Hírek Magyarországi hírek Soha ennyi érvény­te­len sza­va­zat nem volt még főpolgármester-választáson

Soha ennyi érvény­te­len sza­va­zat nem volt még főpolgármester-választáson

Fel­tű­nő össze­füg­gé­sek­re hív­ta fel a figyel­met Vitézy Dávid

Budapest, 2020. október 15.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06. számú országgyûlési egyéni választókerületében kitûzött idõközi országgyûlési képviselõ-választáson a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák egyike Budapesten a Nemzeti Választási Irodában 2020. október 15-én. Sértetlennek találta az urnákat ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A kijelölt tiszaújvárosi szavazatszámláló bizottság a voksokat 16-án számolja meg, de ezek érdemben már nem befolyásolják az eredményt. A voksolást Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) nyerte.
MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A rend­kí­vül szo­ros válasz­tá­si ered­mé­nyek tük­ré­ben még min­dig nem lehet tud­ni, hogy ki lesz Buda­pest főpol­gár­mes­te­re az elkö­vet­ke­zen­dő öt évben. Ehhez páro­sult az érvény­te­len sza­va­za­tok rend­kí­vül magas ará­nya. A hiva­ta­los ada­tok sze­rint össze­sen 24 592 ilyen sza­va­zó­la­pot szá­mol­tak össze, ez a 2019-es mennyi­ség­nek csak­nem a háromszorosa.

A 2019-es válasz­tá­so­kon 8388 érvény­te­len sza­va­za­tot adtak le a válasz­tó­pol­gá­rok, és csak­nem 10 szá­za­lék­kal keve­seb­ben jelen­tek meg az urnák­nál, mint most vasár­nap. A mos­ta­ni­nál jóval cse­ké­lyebb volt a leadott érvény­te­len sza­va­za­tok ará­nya 2014-ben is, akkor mind­össze 11 563 érvény­te­len sza­va­zó­la­pot vet­tek nyil­ván­tar­tás­ba.

Ennél is beszé­de­sebb ada­tok­kal szol­gál a 2010-es ered­mény. Akkor az érvény­te­le­nül leadott sza­va­za­tok szá­ma mind­össze­sen 7796 volt, ami a leg­ala­cso­nyabb a főpol­gár­mes­ter-válasz­tá­sok tör­té­ne­té­ben. Ezzel szem­ben 2006-ban jóval több, 10 579 érvény­te­len sza­va­za­tot adtak le, ami így is har­ma­da a most vasár­na­pi adatnak.

Magyar Nem­zet-gra­fi­ka

Mikor érvé­nyes a szavazat?

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint a vasár­na­pi válasz­tá­so­kon nem érvé­nyes az a sza­va­zó­lap, ame­lyet a sza­va­zat­szám­lá­ló bizott­ság nem pecsé­tel le. A sza­va­zó­la­pot tilos elő­re lebé­lye­gez­ni, azt csak a válasz­tó­pol­gár jelen­lé­té­ben pecsé­tel­he­ti le, azaz érvé­nye­sít­he­ti a bizott­ság egyik tagja.

Érvé­nye­sen sza­vaz­ni a jelölt neve mel­let­ti, illet­ve a párt neve felet­ti kör­be tol­lal húzott két, egy­mást met­sző vonal­lal (+ vagy x jel­lel) lehet. Nem tekint­he­tő érvé­nyes sza­va­zat­nak a „beka­ri­ká­zás”, „besa­tí­ro­zás”, „kipi­pá­lás”, és az sem, ha nem az erre szol­gá­ló kör­ben met­szik egy­mást a vonalak.

A sza­va­zat érvé­nyes­sé­gét – ha az egyéb fel­té­te­lek­nek meg­fe­lel – nem érin­ti, ha a sza­va­zó­lap­ra bár­mi­lyen meg­jegy­zést írtak. A ceru­zá­val leadott sza­va­zat azon­ban érvénytelen.

Vitézy újra­szá­mo­lást kér

Mint arról már lapunk beszá­molt, az érvény­te­len sza­va­za­tok miatt vasár­nap óta forr­nak az indu­la­tok, a főpol­gár­mes­ter-válasz­tás ered­mény­vá­róján Vitézy Dávid már arról beszélt, hogy a sza­va­za­tok újra­szám­lá­lá­sá­ra lesz szük­ség. Ezen alig­ha lehet cso­dál­koz­ni, hiszen a jelen­le­gi főpol­gár­mes­ter nagyon szo­ros küz­de­lem­ben, mind­össze 324 sza­va­zat­tal nyer­te meg a vasár­na­pi önkor­mány­za­ti válasz­tást Vitézy Dávid­dal szem­ben. A DK – MSZP – Pár­be­széd jelölt­je a vok­sok 47,53 szá­za­lé­ká­val (371 466 sza­va­zat) nyert, míg az LMP jelölt­je 47,49 szá­za­lé­kot ért el (371 142 szavazat).

Azon­ban Vitézy Dávid még a száz­szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság előtt jelez­te, hogy a csak­nem 25 ezer érvény­te­len voks miatt kez­de­mé­nye­zik a sza­va­za­tok ellenőrzését.

Infor­má­ci­ó­ink sze­rint ugyan­is szá­mos eset­ben meg­tör­tént, hogy a Fidesz – KDNP egy­ko­ri főpol­gár­mes­ter-jelölt­je, Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­ra mel­lé húz­ták be a vok­su­kat a válasz­tók úgy, hogy a neve már át volt húz­va. De olyan eset­ről is van infor­má­ci­ónk, hogy egyes sza­va­zó­kör­ze­tek­ben úgy adták ki a sza­va­zó­la­pot, hogy a kor­mány­pár­tok egy­ko­ri jelölt­je nem volt áthúz­va, ami már jog­sér­tés­nek minő­sül, vagy csak nagyon hal­vá­nyan, ami szint­úgy meg­kér­dő­je­le­zi az eljá­rás tisztaságát.

Vitézy Dávid nem­rég arról posz­tolt, hogy van­nak infor­má­ci­ó­ik lehet­sé­ges csa­lá­sok­ról. – Nyi­tott kér­dés­ből és gya­nú­ból ren­ge­teg van. 24 592 érvény­te­len sza­va­zat volt ezen a válasz­tá­son, ami rekord. Kará­csony Ger­gely száz­szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság­nál 324 sza­va­zat­tal vezet, tehát 76-szor annyi az érvény­te­len­nek nyil­vá­ní­tott sza­va­zat, mint a ket­tőnk közöt­ti különb­ség. A már bir­to­kunk­ban lévő infor­má­ci­ók alap­ján egyes kerü­le­tek­ben rend­szer­szin­tű prob­lé­mák merül­tek fel a sza­va­za­tok érvény­te­len­né nyil­vá­ní­tá­sá­val kap­cso­lat­ban, és pont ezek­ben a kerü­let­ben kiug­ró is volt az ilyen sza­va­za­tok ará­nya – jelez­te bejegy­zé­sé­ben az LMP jelöltje.

Gya­nús egybeesések

Az újra­szám­lá­lás­sal kap­cso­lat­ban nyi­lat­ko­zott az Index­nek a főpol­gár­mes­ter-jelölt és az LMP közös lis­tá­já­nak negye­dik helyén sze­rep­lő Mer­ker Dávid, aki elmond­ta, hogy ada­ta­ik sze­rint a VII., VIII. és IV. kerü­let­ben adták le a leg­több, kirí­vó­an magas ará­nyú érvény­te­len sza­va­za­tot a fővá­ro­si lis­tás vok­sok­hoz képest.

Ezért Mer­ke­rék meg­vizs­gál­ták a sza­va­zó­la­po­kat, és azt lát­ták, ahol ren­de­sen ki volt húz­va Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­ra neve, ott nagyon ala­csony volt az érvény­te­len sza­va­za­tok ará­nya, ahol pedig nem, ott nőtt vagy kiug­ró­an magas volt. Volt, ahol csak nyom­da­hi­bá­nak tűnt Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­ra kihú­zá­sa a szavazólapról.

Mer­ker sze­rint ez abból fakad, hogy sokan elő­ször nem vet­ték ész­re, hogy Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­ra ki van húz­va, majd ami­kor ész­re­vet­ték, akkor Vitézyre adták le a vok­su­kat. A Fidesz volt jelölt­je alig lát­ha­tó­an volt kihúz­va pél­dá­ul Újpes­ten és a II. kerületben.

A sza­va­zat érvé­nyes­sé­gét ugyan­ak­kor a jog­sza­bály sze­rint nem befo­lyá­sol­ja, hogy­ha a sza­va­zó­lap­ra bár­mi­lyen meg­jegy­zést tet­tek, pél­dá­ul a jelöl­tek, lis­ták sor­rend­jét meg­vál­toz­tat­ták, a jelölt nevét, lis­tát kihúz­ták, nevet, lis­tát hoz­zá­ír­tak, vagy ha téve­dés­ből egy vissza­lé­pő jelölt­re is letet­ték a voksukat.

Mer­ker sze­rint ezres nagy­ság­ren­dű lehet a sza­va­zat­vesz­tés ami­att, hogy úgy érvény­te­le­ní­tet­tek vok­so­kat, hogy két iksz volt a sza­va­zó­la­pon, miköz­ben a sza­va­za­tok érvé­nye­sek vol­tak, hiszen a máso­di­kat a még ver­seny­ben lévő Vitézy Dávid­ra húz­ták be. Úgy véli, hogy a sza­va­zó­kö­rök­ben erről a sza­bály­ról sokak­nak nem lehe­tett tudo­má­sa, mert későn érte­sí­tet­ték a bizottságokat.

– Jog sze­rint érvé­nye­sek, de több helyen érvény­te­len­nek tekintették

– fogal­ma­zott Mer­ker Dávid. 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu