Hírek Amerikai hirek Sok­kol­ta Ame­ri­kát a nyolc­éves kis­lány halála

Sok­kol­ta Ame­ri­kát a nyolc­éves kis­lány halála

ATLANTÁBAN BETELT A POHÁR

Könnyek­kel küsz­köd­ve ítél­te el a hét­vé­gén, Atlan­tá­ban tör­tén­te­ket az ame­ri­kai város pol­gár­mes­te­re, Keis­ha Lance Bot­toms. A demok­ra­ta poli­ti­kus azt köve­tő­en ítél­te el a rend­őri erő­szak ellen lét­re­jött, ám szél­ső­sé­ges­sé vált BLM moz­gal­mat, hogy szom­bat este egy nyolc­éves kis­lányt gyil­kol­tak meg fegy­ve­res tüntetők.

Azt mond­ják, a feke­ték éle­tei szá­mí­ta­nak. Most meg­öl­tek egyet a saját­ja­ik közül – fogal­ma­zott az Egye­sült Álla­mok­ban zaj­ló tün­te­té­sek nyolc­éves áldo­za­tá­nak édes­ap­ja. A kis­lányt júli­us 4‑én lőt­ték le Atlan­tá­ban, miu­tán az ame­ri­kai nem­ze­ti ünne­pen, a füg­get­len­ség nap­ján tar­tott tün­te­té­sen a radi­ká­lis BLM (Black Lives Mat­ter) moz­ga­lom tag­jai elba­ri­ká­doz­tak egy gyors­sét­ter­met a város köz­pont­já­ban. Sec­ori­ea Turner édes­ap­ja, Sec­oriya Wil­li­am­son újság­írók­nak elmond­ta: lánya akkor kap­ta a halá­los lövést, mikor a tün­te­tők közül több fegy­ve­res tüzet nyi­tott az autójukra.

Ezt a ható­sá­gok meg­erő­sí­tet­ték, jelen­té­sük sze­rint a lövöl­dö­zés akkor tört ki, mikor szom­bat este a kis­lány autót veze­tő édes­any­ja meg­pró­bált átha­lad­ni az elba­ri­ká­do­zott útsza­ka­szon. – Meg­öl­te­tek egy nyolc­éves gye­re­ket. Sem­mi rosszat nem tett vele­tek, csak haza akart men­ni az uno­ka­test­vé­ré­hez – nyi­lat­koz­ta a saj­tó­nak Sec­oriya Williamson.

A szom­ba­ti tra­gé­dia átfor­dí­tot­ta a moz­ga­lom­mal kap­cso­la­tos ame­ri­kai köz­han­gu­la­tot. Júli­us 4‑én az egész ország­ban kri­ti­kus­sá vált a hely­zet, több nagy­vá­ros­ban ember­éle­te­ket köve­tel­tek a BLM akci­ói. Chi­ca­gó­ban hat­van­hár­man sérül­tek meg és tizen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket, New York­ban negy­ven­né­gyen sebe­sül­tek meg, hat ember halt meg. Atlan­tá­ban a zavar­gá­sok során továb­bi két embert öltek meg, itt is szá­mos súlyos sérü­lés volt.

A hét­vé­gén tör­tén­tek­kel kap­cso­lat­ban hét­főn tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót Atlan­ta pol­gár­mes­te­re, Keis­ha Lance Bot­toms. A demok­ra­ta poli­ti­kus fel­szó­lí­tot­ta a tün­te­tő­ket, hagy­ják abba az utcai erő­sza­kot. – Ami sok, az sok – fogal­ma­zott könnyek között Bot­toms, hoz­zá­té­ve: a nyolc­éves Sec­ori­ea Turner meg­gyil­ko­lá­sát nem lehet a rend­őr­ség­re fog­ni, ez a tün­te­tők fele­lős­sé­ge. – Töb­bet ártunk egy­más­nak, mint bár­me­lyik rend­őr ebben az ország­ban – tet­te hoz­zá Bot­toms, a szí­nes bőrű poli­ti­kus sza­vai nagy vissz­han­got vál­tot­tak ki az ame­ri­kai médiában.

For­rás: Magyar Nemzet