Hírek Elszakított területi hirek Rosszall­ja a román saj­tó, hogy a Sapi­en­tia Ala­pít­vány vásá­rol­ta meg a Kolozs­vár főte­rén álló Melody szállót

Rosszall­ja a román saj­tó, hogy a Sapi­en­tia Ala­pít­vány vásá­rol­ta meg a Kolozs­vár főte­rén álló Melody szállót

A kolozs­vá­ri román nyel­vű helyi saj­tó rosszal­ló hang­nem­ben szá­molt be hét­főn arról, hogy a magyar álla­mi finan­szí­ro­zá­sú Erdé­lyi Magyar Tudo­mány­egye­tem fenn­tar­tó­ja, a Sapi­en­tia Ala­pít­vány vásá­rol­ta meg a Kolozs­vár főte­ré­nek sar­kán álló Melody szál­lo­da műem­lék­épü­le­tét, mert a román állam intéz­mé­nyei nem tar­tot­tak rá igényt. 

A Zia­rul Făc­lia helyi lap köz­lé­se sze­rint a kolozs­vá­ri, a Kolozs megyei önkor­mány­zat­nak és a kul­tu­rá­lis tár­cá­nak is elő­vá­sár­lá­si joga volt az épü­let­re, de egyi­kük sem élt ezzel a jog­gal. A Moni­to­rul de Cluj helyi lap inter­ne­tes olda­lán a kolozs­vá­ri pol­gár­mes­te­ri hiva­tal saj­tó­osz­tá­lyá­ra hivat­koz­va közöl­te, hogy az ala­pít­vány 5,697 mil­lió eurót fize­tett a pati­nás ingat­la­nért, az eladó magánszemélynek. 

Tonk Már­ton, a Sapi­en­tia Erdé­lyi Magyar Tudo­mány­egye­tem (EMTE) sze­ná­tu­sá­nak elnö­ke üzle­ti titok­ra hivat­koz­va nem kíván­ta közöl­ni az MTI-vel a kifi­ze­tett össze­get. Elmond­ta: az egye­tem kolozs­vá­ri kara kinőt­te a Tor­dai úti épü­le­tét, ezért az októ­ber­től indu­ló nép­tánc­ok­ta­tói szak szá­má­ra újabb ingat­lan­ra volt szük­sé­ge. Ezzel pár­hu­za­mo­san lét­re­jött az Erdé­lyi Hagyo­má­nyok Háza Ala­pít­vány is, mely hely­színt kere­sett a kolozs­vá­ri műkö­dé­sé­hez. A pati­nás szál­lo­da­épü­let alkal­mas e két funk­ció ellá­tá­sá­ra, és továb­bi fej­lesz­té­sek­re is lehe­tő­sé­get nyújt.

Tonk Már­ton elmond­ta, az épü­let­ben tavaly decem­be­rig még három­csil­la­gos szál­lo­da műkö­dött, tehát kis bel­ső átala­kí­tá­sok­kal azon­nal hasz­ná­lat­ba vehe­tő. Hoz­zá­tet­te, most zaj­lik az épü­let ala­pos fel­mé­ré­se, és ez alap­ján készí­tik el a hosszabb távú átala­kí­tás ter­ve­it. Azt a lehe­tő­sé­get is elem­zik, hogy a föld­szin­ti ven­dég­lő és a máso­dik eme­le­ti szál­lo­da­szo­bák ren­del­te­té­sét nem vál­toz­tat­nák meg. 

Mind­ket­tő­re szük­sé­ge van az egye­tem­nek egy­fe­lől a ven­dég­elő­adók elszál­lá­so­lá­sá­ra, ellá­tá­sá­ra, más­fe­lől pedig e funk­ci­ók bevé­te­lei segít­he­tik az intéz­mény fenn­tar­tá­sát. A két­eme­le­tes pati­nás épü­let a 19. szá­zad első felé­ben épült Kolozs­vár főte­ré­nek az észak­ke­le­ti sar­ká­ban, a Bán­ffy-palo­ta mel­lett. Kez­det­ben pénz­in­té­zet, üzle­tek működ­tek ben­ne, majd a 1872-ben szál­lo­dá­vá ala­kí­tot­ták. A Pan­nó­nia szál­ló­nak majd Köz­pon­ti szál­ló­nak olyan ven­dé­gei is vol­tak, mint Jókai Mór, Johan­nes Brahms vagy Liszt Ferenc. Az épü­let az 1891-es fel­újí­tá­sa során nyer­te el mai his­to­ri­zá­ló for­má­ját. Ekkor épült sarok­tor­nya is.

For­rás: Kro​ni​ka​on​line​.ro