Hírek Sport hirek Rózsa Sán­dor így került be a Pus­kás Aré­ná­ba, zse­ni­á­lis videó az akcióról!

Rózsa Sán­dor így került be a Pus­kás Aré­ná­ba, zse­ni­á­lis videó az akcióról!

Lab­da­rú­gó-válo­ga­tot­tunk nagy meccset nyert meg szom­ba­ton a Pus­kás Aré­ná­ban, a szer­bek legyő­zé­sé­vel kar­nyúj­tás­nyi­ra került az Eb-rész­vé­tel­től, amit ked­den Lit­vá­ni­á­ban be is biz­to­sít­hat. A talál­ko­zó nagy vissz­han­got vál­tott ki, töb­bek között válo­ga­tot­tunk szur­ko­lói cso­port­ja, a Car­pat­hi­an Bri­ga­de gigan­ti­kus élő­ké­pe miatt is, ame­lyen Rózsa Sán­dor „üzent” a nem­ze­ti csa­pat­nak. A Car­pat­hi­an Bri­ga­de ma az elő­ké­szü­le­te­ket is megmutatta.

Rózsa Sándor így került be a Puskás Arénába, zseniális videó az akcióról!

Az Eb-selej­te­zők G cso­port­já­ban ját­szott mér­kő­zé­sen, ame­lyen Mar­co Ros­si csa­pa­ta 2 – 1‑es győ­zel­met ara­tott, a Car­pat­hi­an Bri­ga­de és a piros-fehér-zöld tábor lát­vá­nyos kore­og­rá­fi­á­val ruk­kolt ki. Rózsa Sán­dor szel­le­mét meg­idéz­ve a legen­dás betyár a magas­ba emel­ke­dett, a kife­szí­tett moli­nón pedig az aláb­bi fel­ira­tot olvas­hat­tuk, a betyár sza­va­it: „Ha min­den­ki úgy tösz, ahogy tön­ni köll, akkó min­dön úgy lösz, ahogy lön­ni köll!” Az élő­kép a Car­pat­hi­an Bri­ga­de eddi­gi leg­ma­ga­sabb költ­ség­ve­té­sű akci­ó­ja volt, amely a szur­ko­lói közös­ség ada­ko­zá­sá­nak köszön­he­tő­en való­sult meg. A Nem­ze­ti Sport érte­sü­lé­sei sze­rint közel négy­mil­lió forint jött össze rá.

Rózsa Sándor
Rózsa Sán­dor For­rás: Mult​-kor​.hu

Arról is beszá­mol­tunk, hogy a belg­rá­di Nova​.rs ellen­zé­ki hír­por­tál arról írt, hogy a magyar szur­ko­lók „szé­gyen­le­tes kore­og­rá­fi­á­val, egy híres ban­di­ta, Rózsa Sán­dor képé­vel fogad­ták a szerb válogatottat”.

Ő volt a leg­hí­re­sebb magyar úton­ál­ló, aki a 19. szá­zad folya­mán tevé­keny­ke­dett a mai Dél-Magyar­or­szág és a Vaj­da­ság terü­le­tén – jegyez­te meg a lap, amely sze­rint a magyar szur­ko­ló­kat való­szí­nű­leg az moti­vál­ta ennek a kore­og­rá­fi­á­nak a kivi­te­le­zé­sé­re, hogy Rózsa Sán­dor éle­te egy részét Sza­bad­kán és Újvi­dé­ken élte le, amin bizo­nyá­ra a péter­vá­ra­di rabos­ko­dást kell érte­ni, de ez nincs ben­ne a cikkben.

Rózsa Sán­dor az 1848-as sza­bad­ság­harc­ban is részt vett a szer­bek ellen

Viszont más is bosszant­hat­ta a szer­be­ket. A Mult​-kor​.hu tör­té­nel­mi szak­por­tál koráb­bi cik­ke sze­rint Rózsa Sán­dor 1845-ben kegyel­mi kér­vényt nyúj­tott be, mert bele­fá­radt a buj­ká­lás­ba, és sze­re­tett vol­na becsü­le­te­sen élni. Folya­mod­vá­nyát hír­hedt­sé­ge miatt eluta­sí­tot­ták, a men­tes­sé­get csak 1848-ban Kos­suth Lajos­tól kap­ta meg. A nép­mon­da sze­rint Kos­suth Ceg­léd felé kocsi­zott, ami­kor Rózsa Sán­dor ki akar­ta rabol­ni, de Kos­suth meg­győz­te, hogy a sza­bad­ság­harc­ban az ide­gen csa­pa­tok ellen har­col­jon. Az viszont tény, hogy a Hon­vé­del­mi Bizott­mány 1848. októ­ber 13-án amnesz­ti­á­ban része­sí­tet­te Rózsa Sán­dort, aki 150 fel­fegy­ver­zett lovas­sal sza­bad­csa­pa­tot ala­kít­ha­tott. És ez a csa­pat sok kel­le­met­len­sé­get oko­zott szerb kato­nák­nak, akik nem tud­tak mit kez­de­ni a szá­muk­ra isme­ret­len fegy­ver­rel, kari­kás ostor­ral roha­mo­zó betyá­rok­kal. Rózsa Sán­dor és csa­pa­ta néhány lát­vá­nyos szer­bek elle­ni győ­ze­lem után azon­ban a parasz­to­kat is fosz­to­gat­ni kezd­te. Az ügyet Dam­ja­nich János tábor­nak köz­ben­já­rá­sá­ra eltus­sol­ták, de a sza­bad­csa­pa­tot fel­osz­lat­ták. Magát Rózsa Sán­dort viszont a vizs­gá­lat tisz­táz­ta a vádak alól.

https://​fb​.watch/​n​J​d​6​Q​t​S​X​U​B​/​?​m​i​b​e​x​t​i​d​=​N​i​f​5oz

A „tör­té­ne­lem­óra” után pedig íme a videó, amely bemu­tat­ja, hogy a Car­pat­hi­an Bri­ga­de hogyan készí­tet­te el a zse­ni­á­lis kore­og­rá­fi­át. (Videó: Ren­ner Tamás, Nyi­rő Simon, zene: ROMER)