Hírek Magyarországi hírek Soha­sem fog­juk maguk­ra hagy­ni az egyen­ru­há­sa­in­kat + videó

Soha­sem fog­juk maguk­ra hagy­ni az egyen­ru­há­sa­in­kat + videó

Magyar­or­szá­gon sosem fog­ják maguk­ra hagy­ni az egyen­ru­há­so­kat – jelen­tet­te ki Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök szom­ba­ton Buda­pes­ten, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Ren­dé­szet­tu­do­má­nyi Kará­nak tisztavatóján.

A kor­mány­fő a budai Vár­ban, a Kapiszt­rán téren tar­tott ünnep­sé­gen – ahol 102 hall­ga­tó tett tisz­ti esküt a Szent Koro­na máso­la­ta és a tör­té­nel­mi zász­lók előtt – azt mond­ta, az egyen­ru­há­sok­ra váró jövő nem ígér­ke­zik egy­sze­rű­nek, meg­le­pő és fel­ka­va­ró dol­gok tör­tén­nek ugyan­is: jómó­dú orszá­gok egész­ség­ügyi rend­sze­rei omlot­tak össze néhány nap alatt, gaz­dag orszá­gok indul­tak el a pénz­ügyi össze­om­lás irá­nyá­ba, pél­dát­lan erő­szak­hul­lám per­zsel végig nagyvárosokon.

A fegy­ve­res szer­ve­ze­te­ket meg­aláz­zák az utcán és a poli­ti­ká­ban is, a köz­rend őre­it rasszis­tá­nak minő­sí­tik, az egyen­ru­há­sok irán­ti köz­meg­be­csü­lést köz­té­ri szob­rok­kal együtt dön­tik le, az állam és a tör­vény kivo­nul az utcá­ról – fogal­ma­zott Orbán Viktor.

Hang­sú­lyoz­ta ugyan­ak­kor: Magyar­or­szág nem ilyen ország, és nem is lesz ilyen. Magyar­or­szág pénz­ügyei rend­ben van­nak, gaz­da­sá­ga egész­sé­ges, az embe­rek tud­nak és akar­nak dol­goz­ni, a növe­ke­dé­si tar­ta­lé­kok magasak.

– Mi, magya­rok, feke­te­öves vál­ság­ke­ze­lők vagyunk, bár­mek­ko­ra is körü­löt­tünk a zűr­za­var, nálunk a fejek­ben rend, a karok­ban erő, a szí­vek­ben loja­li­tás ural­ko­dik. És önök biz­to­sak lehet­nek abban, hogy mi soha­sem fog­juk maguk­ra hagy­ni az egyen­ru­há­sa­in­kat, aki­ket meg­be­csü­lés, tisz­te­let illet, mert vásár­ra viszik a bőrü­ket a mi biz­ton­sá­gun­kért és az ott­ho­na­ink béké­jé­ért– nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta a hall­ga­tók előtt.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A minisz­ter­el­nök azt is mond­ta, Magyar­or­szá­gon min­den élet szá­mít. – Mi azt a vilá­got sze­ret­jük, ahol ren­de­zett­ség van, ahol a józan ész ural­ko­dik, ahol a tör­vény az ártat­la­no­kat, és nem a bűnö­ző­ket védi, ahol meg­véd­jük magun­kat a mig­rá­ci­ó­tól, ahol az erő­for­rá­so­kat a csa­lá­dok és a gyer­me­kek jövő­jé­be fek­te­tik – jelen­tet­te ki, rámu­tat­va, hogy ennek a világ­nak a fenn­ma­ra­dá­sá­hoz, ahhoz, hogy Magyar­or­szág a mai zava­ros idők­ben is a béke és a biz­ton­ság szi­ge­te marad­has­son, szük­ség lesz a most esküt tet­tek elkö­te­le­zett­sé­gé­re, helyt­ál­lá­sá­ra és becsü­le­tes munkájára.

Arról biz­to­sí­tot­ta őket, hogy szol­gá­la­tuk min­den per­cé­ben érez­ni fog­ják: Magyar­or­szág önök mögött áll.

Orbán Vik­tor beszélt a haza­sze­re­tet fon­tos­sá­gá­ról is, szim­bo­li­kus­nak nevez­ve, hogy a budai Vár­ban, az ezer­éves magyar állam köz­pont­já­ban, szí­ve köze­pén tart­ják az ünnepséget.

– A mi hazánk szí­ve köze­pe a tör­vé­nyes­ség, a jog és a rend

– han­goz­tat­ta, a magyar kul­tú­ra leg­na­gyobb jóté­te­mé­nye­i­nek minő­sít­ve eze­ket, mert belő­lük fakad a biz­ton­sá­gos, békés és sza­bad élet.

A hét­köz­na­pi haza­sze­re­tet a min­den­na­pos érze­te annak, hogy az ország, amely­ben az ember él, a hazá­ja, amely­ből csak egy van. Ha ez az egy elvész, az ember csak olyan helyen foly­tat­hat­ja éle­tét, amely vala­ki másé, és ahol mi csak meg­tűr­tek, jobb eset­ben befo­ga­dot­tak lehe­tünk – fej­tet­te ki.

– Ezért készen állunk, hogy nem­ze­dék­ről nem­ze­dék­re meg­tart­suk, ha kell, meg­har­col­junk érte, mert ez a leg­ér­té­ke­sebb, amit a gye­re­ke­ink­nek adha­tunk – mond­ta a minisz­ter­el­nök, úgy fogal­maz­va: a haza­sze­re­tet érzé­se befon min­ket egy közös sors­ba, amely nagy­sze­rű és kivé­te­les, csak a miénk, és amely­nek nagy­sze­rű­sé­gé­ben mind­annyi­an osztozunk.

Úgy foly­tat­ta: ez az érzés a magya­rok­ban külö­nö­sen erős, és nél­kü­le alig­ha tart­hat­tuk vol­na meg az orszá­got ilyen hosszú időn keresztül.

– Csak a magyar nyelv képes egyet­len szó­ba bele­sű­rí­te­ni az orszá­got, a népet, a szü­lő­föl­det és az ott­hont, ahogy ezt a haza szó teszi– emel­te ki.

Hoz­zá­tet­te ugyan­ak­kor, hogy ha a most esküt tet­tek jó rend­őrök, tűz­ol­tók, kataszt­ró­fa­vé­del­mi­sek akar­nak len­ni, a haza­sze­re­tet mel­lett szük­ség van önbe­csü­lés­re is.

Az ünnep­sé­gen a kor­mány­fő mel­lett jelen volt Pin­tér Sán­dor bel­ügy- és Ben­kő Tibor hon­vé­del­mi minisz­ter, továb­bá a tábor­no­ki kar.
A Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Ren­dé­szet­tu­do­má­nyi Kará­ról 70-en a rend­őr­ség­nél, 11-en a kataszt­ró­fa­vé­de­lem­nél, 21-en pedig a bün­te­tés-vég­re­haj­tá­si szer­ve­zet­nél kez­dik meg szolgálatukat.

Az ünnep­sé­gen kiosz­tott saj­tó­anyag­ban kiemel­ték: a koro­na­ví­rus-jár­vány a tiszt­je­lölt hall­ga­tók éle­té­be is szá­mos új kihí­vást hozott. A táv­ok­ta­tás mel­lett szol­gá­lat­tel­je­sí­té­si köte­le­zett­sé­ge­ik­nek is ele­get kel­lett ten­ni­ük, két és fél hóna­pon keresz­tül a veszély­hely­zet­ből adó­dó ren­dé­sze­ti fel­ada­to­kat lát­tak el.

A most vég­zet­te­ké az első olyan alap­kép­zé­ses évfo­lyam, amely 2017-ben már a Ludovi­ka Cam­pu­son kezd­te meg tanul­má­nya­it. Szin­tén 2017-ben kez­dő­dött meg az átál­lás a három­éves tiszt­kép­zés­ről a négy­éves­re, emi­att a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal­nak idén nem bocsát ki pénz­ügy­őr tisz­tet az egye­tem – közölték.

For­rás: Magyar Nem­zet / MTI