Hírek Külföldi hirek Sok­kol­ta Fran­cia­or­szá­got a tör­té­ne­lem­ta­nár elle­ni merénylet

Sok­kol­ta Fran­cia­or­szá­got a tör­té­ne­lem­ta­nár elle­ni merénylet

Sok­kol­ta a fran­cia köz­vé­le­ményt a pén­te­ki táma­dás, amely­nek során a Párizs­tól észak­nyu­gat­ra talál­ha­tó Con­flans-Sain­te-Hono­ri­ne kül­vá­ros­ban lefe­jez­tek egy közép­is­ko­lai tör­té­ne­lem­ta­nárt, aki a szó­lás­sza­bad­ság­ról tar­tott órá­ján Moha­med-kari­ka­tú­rá­kat muta­tott a diák­ja­i­nak – mond­ta Soós Esz­ter Pet­ro­nel­la Fran­cia­or­szág-szak­ér­tő az M1 aktu­á­lis csa­tor­nán vasárnap.

A taná­rok köz­tiszt­vi­se­lők, a fran­cia köz­tár­sa­sá­gi érték­rend egyik leg­fon­to­sabb kép­vi­se­lő­i­nek tekin­tik őket, a szó­lás­sza­bad­sá­got pedig az egyik külö­nö­sen fon­tos érték­nek – muta­tott rá.

A szak­ér­tő kifej­tet­te, kiszi­vár­gott hírek sze­rint az elhá­rí­tás koráb­ban úgy ítél­te meg, hogy kezel­ni tud­ják az isko­lá­ban kiala­kult feszült­sé­get az intéz­mé­nyen belül, ami nem sike­rült. A szü­lők és az őri­zet­be vet­tek kap­cso­lat­rend­sze­ré­ben van­nak olyan radi­ká­li­sok, akik már raj­ta vol­tak a ter­ror­gya­nús sze­mé­lyek lis­tá­in, ezért Soós Esz­ter Pet­ro­nel­la arra szá­mít, hogy a napok­ban több új infor­má­ció is kide­rül, és akkor lehet majd lát­ni, hogy történt‑e ható­sá­gi mulasztás.

Új fej­le­mény­ként emlí­tet­te, hogy az elmúlt hetek­ben újon­nan érke­zett beván­dor­lók követ­tek el merény­le­te­ket, míg koráb­ban a máso­dik-har­ma­dik gene­rá­ci­ós, már Fran­cia­or­szág­ban szü­le­tett fia­ta­lok­hoz kötőd­tek az isz­lam­is­ta hát­te­rű támadások.

For­rás: Demokrata