Hírek Külföldi hirek Sal­vi­ni­ék előnyben

Sal­vi­ni­ék előnyben

Dön­tő jelen­tő­ség­gel bír­hat­nak az ősszel ese­dé­kes hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­sok Olasz­or­szág­ban. Sike­rek­re készül a Mat­teo Sal­vi­ni Liga-elnök által veze­tett jobb­kö­zép ellen­zé­ki szövetség.

Szep­tem­ber 20 – 21-én Vene­to, Ligu­ria, Tos­ca­na, Mar­che, Cam­pa­nia, és Pug­lia tar­to­mány­ban mérik össze ere­jü­ket az olasz poli­ti­kai cso­por­tok. Az elő­ze­tes fel­mé­ré­sek az ellen­zé­ki jobb­kö­zép koa­lí­ció négy – ket­tő ará­nyú győ­zel­mét vetí­tik előre.

Salviniék előnybenSike­rek­re készül a Mat­teo Sal­vi­ni vezet­te jobb­ol­da­li ellen­zé­ki szö­vet­ség Fotó: AFP/NurPhoto/Alessandro Bremec

A kor­má­nyon lévő Demok­ra­ta Párt (PD) és az Öt Csil­lag Moz­ga­lom (M5S) újabb két tar­to­mányt veszít­het, a fel­mé­ré­sek sze­rint Mar­ché­ben és Pug­li­á­ban a jobb­kö­zép átve­he­ti a veze­tést a bal­ol­dal­tól. Tos­ca­na és Cam­pag­na tar­to­mány­ban szo­ros kam­pány­harc­ra lehet szá­mí­ta­ni. Vene­to, illet­ve Ligu­ria tar­to­mány­ban az erős jobb­ol­da­li veze­tés újbó­li győ­zel­me vár­ha­tó. A vok­so­lás előtt egy hónap­pal, az augusz­tu­si káni­ku­lá­ban lázas kam­pány folyik a tartományokban.

A Vene­to tar­to­mányt veze­tő Liga szí­ne­i­ben indu­ló Luca Zaia kor­mány­zó torony­ma­gas nép­sze­rű­sé­ge meg­ala­po­zott­nak mutat­ja a har­ma­dik man­dá­tum meg­szer­zé­sét. A fel­mé­ré­sek 72 szá­za­lé­kos győ­zel­met jósol­nak a PD jelölt­jé­vel, Artu­ro Loren­zo­ni­val szem­ben, aki a sza­va­za­tok 16 szá­za­lé­ká­ra számíthat.

A jobb­kö­zép vezet­te Ligu­ri­á­ban a jelen­le­gi kor­mány­zó Gio­van­ni Toti biz­tos győ­zel­me vár­ha­tó. Toti ötven­öt szá­za­lé­kos támo­ga­tott­sá­got tud­hat magá­é­nak, míg ellen­fe­le, Fer­ruc­cio San­sa – a PD és az M5S közös jelölt­je – ered­mé­nyét negy­ven­há­rom szá­za­lék körül becslik.

Pug­lia tar­to­mány­ban Raf­fa­ele Fit­tót, az Olasz Test­vé­rek (FdI) euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­jét indít­ják a jobb­kö­zép erők a PD jelölt­jé­vel, Miche­le Emi­li­a­nó­val szem­ben. Az elő­re­jel­zé­sek ebben az eset­ben is a jobb­ol­dal terü­let­hó­dí­tá­sát vetí­tik elő­re. Mar­che tar­to­mány­ban is hason­ló­an előnyt mutat­nak a fel­mé­ré­sek a jobb­kö­zép közös jelölt­jé­nek, Fran­ces­co Acqu­a­ro­li­nak, aki hét szá­za­lék­pont­tal hagy­ná maga mögött a PD jelöl­tét, Mau­ri­zio Mangialardit.

For­rás: Magyar Hírlap