Hírek Clevelandi hirek Sike­res volt a Hira­mi piknik

Sike­res volt a Hira­mi piknik

Vasár­nap, 2021 Júli­us 18-án került sor az Észak Kelet Ohi­ói Magyar Kul­túr­köz­pont­ban az éves pik­nik­jük közül a máso­dik­ra, ame­lyet régi autók kiál­lí­tá­sá­val tet­tek színesebbé. 

Régi, nagyon régi és nem olyan régi autók sor­jáz­tak a bejá­rat mel­lett, az érke­ző ven­dé­gek leg­na­gyobb megelégedésére.

Dél­ben kinyíl­tak a kapuk és érkez­tek is a ven­dé­gek szép szám­ban, rög­tön sorok ala­kul­tak ki a külön­bö­ző finom éte­les pul­tok előtt. Volt laci pecse­nye, töl­tött káposz­ta, káposz­tás tész­ta, kolbász. 

Most elő­ször lehe­tett meg­kós­tól­ni a fűsze­res erdé­lyi miccset.

A fűsze­res, apró kol­bász, a miccs iga­zi erdé­lyi spe­ci­a­li­tás, amit gyak­ran három­fé­le hús­ból, ser­tés­ből, mar­há­ból és bir­ká­ból készí­te­nek. Igaz, utób­bit akár el is lehet hagy­ni. A lényeg, hogy zsí­ros húst vásá­rol­junk. Hason­ló­an készül, mint a fasírt, a fűsze­rek közül leg­in­kább a fok­hagy­ma domi­nál ben­ne. A húst sütő­ben, gril­len és olaj­ban is meg lehet süt­ni, majd mus­tár­ral kínálni. 

A zász­lók fel­vo­ná­sa után és a him­nu­szok elének­lé­se után a ven­dé­gek az autók között sétál­va vet­ték sze­műgy­re a külön­bö­ző évjá­ra­tú autó külön­le­ges­sé­ge­ket. Sza­vaz­hat­tak is a ked­ven­cük­re, bedob­hat­ták sza­va­zó­cé­du­lá­ju­kat a sza­va­zó úrnába.

Chi­cá­gó­ból érkez­tek a zené­szek, neve­ze­te­sen Alex Udvary és ban­dá­ja, akik egé­szen késő estig húz­ták a vál­to­za­tos magyar zenét, amellyel kel­le­me­sen szó­ra­koz­tat­ták a vendégeket. 

Az ered­mény­hír­de­tés után, amellyel a leg­szebb antik autót kitün­tet­ték, már a nap is elkez­dett elbúj­ni a fák mögé.

Sze­de­lőz­köd­tek a ven­dé­gek és egy újjabb élménnyel gaz­da­gab­ban hagy­ták el a Hira­mi Magyar Klub területét.