Hírek Amerikai hirek Soha ennyi fegy­ver nem fogyott még Amerikában

Soha ennyi fegy­ver nem fogyott még Amerikában

Joe Biden, kam­pá­nyá­ban a növek­vő erő­szak és a fegy­ver­tar­tás ellen emel­te fel a hang­ját, de a köz­biz­ton­ság veze­té­se alatt csak tovább rom­lott az országban.

Aggo­da­lom­ra ad okot az ország­ban, hogy a vírus ide­je alatt meg­nőtt az embe­rek fegy­ver­vá­sár­lá­si ked­ve, és ami még aggasz­tó, hogy közöt­tük sok olyan van, aki első fegy­ve­rét vásá­rol­ta meg.

Az ország­ban folya­ma­to­san zaj­lik arról a vita, hogy ki, milyen köt­ül­mé­nyek között tart­has­son fegy­vert és bár az új elnök azt ígér­te, hogy szi­go­rúbb lesz előd­jé­nél e tekin­tet­ben, nagyon úgy néz ki, hogy ez az ígé­ret sem jön egy­elő­re össze.

2021-ben eddig az Egye­sült Álla­mok­ban 232 olyan lövöl­dö­zés volt, mely­ben leg­alább négyen meg­hal­tak. Flo­ri­dá­ban pél­dá­ul két lövöl­dö­zés voot az elmúlt héten és csak a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő, hogy nem tör­tént tömeg­sze­ren­csét­len­ség. Az egyik helyen ugyan­is egy szó­ra­ko­zó­hely előtt vára­ko­zó tömeg­be löt­tek bele válo­ga­tás nél­kül, mely során 25-en sérül­tek meg és ket­ten éle­tü­ket is vesz­tet­ték.

Elég komoly szá­mok­ról beszál­ünk: 2020 már­ci­u­sá­ban volt olyan hét, hogy egy­mil­lió dara­bot fegy­vert adtak el az ország­ban, idén tavasszal pedig ez a rekord is meg­dőlt: egy hét alatt mint­egy 1,2 mil­lió eset­ben kér­tek ható­sá­gi vizs­gá­la­tot fegy­ver­vá­sár­lás­ra vonat­ko­zó­an.

Min­den ötö­dik fegy­ver olyan tulaj­do­nos­hoz kerül, aki­nek koráb­ban nem volt fegy­ve­re. Az új tulaj­do­nosk fele nő és min­den ötö­dik vásár­ló vala­me­lyik etni­kum tag­ja.

Jelen­tő­sen csök­kent azon ház­tar­tá­sok szá­ma is, ahol talál­ha­tó fegy­ver. Míg 2016-ban az ame­ri­kai csa­lá­dok 32 szá­za­lé­ká­nak volt fegy­ve­re, ez idén­re elér­te a 39 szá­za­lé­kot.

Ez min­den csak nem szi­go­rí­tás. Újabb Biden lufi puk­kant ki, ami igen­csak nem tesz jót az elnök­nek, aki tovább­ra is azt han­go­zat­ja, hogy szi­go­rí­ta­ni kell a fegy­ver­tar­tás fel­té­te­le­it, de úgy néz ki, hogy egy­elő­re csak beszél, de nem cselekszik.

For­rás: ame​ri​ka​i​pi​te​.blog​star​.hu / vad​haj​ta​sok​.hu