Hírek Sport hirek Simán legyőz­te a Bar­ce­lo­na a Ferencvárost

Simán legyőz­te a Bar­ce­lo­na a Ferencvárost

Az FC Bar­ce­lo­na 3 – 0‑ra győz­te le a Ferenc­vá­rost a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja ötö­dik fordulójában.

A kata­lán együt­tes Lion­el Mes­si, Phi­lip­pe Cou­tin­ho és Marc-And­ré ter Ste­gen nél­kül érke­zett Buda­pest­re, azon­ban ez egy­ál­ta­lán nem befo­lyá­sol­ta a Bar­ce­lo­na játékát.

A ven­dé­gek az első perc­től kezd­ve magas for­du­lat­szá­mon fut­bal­lo­zott, már az 5. perc­ben veszé­lyes hely­ze­tet ala­kí­tot­tak ki, de gól nem szü­le­tett, a dán Mar­tin Braith­wa­i­te a kapu mel­lé lőtt.

A gól­gyár­tást a Bar­ce­lo­na a 14. perc­ben kezd­te meg, Jor­di Alba bal­ol­dal­ról adta be a lab­dát, Antoine Gri­ez­mann a Ferenc­vá­ros védő­jét, Las­ha Dva­lit meg­előz­ve sarok­kal lőtt be Dibusz Dénes kapu­já­ba (0−1).

A Bar­ca nem vett vissza a veze­tést meg­szer­zé­sét köve­tő­en sem, a 20. perc­ben meg­dup­láz­ták elő­nyü­ket a kata­lá­nok. Ous­man Dem­bé­lé beadá­sát köve­tő­en Braith­wa­i­te tudott ered­mé­nyes len­ni (0−2). Érde­kes­ség, hogy a dán csa­tár gól­ját 33 passz előz­te meg, ami idény­re­kord­nak szá­mít a Baj­no­kok Ligájában.

Bár a Fra­di is elju­tott néhány­szor a ven­dé­gek tizen­ha­to­sá­ig, komoly hely­ze­tet nem tudott kiala­kí­ta­ni, ráadá­sul a har­ma­dik gólt is a Bar­ce­lo­na sze­rez­te tizen­egyes­ből a 28. perc­ben. Abra­ham Frim­pong csú­szott be sza­bály­ta­la­nul, a bün­te­tőt pedig Dem­bé­lé érté­ke­sí­tet­te. (0−3)MTI/Szigetváry Zsolt

A máso­dik fél­idő­ben is a Bar­ce­lo­na ját­szott fölény­ben, azon­ban érzé­kel­he­tő­en vissza­vet­tek a tempóból.

A Ferenc­vá­ros moti­vá­ci­ó­ját nem vet­te el az első fél­idő­ben beka­pott 3 gól, az az 50. perc­ben Sig­ér Dávid eresz­tett el egy lövést, majd a 62. perc­ben Isa­el került hely­zet­be, azon­ban a lövés lepat­tant a kata­lán védőkről.

A magyar baj­nok leg­na­gyobb hely­ze­té­re a 73. per­cig kel­lett várni,Lovrencsics Ger­gő bal­ol­da­li beadá­sa töké­le­tes volt Roko Batu­ri­ná­nak, aki üre­sen fejel­he­tett a Bar­ce­lo­na tizen­ha­to­sá­nak köze­pé­ről, azon­ban Neto vetőd­ve véde­ni tudott.

A Fra­di az utol­só tíz per­cet lát­ha­tó­an meg­nyom­ta, azon­ban gól nem született.

A Ferenc­vá­ros jövő héten a Dina­mo Kijev ott­ho­ná­ban lép pályára.

A BL utol­só for­du­ló­já­ban a magyar csa­pat­nak még lesz esé­lye meg­sze­rez­ni a cso­port har­ma­dik helyét, amellyel tavasszal az Euró­pa-liga leg­jobb 32 együt­te­se között foly­tat­hat­ná nem­zet­kö­zi szereplését.

Gulá­csi­ék továbbjutottak

Az RB Leip­zig hosszab­bí­tás­ban szer­zett gól­lal 4 – 3‑ra győ­zött a Basak­se­hir ven­dé­ge­ként. A lip­cse­i­ek két­gó­los előny­re tet­tek szert az első fél­idő­ben, de a négyes­ben sereg­haj­tó török csa­pat nem adta fel, így Irfan Kah­ve­ci mes­ter­hár­ma­sá­val 3 – 3‑nál utol­ér­te ellen­fe­lét. A győz­tes talá­la­tot Ale­xan­der Sör­loth sze­rez­te a 92. perc­ben. A siker­rel ver­seny­ben maradt a tovább­ju­tá­sért a német csa­pat, amely­nek kapu­sa ezút­tal is Gulá­csi Péter volt, míg Wil­li Orbán a 94. perc­ben cse­re­ként lépett pályára.

For­rás: 888​.hu