Hírek Elszakított területi hirek Siker felé köze­lít a szé­kely kampány

Siker felé köze­lít a szé­kely kampány

Lát­vá­nyos akci­ó­val hív­ta fel a magyar és az euró­pai köz­vé­le­mény, illet­ve saj­tó figyel­mét a Geril​la​.hu és az Iden­ti­tás Gene­rá­ció a szé­kely alá­írás­gyűj­tő kam­pány leg­fon­to­sabb ele­mé­re: arra a doma­in-név­re, melyen keresz­tül az euró­pai állam­pol­gá­rok alá­ír­hat­ják a digi­tá­lis űrla­pot – írta köz­le­mé­nyé­ben az Írdalá.hu. A tavasszal irda​la​.hu kam­pány néven indí­tott szé­kely kez­de­mé­nye­zés ma már – ala­po­san kinő­ve magát – az euró­pai poli­ti­kai és kul­tu­rá­lis szín­té­ren is a siker felé közelít.

– Ha az online tér velünk, ki elle­nünk… – mond­ta Pesty Lász­ló, a szé­kely kez­de­mé­nye­zés kam­pány­fő­nö­ke, a Geril​la​.hu alapítója.

Azt is hoz­zá­tet­ték: a szé­kely ügy támo­ga­tói tavasszal egy­szer már bebi­zo­nyí­tot­ták, a Kár­pát-meden­ce lakói poli­ti­kai, faji és val­lá­si hova­tar­to­zás­ra tekin­tet nél­kül több mint egy­mil­li­ó­an lát­ták el szig­nó­juk­kal az online felü­le­tet. Bebi­zo­nyí­tot­ták, hogy har­minc évvel a rend­szer­vál­tás után léte­zik nem­ze­ti össze­fo­gás. Bal­ol­da­li­ak, jobb­ol­da­li­ak és füg­get­le­nek, szí­né­szek, spor­to­lók és poli­ti­ku­sok egy ember­ként mutat­ták meg, hogy nemet mon­da­nak a 2004. decem­ber 5‑i nép­sza­va­zás ered­mé­nyé­re, ami­kor az anya­or­szág meg­ta­gad­ta a hatá­ron túli nemzettesteket.

For­rás: Magyar Nemzet