Hírek Magyarországi hírek Sér­ti a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gát a Face­book indo­ko­lat­lan cenzúrája

Sér­ti a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gát a Face­book indo­ko­lat­lan cenzúrája

A szó­lás­sza­bad­sá­got és az infor­má­ció­áram­lást sér­ti a Face­boo­kon hul­lám­sze­rű­en bekö­vet­ke­ző indo­ko­lat­lan sze­mé­lyes pro­fil­fel­füg­gesz­tés gya­kor­la­ta. Szak­ér­tők sze­rint szük­ség len­ne a közös­sé­gi oldal sza­bá­lyo­zá­sá­ra magyar jog­sza­bá­lyo­kat alkot­ni, viszont olyan adat­vé­del­mi kér­dé­sek­ben, mint a sze­mé­lyes okmá­nyok beké­ré­se, a magyar ható­sá­gok­nak nincs moz­gás­te­re. Péter­fal­vi Atti­la, a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság elnö­ke javas­la­tot tett arra, hogy a kor­mány alkos­son a közös­sé­gi médi­á­ról jog­sza­bályt, amely sze­rint csak ala­pos indok­kal lehet fel­füg­gesz­te­ni közös­sé­gi pro­fi­lo­kat, és a magyar ható­ság felül­bí­rál­has­sa ennek jogos­sá­gát. Simon János poli­to­ló­gus lapunk­nak arról beszélt, hogy egy poli­ti­kai kam­pány­ban elkö­ve­tett letil­tás­hul­lám­mal a Face­book tulaj­do­no­sa erős befo­lyás­sal bír a válasz­tás kimenetelére.

A nyár folya­mán immár a máso­dik sze­mé­lyes pro­fil­fel­füg­gesz­té­si hul­lám söpört végig a Face­boo­kon. Töme­gé­vel, indo­ko­lat­la­nul, szű­rés nél­kül füg­gesz­tett fel a Face­book sze­mé­lyes pro­fi­lo­kat, amelyeket

csak a sze­mé­lyi iga­zol­vány­ról készült fotó elkül­dé­se után, napok­kal később oldot­tak fel.

A fel­füg­gesz­té­sek gya­kor­la­ta aggá­lyos, hiszen gátol­ja a sza­bad véle­mény­nyil­vá­ní­tást, az infor­má­ció­áram­lást és egyes helye­ken a mun­ka­vég­zést is. Egy­elő­re csak talál­ga­tá­sok van­nak arról, hogy mi áll­hat az újabb letil­tá­si hul­lám mögött. Az viszont érde­kes, hogy az idő­pont egy­be­vág Donald Trump ame­ri­kai elnök azon fel­ve­té­sé­vel, hogy a koro­na­ví­rus miatt el kel­le­ne halasz­ta­ni az őszi ame­ri­kai elnökválasztást.

Simon János poli­to­ló­gus sze­rint a Face­book hul­lám­sze­rű fel­füg­gesz­té­se­i­nek való­di oka­i­ról egy­elő­re talál­ga­tá­sok foly­nak, de az min­den­kép­pen egy­ér­tel­mű, hogy a Face­book­nak nagy sze­re­pe van a köz­vé­le­mény for­má­lá­sá­ban, mert az oldalt a leg­ki­sebb tele­pü­lé­se­ken is elérik. A poli­to­ló­gus kije­len­tet­te: aki a Face­boo­kot ural­ja, pont olyan, mint aki tele­ví­zi­ós csa­tor­nák felett rendelkezik.

– A poli­ti­kai kam­pá­nyok­ban a mobil­te­le­fo­nok sze­re­pét átvet­te a Face­book, koráb­ban az sms-eknek volt nagy sze­re­pe, most a közös­sé­gi médi­á­nak. Ha a poli­ti­kai kam­pány haj­rá­já­ban a sze­mé­lyes pro­fi­lo­kat töme­ge­sen letiltják,

meg­bé­nít­hat­ják a kor­mány­za­ti erőt, és erre komoly esély is van a követ­ke­ző választáson

– hív­ta fel a figyel­met Simon János. A poli­to­ló­gus rég­óta szor­gal­maz­za, hogy a viseg­rá­di orszá­gok fog­ja­nak össze, és alkos­sa­nak meg egy új közös­sé­gi felü­le­tet, hogy az infor­má­ció­áram­lás ne csak a Face­boo­kon keresz­tül működhessen.

Péter­fal­vi Atti­la sze­rint adat­vé­del­mi szem­pont­ból aggá­lyos a fel­hasz­ná­lók okmá­nya­i­nak lemá­so­lá­sa
Fotó: Kato­na Vanda

– A szó­lás­sza­bad­ság és az infor­má­ció­áram­lás szem­pont­já­ból is kifo­gá­sol­ha­tó gya­kor­lat a pro­fi­lok ide­ig­le­nes fel­füg­gesz­té­se, az egyen­lő jogo­kat min­den téren meg kell adni. Vizs­gál­ni kell a Face­book sza­bály­ta­lan eljá­rá­sa­it, és alter­na­tí­vá­kat kell keres­ni – mond­ta el lapunk­nak Simon János.

Péter­fal­vi Atti­la, a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság elnö­ke új jog­sza­bá­lyok meg­al­ko­tá­sá­ra tett javas­la­tot az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um által lét­re­ho­zott Digi­tá­lis Sza­bad­ság mun­ka­cso­port ülé­sén. Péter­fal­vi Atti­la sze­rint a magyar gya­kor­la­tot figye­lem­be véve

aggá­lyos az okmány­má­so­lás, ami az adat­vé­del­mi sza­bály­zat elve­i­vel és a magyar adat­vé­del­mi ható­ság gya­kor­la­tá­val is ellentétes.

– Túl­zó­nak tar­tom ezt a gya­kor­la­tot, de a Face­book­ra nem a magyar sza­bá­lyok, hanem egy­sé­ges euró­pai sza­bá­lyo­zás vonat­ko­zik. A magyar ható­ság nem indít­hat vizs­gá­la­tot. Viszont az infor­má­ció­áram­lás olda­lá­ról néz­ve szük­ség van új jog­sza­bá­lyok meg­al­ko­tá­sá­ra – mond­ta el Péter­fal­vi. A Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság elnö­ke arról tájé­koz­ta­tott, hogy Var­ga Judit igaz­ság­ügyi mini­szer lét­re­hoz­ta a Digi­tá­lis Véle­mény­sza­bad­ság mun­ka­cso­por­tot. Ennek ülé­sén fel­vet­te, hogy

a sze­mé­lyes pro­fi­lok fel­füg­gesz­té­sé­nek felül­vizs­gá­la­ta legyen magyar kompetencia.

– Azt a javas­la­tot tet­tem, hogy lét­re kel­le­ne hoz­ni egy magyar ható­sá­gi eljá­rást, amely­nek során a magyar ható­ság köte­le­zi a Face­boo­kot az indo­ko­lat­lan letil­tá­sok felül­vizs­gá­la­tá­ra, hogy a véle­mény­nyil­vá­ní­tás való­ban sza­bad marad­jon – tájé­koz­tat­ta lapun­kat Péter­fal­vi Attila.

For­rás: Magyar Nemzet