Hírek Clevelandi hirek Sport hirek Sike­re­sen lezaj­lott a XXV. Jubi­le­u­mi Árpád Kupa Chicagóban

Sike­re­sen lezaj­lott a XXV. Jubi­le­u­mi Árpád Kupa Chicagóban

Nyolc részt­ve­vő csa­pat­tal, szep­tem­ber 15 és 16-án, két nap alatt zaj­lott le a XXV. Jubi­le­u­mi Árpád Kupa Chi­ca­gó, Gurnee nevű kert­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó szerb lab­da­rú­gó akadémián.

Az Árpád-kupa amely az észak-ame­ri­kai magya­rok hagyo­má­nyos fut­ball­tor­ná­ja, immár 25. alka­lom­mal ren­dez­ték meg. A nagy­pá­lyás, nyolc csa­pa­tos chi­ca­gói tor­nát a Szán­tó Gábor vezet­te, Józsi György és Budovinszy Krisz­ti­án által fém­jel­zett San Fran­cis­co Hun­ga­ri­ans csa­pa­ta nyer­te meg, a máso­dik hely­re a Toron­to FC futott be, míg a bronz­ér­met az Eger Hun­gary sze­rez­te meg.

„A leg­na­gyobb kihí­vás­nak az szá­mít a diasz­pó­rá­ban, hogy a magyar­sá­gun­kat meg­őriz­zük. Öröm­mel lát­juk, hogy a mezőnyt alko­tó csa­pa­tok ezt akar­ják táp­lál­ni és ápol­ni, ami fan­tasz­ti­kus dolog, kiemel­ve, hogy nagy örö­münk­re ezt a tor­nát Chi­ca­gó­ban tud­tuk meg­ren­dez­ni. Szá­munk­ra sokat mond, hogy magyar­ként ennyi­en eljöt­tünk azért, hogy együtt legyünk. A jövő évi hely­szín­ről majd később, de vár­ha­tó­an még az idén dön­tünk. Javas­lat­ból már akad egy-kettő”

– mond­ta a Chi­ca­gói Magyar Kul­túr­ta­nács elnö­ke, Deme­ter And­rás.

A tor­nán jelen volt a magyar főkon­zul, Kovács Tamás és szerb kol­lé­gá­ja is. A két dip­lo­ma­ta az Árpád-kupa mező­nyén kívül köszön­töt­te a magyar és a szerb ifjú­sá­gi csa­pa­tot, ame­lyek a barát­ság jegyé­ben egy­más ellen mér­kőz­tek meg. 

Ezek után Kovács Tamás nyi­lat­ko­zott:
 
„Nem­csak a chi­ca­gói főkon­zu­lá­tus­nak fon­tos ez a fut­ball­tor­na, hanem a helyi magyar­ság­nak is. Az ese­mény lénye­ge, hogy az itte­ni magya­rok és a magyar­or­szá­gi magya­rok össze tud­ja­nak jön­ni, együtt lehet­nek és erő­sí­tik az össze­tar­to­zást”
– mondta. 

A jubi­le­u­mi ren­dez­vényt egyéb­iránt a Nem­ze­ti Sport főszer­kesz­tő­je, az MSÚSZ elnö­ke, Szöll­ősi György nyi­tot­ta vol­na meg a Chi­ca­gói Magyar Kul­túr­ta­nács fel­ké­ré­sé­re, nagy­kö­vet­ként, de az Egye­sült Álla­mok buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­ge meg­ta­gad­ta tőle a dip­lo­ma­ta vízu­mot, így nem tudott részt ven­ni az eseményen. 

A 25. ÁRPÁD-KUPA VÉGEREDMÉNYE (Chi­ca­go)
1. San Fran­cis­co Hun­ga­ri­ans
2. Toron­to FC
3. Eger Hun­gary
4. Chi­ca­gói Pan­no­nia
5. Uni­ted Serbs 
6. Cleve­land Hun­gá­ria FC
7. Chi­ca­go Gulyás
8. Szek­szárd
Leg­jobb mezőny­já­té­kos: Cson­ka Tibor (Toron­to)
Gól­ki­rály: Gar­rett Win­ter­man (Chi­ca­go Pan­no­nia) 11 gól 

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu