Hírek Sport hirek Ros­si­nál a törö­kök az esé­lye­sek, de a fut­ball várat­lan dol­go­kat produkálhat

Ros­si­nál a törö­kök az esé­lye­sek, de a fut­ball várat­lan dol­go­kat produkálhat

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya sze­rint a törö­kök ott­ho­ná­ban csü­tör­tö­kön sor­ra kerü­lő Nem­ze­tek Ligá­ja mér­kő­zé­sen a házi­gaz­dák az esé­lye­sek, ugyan­ak­kor bízik a jó eredményben.

Az esé­lyek nem mel­let­tünk szól­nak, de a fut­ball tud várat­lan dol­go­kat pro­du­kál­ni, mi pedig azon leszünk, hogy ezt csü­tör­tök este bizo­nyít­suk, és jó ered­ményt érjünk el Sivas­ban” – idéz­te Mar­co Ros­sit a magyar szö­vet­ség Twit­ter-olda­la a szer­dai, török­or­szá­gi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót követően.

Mar­co Ros­si: “Az esé­lyek nem mel­let­tünk szól­nak, de a fut­ball tud várat­lan dol­go­kat pro­du­kál­ni, mi pedig azon leszünk, hogy ezt csü­tör­tök este bebi­zo­nyít­suk és jó ered­ményt érjünk el Sivas­ban.” #magya­rok #csak­egy­utt #TURHUN
— MLSZ (@MLSZhivatalos) Sep­tem­ber 2, 2020

Az olasz szak­em­ber hoz­zá­tet­te, a magyar baj­nok­ság ugyan már három hete zaj­lik, a török viszont még nem kez­dő­dött el, ennek elle­né­re ez nagy előnyt nem jelent, hiszen min­dig a tel­je­sít­mény, a minő­ség dönt a pályán, és ez hol­nap sem lesz másképp.

Mar­co Ros­si: “Az OTP Bank Liga ugyan már elkez­dő­dött 3 hete, a török baj­nok­ság pedig még nem. Ennek elle­né­re ez nagy előnyt nem jelent, hiszen min­dig a teje­sít­mény, a minő­ség dönt a pályán és ez hol­nap sem lesz más­képp.” #magya­rok #csak­egy­utt #TURHUN
— MLSZ (@MLSZhivatalos) Sep­tem­ber 2, 2020

A játé­ko­sok közül Holen­der Filip vála­szolt az újság­írók kér­dé­se­i­re. „Nehéz mér­kő­zés­re szá­mí­tok egy nagyon jó csa­pat ellen, hiszen pon­to­san tud­juk, mennyi­re erős a török válo­ga­tott. Mi viszont min­dent bele fogunk adni, hogy egy ilyen erős ellen­fél­lel szem­ben is jó ered­ményt érjünk el csü­tör­tök este” – mond­ta a támadó.

Holen­der Filip: “Nehéz mér­kő­zés­re szá­mí­tok, egy nagyon jó csa­pat ellen, hiszen pon­to­san tud­juk, hogy mennyi­re erős a török válo­ga­tott. Mi viszont min­dent bele fogunk adni, h egy ilyen erős ellen­fél ellen is jó ered­ményt érjünk el csü­tör­tök este.” #csak­egy­utt #magya­rok #TURHUN
— MLSZ (@MLSZhivatalos) Sep­tem­ber 2, 2020

A fel­for­ga­tott és meg­ti­ze­delt magyar válo­ga­tott csü­tör­tö­kön 20.45-től talál­ko­zik a házi­gaz­da török együt­tes­sel Sivas­ban, majd három nap­pal később az oro­szo­kat fogad­ja a Pus­kás Aré­ná­ban 18 órától.

Az M4 Sport és az m4s​port​.hu mind­két meccset élő­ben közvetíti.

For­rás: m4s​port​.hu