Hírek Amerikai hirek Saját média­bi­ro­dal­mat épí­te­ne fel Tuc­ker Carl­son, állí­tó­lag Musk­kal is tárgyalt

Saját média­bi­ro­dal­mat épí­te­ne fel Tuc­ker Carl­son, állí­tó­lag Musk­kal is tárgyalt

Több tár­sa­ság is meg­ke­res­te már a Fox News elbo­csá­tott műsorvezetőjét.

A Fox News­tól azon­na­li hatállyal elkül­dött Tuc­ker Carl­son arra készül, hogy egy új plat­for­mon foly­tas­sa a mun­kát – írta vasár­nap az Axi­os több, Carl­son­hoz közel álló név­te­len for­rás­ra hivat­koz­va. A lap azt is írja, hogy 

az elbo­csá­tott műsor­ve­ze­tő Bryan Fre­ed­man befo­lyá­sos hol­ly­woo­di ügy­véd­del pró­bál­ja a csa­tor­nát perelni.

Egy név­te­len­sé­get kérő infor­má­tor úgy fogal­ma­zott, hogy Carl­son tud­ja, hogy „hol van a sok hul­la elte­met­ve, és készen áll meg­raj­zol­ni a térképe”.

Carl­son­nak ahhoz, hogy egy másik médi­um­hoz tud­jon csat­la­koz­ni elő­ször az kell, hogy a Fox fel­mond­ja azt a zára­dé­kot, amely meg­tilt­ja a tévés­nek a kon­ku­ren­ci­á­hoz való átiga­zo­lást. A szer­ző­dé­sé­ben fog­lalt kité­tel 2025 janu­ár­já­ban – az elnök­vá­lasz­tás után – jár le.

Az Axi­os úgy tud­ja, hogy a jobb­ol­da­li Rum­b­le és a News­max is már meg­ke­res­te a műsor­ve­ze­tőt, mind­két médi­um pedig több pénzt is aján­lott fel, mint amennyit Tuc­ker Carl­son a Fox News­nál tudott meg­ke­res­ni. A lap azt is meg­tud­ta, hogy 

Carl­son és Elon Musk beszél­get­tek a közös mun­ká­ról, de nem kerül­tek szó­ba konkrétumok. 

Carl­son bizal­ma­sai azt mond­ták, hogy a tévés azt is fon­tol­gat­ja, hogy épít egy köz­vet­le­nül a rajon­gó­i­nak szó­ló fize­tős médiumot. 

A Világ­gaz­da­ság is meg­ír­ta, hogy a sztár­mű­sor­ve­ze­tő elbo­csá­tá­sa néhány nap­pal azután tör­tént, hogy a Fox News anya­vál­la­la­ta 787,5 mil­lió dol­lár­ban meg­egye­zett a Domin­ion Voting Sys­tems rágal­ma­zá­si peré­ben. A tévé a 2020-as elnök­vá­lasz­tást köve­tő­en több műso­rá­ban – töb­bek között Tuc­ker Carl­son műso­ra  is – is meg­kér­dő­je­lez­te a válasz­tás lebo­nyo­lí­tá­sá­nak tör­vé­nyes­sé­gét, meg­em­lít­ve a sza­va­zó­gé­pek sze­re­pét is ebben. 

Carl­son az egyik leg­nép­sze­rűbb műsor­ve­ze­tő volt a repub­li­ká­nu­sok­hoz közel álló Fox New­son, átla­go­san több mint három­mil­lió nézőt ülte­tett estén­ként a kép­er­nyők elé, azon­ban a műso­rai eltán­to­rí­tot­ták a hir­de­tő­ket a csa­tor­ná­tól

Idén újra elstar­tolt a Kon­zer­va­tív Poli­ti­kai Akció Kon­fe­ren­ci­á­ja (CPAC) Buda­pes­ten. A CPAC Hun­gary főszó­no­ka ismét Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök volt

“Bár­csak én is Buda­pes­ten lehet­nék. Ha vala­ha elbo­csá­ta­nak, len­ne egy kis időm és elutaz­hat­nék – ott lennék”

– üzen­te a vide­ó­üze­ne­té­ben Carl­son a kon­fe­ren­cia részt­ve­vő­i­nek. Az üze­ne­tet való­szí­nű­leg az elbo­csá­tá­sa előtt készí­tet­te el.

For­rás: vg​.hu/​v​d​t​a​b​l​o​g​.hu