Hírek Magyarországi hírek Soha nem látott mér­té­kű bér­eme­lést kap­nak az orvosok

Soha nem látott mér­té­kű bér­eme­lést kap­nak az orvosok

Elfo­gad­ta a kor­mány a Magyar Orvo­si Kama­ra (MOK) által elő­ter­jesz­tett, soha koráb­ban nem látott mére­tű bér­eme­lést tar­tal­ma­zó javas­la­tot, és a hála­pénz kive­ze­té­sé­ről is meg­ál­la­po­dás szü­le­tett – jelen­tet­te be Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a Face­book-olda­lán köz­zé­tett vide­ó­ban, miu­tán szom­bat reg­gel – több hóna­pos elő­ké­szí­tő mun­ka után – talál­ko­zott a kor­mány és a kama­ra delegációja.

A meg­be­szé­lés tár­gya a koro­na­ví­rus­jár­vány-hely­zet volt.

„Mind­annyi­an lát­juk, hogy a jár­vány fel­szál­ló ágban van, és amíg nincs vak­ci­na, ott is marad” – fej­tet­te ki a kor­mány­fő, hoz­zá­té­ve: az elő­ző napi brüssze­li tár­gya­lá­sok után azt mond­hat­ja, hogy reá­li­san nem lehet szá­mí­ta­ni vak­ci­ná­ra a követ­ke­ző év köze­pé­nél hamarabb.

Ezért az elkö­vet­ke­ző hét-nyolc hónap­ban a kór­há­zak óri­á­si ter­he­lés alá kerül­nek majd. Az orvo­sok­tól és az ápo­ló­nők­től is ember­fe­let­ti mun­ká­ra lesz szük­ség ahhoz, hogy „min­den meg­fer­tő­ző­dött embert meg tud­junk gyó­gyí­ta­ni, és a meg­fe­le­lő ellá­tást biz­to­sít­suk a szá­muk­ra” – hív­ta fel a figyel­met Orbán Viktor.

Közöl­te: az orvo­si kama­ra vilá­gos­sá tet­te, és a kor­mány egyet is értett vele, hogy ezt az ember­fe­let­ti mun­kát a mos­ta­ni bér­szín­vo­nal mel­lett alig­ha tud­ják tel­je­sí­te­ni az orvosok.

„Össze­fo­gás­ra van szük­ség, ez az a pil­la­nat, ami­kor az orvo­sok béré­ben egy áttö­rő ere­jű javu­lást kell elérnünk”

– hang­sú­lyoz­ta a miniszterelnök.

Beje­len­tet­te: a kama­ra által elő­ter­jesz­tett, soha koráb­ban nem látott mére­tű bér­eme­lést tar­tal­ma­zó bér­táb­lát, javas­la­tot a kor­mány elfo­gad­ta, az erről szó­ló tör­vény­ja­vas­la­tot hét­főn benyújt­ják az Ország­gyű­lés elé. Meg­ál­la­pod­tak továb­bá arról, hogy ezzel pár­hu­za­mo­san a hála­pénzt is kive­ze­tik a magyar ellá­tó­rend­szer­ből – írja az MTI.

„Az orvo­si kama­ra és a kor­mány között jó az együtt­mű­kö­dés, az össze­fo­gás ezen a szin­ten is meg­va­ló­sul­hat. Ha össze­fo­gunk, akkor pedig sike­rül­ni fog, hiszen egy­szer már sikerült”

– mond­ta a kormányfő.

For­rás: Magyar Nemzet