Hírek Magyarországi hírek Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón érté­kel­ték az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kongresszust

Saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón érté­kel­ték az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kongresszust

Az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus (NEK) szer­ve­zői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón érté­kel­ték a világ­ese­ményt Buda­pes­ten, szep­tem­ber 20-án. A ren­dez­vé­nyen jelen volt Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esz­ter­gom-buda­pes­ti érsek; Ber­ta Tibor tábo­ri püs­pök; Mohos Gábor esz­ter­gom-buda­pes­ti segéd­püs­pök, a NEK tit­kár­sá­gá­nak veze­tő­je, vala­mint a NEK hírnökei.

Erdő Péter bíbo­ros, prí­más a világ­ese­ményt érté­kel­ve elmond­ta, a kong­resszus lebo­nyo­lí­tá­sá­ban nagyon sokan vet­tek részt. Az Egy­ház tapasz­ta­la­ta is segít­sé­günk­re volt, hiszen a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­sok Pápai Bizott­sá­ga az elő­ké­szí­tés kez­de­té­től figye­lem­mel kísér­te a szer­ve­zést. Min­den részt­ve­vő meg­ta­pasz­tal­hat­ta, hogy

Isten itt műkö­dik a világ­ban, övé a világ és mi is az övéi vagyunk.

Min­den pusz­tu­lás és kataszt­ró­fa elle­né­re Isten jelen­lé­te a világ­ban egy sze­líd erő. Aho­gyan a Szent­írás­ban, Illés pró­fé­ta tör­té­ne­té­ben olvas­hat­juk, Isten nem a szél­vész­ben vagy a tűz­ben van jelen, hanem az „eny­he szel­lő suso­gá­sá­ban” (vö. 1Kir 19,11 – 12). Ezt a sze­líd­sé­get tapasz­tal­hat­ták meg azok is, akik részt vet­tek a gyer­tyás eucha­risz­ti­kus kör­me­ne­ten. Erdő Péter bíbo­ros arról is beszá­molt, Ferenc pápa nem szá­mí­tott arra, hogy ilyen derűs fogad­ta­tás­ban részesül.

„Hálát kell mon­da­nunk a kong­resszus sike­ré­ért!” (Erdő Péter bíbo­ros hála­adó imád­sá­gát ITT olvas­hat­ják.) A világ­ese­mény elő­ké­szü­le­ti ide­jé­ben kiala­kult a plé­bá­ni­ák szent­ség­imá­dá­si gya­kor­la­ta, ezt érde­mes meg­tar­ta­ni a jövő­ben is. Sok új zenei, litur­gi­kus és kép­ző­mű­vé­sze­ti alko­tás készült, ame­lyek tovább hir­de­tik a NEK üze­ne­tét. Erdő Péter bíbo­ros azt is fel­ve­tet­te, hogy a kong­resszus válo­ga­tott anya­gát a közel­jö­vő­ben el sze­ret­nék kül­de­ni az egyes orszá­gok nem­ze­ti eucha­risz­ti­kus kong­resszu­si meg­bí­zot­ta­i­nak is. Az elő­ké­szü­let ide­jén sike­re­sen zaj­lott a plé­bá­ni­ák meg­úju­lá­sa, ezt is foly­tat­ni sze­ret­nék. Erdő Péter bíbo­ros arról is beszélt, elgon­dol­kod­nak majd azon, hogy a jövő­ben a Mar­git-szi­ge­ten tart­sák meg a majálist.

Imád­koz­zunk egy­má­sért tovább, hogy azok a gyü­möl­csök, melyek a kong­resszus­hoz kap­cso­lód­va meg­szü­let­tek, tovább élje­nek. Köszö­nöm min­den­ki­nek a nagy­lel­kű hozzájárulást.

– zár­ta érté­ke­lé­sét Erdő Péter bíboros.

A vidé­ki elő­ké­szü­let­tel, tapasz­ta­la­tok­kal kap­cso­lat­ban Ser­fő­ző Leven­te, a Sze­ged-Csa­ná­di Egy­ház­me­gye okta­tá­si püs­pö­ki hely­nö­ke elmond­ta, hogy a világ­ese­mény­re több mint két­ezer tele­pü­lés­ről érkez­tek hívek. Úgy fogal­ma­zott: „Az eucha­risz­ti­kus kong­resszus alatt a hitünk egy­be­szőt­te a fővá­rost a vidék­kel, a Kár­pát-meden­cé­vel és az egész világ­gal.” Sokan vet­tek részt a Sze­ged-Csa­ná­di Egy­ház­me­gye szent­ség­imá­dás-isko­lá­ján, de az óföl­de­á­ki egy­ház­me­gyei talál­ko­zó is sike­res volt. Ezt a jövő­ben is meg­szer­ve­zik, csak­úgy, mint a fel­ké­szü­lést szol­gá­ló Face2Face imaestet.

