Hírek Elszakított területi hirek Soós Zol­tán: „Am învins! Győz­tünk! Vissza­nyer­tük Marosvásárhelyt!”

Soós Zol­tán: „Am învins! Győz­tünk! Vissza­nyer­tük Marosvásárhelyt!”

Eldőlt: a követ­ke­ző négy évben Soós Zol­tán lesz Maros­vá­sár­hely polgármestere.

„Am învins! Együtt győz­tünk, közö­sen! Vissza­nyer­tük Maros­vá­sár­helyt!” – jelen­tet­te be jóval vasár­nap éjfél után a füg­get­len pol­gár­mes­ter­je­lölt. Soós Zol­tán két nyel­ven, romá­nul és magya­rul tar­tot­ta meg a győ­zel­mi beszédét. 

Köszö­ne­tet mon­dott mind­azok­nak, akik vasár­nap bizal­mat sza­vaz­tak neki, és arról biz­to­sí­tot­ta Maros­vá­sár­hely román és magyar lakó­it, hogy mind­két közös­ség érde­ke­it kép­vi­sel­ni fog­ja a man­dá­tu­ma alatt.

„Vissza­nyer­tük a váro­sun­kat. Nem mi, a magya­rok, hanem mi mind­annyi­an a maros­vá­sár­he­lyi­ek. A kor­rup­ció és a kereszt­apák felett arat­tunk győ­zel­met. Ez egy tör­té­nel­mi győ­ze­lem, és köszö­nöm, hogy támo­gat­tak engem”

– jelen­tet­te ki a város leen­dő polgármestere. 

Maros­vá­sár­he­lyen 57 417-en sza­vaz­tak a Köz­pon­ti Válasz­tá­si Iro­da által köz­zé­tett rész­vé­te­li ada­tok sze­rint. A pár­hu­za­mos sza­va­zat­szám­lá­lás sze­rint Soós jelen­tős előnnyel került az élre, 24 950 vok­sot kapott, a máso­dik helyen levő Cla­u­diu Mai­or, aki a Pro Romá­nia szí­ne­i­ben indult, 7611 vok­sot gyűj­tött. A har­ma­dik­ra, a libe­rá­lis The­o­do­ra Bene­dek­re 5899-en sza­vaz­tak. Eze­ket a szá­mo­kat még a nem tel­jes fel­dol­go­zott­ság­nál jegyezték. 

Soós Zol­tán sze­rint Maros­vá­sár­he­lyen sike­rült túl­lép­ni az etni­kai szavazáson. 

„A mai nap­pal lezár­tuk a Flo­rea-rend­szer húsz évét. Lezár­tunk egy rend­szert, ami éppen húsz évet tar­tott tovább a kel­le­té­nél. Komoly sebe­ket ejtett a város tes­tén, de úgy tűnik, nem ért lét­fon­tos­sá­gú szer­ve­ket. Nem érte el az agyat és a szí­vet sem. Mert ma a maros­vá­sár­he­lyi­ek ésszel és szív­vel szavaztak” 

– fogal­ma­zott a jelölt.

Soós Zol­tán sza­vai sze­rint hosszú út veze­tett eddig a győ­ze­le­mig, évszá­za­dos elő­íté­le­te­ket és évti­ze­des sebe­ket kel­lett begyó­gyí­ta­ni. Maros­vá­sár­hely sze­rin­te bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy nem ijed meg az uszí­tás­tól, a rio­ga­tás­tól, a város vasár­nap a vál­to­zás­ra szavazott. 

Ugyan­ak­kor ez a győ­ze­lem nagy fel­ada­to­kat ró rá, de a poli­ti­kai pár­tok­ra is.   A leen­dő pol­gár­mes­ter emlé­kez­te­tett, hogy az RMDSZ egy meg­újult csa­pat­tal pályáz­ta meg a taná­cso­si helye­ket, az elő­ző 20 év int­ri­ká­i­ban érin­tet­len jelöl­tek­kel vágott neki a választásoknak. 

Sze­rin­te most a töb­bi poli­ti­kai erőn a sor, hogy bizo­nyít­sák: a vál­to­zá­sok érde­ke erő­sebb a pár­tok érde­ké­nél. Mint mond­ta, bízik abban, hogy a pár­tok meg­ér­tik a maros­vá­sár­he­lyi­ek üze­ne­tet, és sta­bil koa­lí­ci­ót épí­te­nek a város érdekében. 

Soós hang­sú­lyoz­ta, nem egy új várost ígér, hanem egy új pers­pek­tí­vát a maros­vá­sár­he­lyi­ek­nek. Cso­dát sem tud ígér­ni, mert a város­nak 20 év lema­ra­dást kell bepótolnia.

„Nagy kihí­vá­sok áll­nak előt­tünk. Növel­ni kell Maros­vá­sár­hely ver­seny­ké­pes­sé­gét, mun­ka­he­lye­ket kell terem­te­ni. Hossza­san sorol­hat­nám a város előtt álló prob­lé­má­kat, de elő­re mon­dom: nem tudunk min­dent azon­nal meg­ol­da­ni. Cso­dát nem ígér­he­tek, csak mun­kát, sok munkát” 

– fogal­ma­zott Maros­vá­sár­hely leen­dő pol­gár­mes­te­re. 

For­rás: maszol​.ro