Hírek Clevelandi hirek Sike­res gulyás­fő­zés Hiram­ban, az év utol­só rendezvényén

Sike­res gulyás­fő­zés Hiram­ban, az év utol­só rendezvényén

Nagy­sze­rű han­gu­lat­ban zaj­lott le vasár­nap, októ­ber 10-én, a 2021-es év utol­só hiva­ta­lo­san meg­hir­de­tett ren­dez­vé­nye, a Gulyás­fő­ző Ver­seny, a Hira­mi Magyar Klub őszi szín­pom­pá­ba borult terü­le­tén.

Reg­gel 7 óra­kor már lobog­tak a tüzek, készül­tek a bog­rács­ban a finom­nál fino­mabb fala­tok, min­den ver­seny­ző a saját recept­je sze­rint készí­tet­te el a magyar gaszt­ro­nó­mia leg­is­mer­tebb éte­lét, a gulyást.

Tizen­né­gyen vál­lal­ták, hogy saját alap­anyag­ból meg­fő­zik a ver­seny­re szánt gulyást. Külön­fé­le húso­kat hasz­nál­tak, volt tra­di­ci­o­ná­lis mar­ha­hús, disz­nó­hús, bárány és vad­hús is. 

Min­den ver­seny­ző a szá­má­ra kije­lölt asz­ta­lo­kat magya­ro­san meg­te­rí­tet­te, elő­ké­szí­tet­te a ven­dé­gek kiszolgálására. 

Tizen­egy órak­kor nyílt a kapu és már­is érkez­tek a ven­dé­gek, velük együtt meg­ér­kez­tek a kós­to­ló zsű­ri tag­jai is, akik rög­tön szét­néz­tek az asz­ta­lok körül, elbe­szél­get­tek a versenyzőkkel.

A tizen­négy ver­seny­ző mind­egyi­ké­nél meg­le­he­tett kós­tól­ni a gulyást, majd a saját sza­va­zó­lap­ján min­den­ki meg­je­löl­het­te ked­ven­cét, ugyan­is a zsű­rin kívül sor került még egy közön­ség ked­venc dijj­azás­ra is. 

Tehát két kate­gó­ri­á­ban kerül­tek a dijj­azot­tak, a zsű­ri sze­rin­ti és a ven­dé­gek szá­ja íze sze­rin­ti hár­mas mezőny ala­kult ki.

A zsű­ri Fábi­án Károly gulyá­sát érté­kel­te az első hely­re, máso­dik Har­ma­tos Gábor gulyá­sa lett, a har­ma­di­kon Mol­nár Jenő és csa­lád­ja végzett. 

A ven­dé­gek, azaz a közön­ség ked­ven­ce sor­rend­jé­ben első lett Simon-Bene­dek Zsu­zsán­na, máso­dik Csi­bi Lóránd, a har­ma­dik pedig Ban­di Péter és fele­sé­ge Gyön­gyi meg­le­pe­tés erdé­lyi pacallevese. 

A kegyes idő­já­rás is hoz­zá­já­rult, hogy két­száz­nál is töb­ben meg­for­dul­tak vasár­nap folya­mán, min­den­ki nagyon jól érez­te magát és dícsér­ték úgy a ízle­tes éte­le­ket, mint a szervezést.

Köszö­net min­den ver­seny­ző­nek és a szer­ve­zők­nek na meg az önkénteseknek!