira​do​.hu