Zsuf­fa Tün­de, a NEK saj­tó­fő­nö­ke az ese­mény szám­ada­ta­it ismer­tet­ve elmond­ta, a kong­resszu­son 83 ország­ból regiszt­rál­tak, töb­bek között Tan­zá­ni­á­ból, Togó­ból, Srí Lan­ká­ról és Viet­nám­ból is. Kor­osz­tá­lyok sze­rint a leg­töb­ben a 16 és 25, vala­mint a 46 és 54 év közöt­ti­ek vol­tak jelen. Az ország több pont­ján volt sze­re­tet­ven­dég­ség, a fővá­ro­sin több mint hat­száz rászo­ru­ló­nak adtak enni. A kong­resszus alkal­ma­in, szent­mi­sé­in 76 kórus műkö­dött köz­re, a Sta­tio Orbis pápai szent­mi­sén 2100 tagú kórus éne­kelt. A közös­sé­gek szent­ség­imá­dá­sán 40 közös­ség tag­ja­i­ból álló kórus végez­te a zenei szol­gá­la­tot, a hívek 120 pap­nál gyón­hat­tak. A Hung­ex­pón tar­tott kate­ké­zi­se­ken, tanú­ság­té­te­le­ken, szent­mi­sé­ken és elő­adá­so­kon öt kon­ti­nens 40 orszá­gá­ból több mint 60 elő­adó beszélt a nagy­szá­mú közön­ség előtt. A csa­lá­di nap­ra és a KATTÁRS ren­dez­vé­nyé­re 20 ezer ember láto­ga­tott ki. A Kos­suth téri szent­mi­sét köve­tő gyer­tyás eucha­risz­ti­kus kör­me­ne­ten 200 ezer körül volt a részt­ve­vők száma.

A kong­resszust hir­de­tő fel­mat­ri­cá­zott moz­dony 642 ezer kilo­mé­tert tett meg. A ren­dez­vény­re több mint 600 busszal érkez­tek zarán­do­kok. A Hősök terén 2000 négy­zet­mé­te­res szín­pad épült fel, a kihe­lye­zett kor­don hossza elér­te a 10 kilo­mé­tert, a részt­ve­vők 19 ezer szé­ken fog­lal­hat­tak helyet. Több mint 600 újság­író adott hírt az ese­mény­ről a világ 250 orszá­gá­ba. 50 szink­ron­tol­mács műkö­dött köz­re, az önkén­te­sek mint­egy 75 ezer órát dol­goz­tak, a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tők átlag­élet­ko­ra 33 év volt. A leg­idő­sebb, a 82 éves Lelo­vics Sarol­ta szü­lei az 1938-as kong­resszu­son ismer­ked­tek meg egymással.

Lack­fi János író, köl­tő, a NEK egyik hír­nö­ke a ren­dez­vényt érté­kel­ve azt emel­te ki, hogy a prog­ra­mok a kere­ső embe­re­ket is megszólították.

A NEK szer­ve­zői min­den köz­re­mű­kö­dő­nek meg­kö­szön­ték a segít­sé­get. A közel­jö­vő­ben igye­kez­nek min­den fon­tos ese­ményt meg­osz­ta­ni a NEK You­Tu­be-csa­tor­ná­ján. Vár­ják a világ­ese­mé­nyen részt vevők élmény­be­szá­mo­ló­it, ezt a https://​mond​de​liec2020​.com/ olda­lon lehet meg­ten­ni. Zsuf­fa Tün­de azt is elmond­ta, hogy az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus egyik gyü­möl­cse a Bízd rá magad! web­ol­dal, ahol „min­den élet­sza­kasz jel­lem­ző prob­lé­má­i­ra talál­ha­tunk meg­bíz­ha­tó szak­mai segít­sé­get nyúj­tó szer­ve­ze­tet, jó gya­kor­la­tot a Magyar Kato­li­kus Egy­ház ajánlásával”.

Szer­ző: Bara­nyai Béla

Fotó: Amb­rus Mar­csi (NEK Titkárság)

For­rás: Magyar Kurír