Hírek Sport hirek Ronald Koe­man edző­ként tér vissza Bar­ce­lo­ná­ba – sajtóhír

Ronald Koe­man edző­ként tér vissza Bar­ce­lo­ná­ba – sajtóhír

Spa­nyol saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint Ronald Koe­man lesz a Bar­ce­lo­na új veze­tő­edző­je. Az 57 éves hol­land szak­em­ber játé­kos­ként 1989 – 1995 között sze­re­pelt a kata­lán klub­ban. Edző­ként leg­utóbb a hol­land válo­ga­tot­tat irányította.

Qui­que Seti­én menesz­té­sét már hét­fő este hiva­ta­lo­san beje­len­tet­te a Bar­ce­lo­na, utód­ját vala­mi­kor a hét köze­pén neve­zik meg.

A spa­nyol saj­tó­for­rá­sok tel­jes biz­ton­ság­gal állít­ják, hogy Ronald Koe­man veszi át a fenn­ál­lá­sa talán leg­mé­lyebb vál­sá­gá­ba zuhant csa­pa­tot. A másik jelölt Mau­ri­cio Pochet­ti­no, a Tot­ten­ham Hot­s­pur koráb­bi mene­dzse­re volt, de való­szí­nű­leg bar­ce­lo­nai múlt­ja miatt is Koe­man lett a befutó.

Az 57 éves szak­em­ber játé­kos­ként hat évig, 1989 és 1995 között fut­bal­lo­zott a Bar­ce­lo­ná­ban, ez idő alatt össze­sen 264 tét­mér­kő­zé­sen sze­re­pelt, és töb­bek között négy spa­nyol baj­no­ki címet, vala­mint 1992-ben BEK-et nyert a csapattal.

Koe­man edző­ként több hol­land klub­nál dol­go­zott, majd Ang­li­á­ban a Sout­hamp­ton­nál és az Ever­ton­nál, leg­utóbb pedig a hol­land válo­ga­tot­tat irányította.

For­rás: Magyar Nemzet