Hírek Elszakított területi hirek Romá­ni­á­ban ország­szer­te tün­tet­tek a szi­go­rí­tás ellen

Romá­ni­á­ban ország­szer­te tün­tet­tek a szi­go­rí­tás ellen

Romá­ni­á­ban 24 tele­pü­lé­sen vol­tak kisebb-nagyobb tün­te­té­sek vasár­nap éjsza­ka a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok szi­go­rí­tá­sa ellen, hét eset­ben a részt­ve­vők szá­ma meg­ha­lad­ta a tör­vé­nyes elő­írá­sok­ban meg­sza­bott szá­zat – közöl­te hét­főn a Media­fax hír­ügy­nök­ség a ható­sá­gok összeg­zé­sét ismertetve. 

A csend­őr­ség 219 bír­sá­got sza­bott ki a szer­ve­zők­re és egyes részt­ve­vők­re meg­kö­ze­lí­tő­leg 100 ezer lej (7,4 mil­lió forint) érték­ben, ami­ért nem tar­tot­ták be a – fer­tő­zöt­tebb tele­pü­lé­se­ken immár koráb­ban kez­dő­dő – kijá­rá­si tilal­mat, a gyü­le­ke­zé­si kor­lá­to­zá­so­kat és az egész­ség­ügyi előírásokat.

Vasár­nap­ra vir­ra­dó éjsza­ka a ható­sá­gok 120 ezer lej­re bír­sá­gol­tak és bezár­at­tak három buka­res­ti luxus szó­ra­ko­zó­he­lyet, ahol a koráb­bi bír­sá­gok elle­né­re, a jár­vány­ügyi til­tá­so­kat sem­mi­be véve rend­sze­re­sen nagy­sza­bá­sú buli­kat tartottak.

Romá­ni­á­ban vasár­nap este lépett hatály­ba az a kor­mány­ha­tá­ro­zat, amely két órá­val növe­li az éjsza­kai kijá­rá­si tila­lom idő­tar­ta­mát, és csök­ken­ti az üzle­tek nyit­va­tar­tá­si ide­jét azo­kon a tele­pü­lé­se­ken, ame­lye­ken fel­gyor­sult a koro­na­ví­rus-fer­tő­zé­sek ter­je­dé­si üte­me. A kor­mány­ha­tá­ro­zat egye­bek mel­lett a klu­bok, bárok, disz­kók és játék­ter­mek műkö­dé­sét is betiltja.

Hét­fő dél­után újabb – a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok elle­ni – demonst­rá­ci­ók­ról szá­mol­tak be a hír­te­le­ví­zi­ók Romá­nia több nagy­vá­ro­sá­ból, ezek­hez az ellen­zé­ki Romá­nok Egye­sü­lé­sé­ért Szö­vet­ség (AUR) is csat­la­ko­zott. A naci­o­na­lis­ta és vírus­ta­ga­dó szó­la­mok­kal fris­sen par­la­men­ti kép­vi­se­let­hez jutott párt sze­rint Romá­nia for­rong, vissza­kö­ve­te­li sza­bad­sá­gát, mert a kor­mány „fenye­ge­té­sek­kel, pánik­kel­tő sta­tisz­ti­kák­kal és bír­sá­gok­kal ter­ro­ri­zál­ja, és szo­ba­fog­ság­ra ítél­te a lakos­sá­got”. Az AUR orszá­gos tün­te­tés­so­ro­za­tot hirdetett.

A hét­fő dél­utá­ni tün­te­té­sek már feszül­tebb lég­kör­ben zaj­lot­tak, Buka­rest­ben és Nagy­sze­ben­ben is dula­ko­dás ala­kult ki egy-egy iga­zol­ta­tást meg­ta­ga­dó tün­te­tő és a csend­őrök között.

A stra­té­gi­ai kom­mu­ni­ká­ci­ós törzs hét­fői jelen­té­se sze­rint Romá­ni­á­ban újabb rekor­dot dönt­ve meg­kö­ze­lí­tet­te az 1400-at az inten­zív terá­pi­án ápolt súlyos ese­tek szá­ma, ami több mint 93 szá­za­lé­kos telí­tett­sé­get jelent.

Hét­főn újabb 120 koro­na­ví­ru­sos beteg halá­lá­ról szá­mol­tak be a ható­sá­gok. Keve­sebb mint egy hónap alatt Romá­ni­á­ban csak­nem meg­két­sze­re­ző­dött a halál­ese­tek szá­ma. Bár a hiva­ta­lo­san regiszt­rált új ese­tek átla­gos szá­ma nem érte el az 5500-at (míg tavaly novem­ber­ben a 8500-at köze­lí­tet­te), a jár­vány­ügyi szak­em­be­rek az áldo­za­tok és a súlyos ese­tek gyor­san növek­vő szá­má­ból arra követ­kez­tet­nek, hogy sok tekin­tet­ben súlyo­sabb a hely­zet, mint a máso­dik hul­lám tető­zé­se idején.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu