Hírek Elszakított területi hirek Romá­nia első magyar sport­mi­nisz­te­re for­ra­dal­mat csinálna

Romá­nia első magyar sport­mi­nisz­te­re for­ra­dal­mat csinálna

Novák Károly Edu­árd szer­da óta Romá­nia első magyar nem­ze­ti­sé­gű sport­mi­nisz­te­re. A lon­do­ni para­lim­pia baj­no­ka fel­for­gat­ná, tel­je­sít­mény­ori­en­tált­tá ten­né a román spor­tot, s köz­ben gon­dot for­dít a magyar­ság nem­ze­ti össze­tar­to­zá­sá­nak ápo­lá­sá­ra is. Kará­csony másod­nap­ján pedig az első dol­ga volt keresz­te­lő­re men­ni. Az Index exk­lu­zív inter­jú­ja a meg­tör­he­tet­len szé­kely vasemberrel.

126820552 3806105339420971 2340051481083887052 o

Három éve beszél­get­tünk a buda­pes­ti Nem­ze­ti Szín­ház­ban az év spor­to­ló­ja gálán, ahol Jakab­fi Zsa­nett­nek adta át az év női lab­da­rú­gó­já­nak járó tró­fe­át, és ahol „Köszö­nöm, Magyar­or­szág!” fel­ki­ál­tás­sal zár­ta beszé­dét. Akkor gon­dol­ta vol­na, hogy három évvel később román sport­mi­nisz­ter­ként beszél­get velem?

Néz­ze, min­den olyan gyor­san tör­tént, hogy szin­te fel sem fog­hat­tam, de ennek így kel­lett tör­tén­nie. De nem haboz­tam, ami­kor el kel­lett fogad­jam ezt a kül­de­tést, mert én ezt kül­de­tés­nek tekin­tem. Óri­á­si nagy esély ez. Érez­tem min­dig, hogy vala­ha lesz egy ilyen esé­lyem, és úgy lát­szik, ez most bekövetkezett.

Be bizony, és nagy öröm­mel tapasz­ta­lom, hogy már a három évvel ezelőt­ti­hez képest is sokat javult a romá­ni­ai magyar­ság hely­ze­te. Ön is így látja?

Megtörhetetlen székely vasember | Magyar Idők

Novák Károly Edu­árd már csü­tör­tök este belop­ta magát a szí­vünk­be, ami­kor – mielőtt a Magyar Sport­új­ság­írók Szö­vet­sé­ge dísz­ven­dé­ge­ként a Nem­ze­ti Szín­ház szín­pa­dán átad­ta voln …

Igen, akkor azt nyi­lat­koz­tam, hogy egy tízes ská­lán ötös-hatos, és azóta még jobb osz­tály­za­tot adnék.

ÚGY ÉRZEM, FOLYAMATOSAN JAVUL A HELYZETÜNK, EZ NAGYON JÓ DOLOG.Novák Károly EduárdNovák Károly Edu­árd­Fo­tó: Novak Carol Edu­ard / Facebook

Az a sok erdé­lyi befek­te­tés, ami a sport­ban tör­té­nik, nagyon jó pro­jekt a fia­tal­ság szá­má­ra. Ez két­ség­te­le­nül erő­sí­ti a nem­ze­ti össze­tar­to­zást. Ez tény­leg nagyon fon­tos. Iga­zá­ból úgy érzem, hogy az én kül­de­té­sem hoz­zá­já­rul­hat ehhez a folya­mat­hoz. Az egye­dü­li román sport­szö­vet­ség volt a kerék­pá­ro­so­ké a het­ven­va­la­hány­ból, amely­nek magyar elnö­ke volt a sze­mé­lyem­ben – erről most ter­mé­sze­te­sen le kell mon­da­nom össze­fér­he­tet­len­ség miatt –, és most én let­tem az első magyar nem­ze­ti­sé­gű sport­mi­nisz­ter Romá­ni­á­ban. És higgye el, annak örü­lök a leg­job­ban, hogy 

MINDKÉT OLDALRÓL NAGY SZIMPÁTIÁVAL FOGADTÁK A KINEVEZÉSEMET,

és érzé­ke­lem az innen is, onnan is meg­nyil­vá­nu­ló támo­ga­tást. Ennek a hát­or­szág­nak a bir­to­ká­ban konk­rét intéz­ke­dé­se­ket aka­rok hoz­ni, ame­lyek, meg­le­het, drasz­ti­ku­sak lesz­nek, és nem min­den­ki­nek fog­nak tet­sze­ni. De annak érde­ké­ben, hogy a jövő spor­to­lói is élvez­hes­sék a jobb lehe­tő­sé­ge­ket, eze­ket a lépé­se­ket meg kell ten­nem. Van néhány szö­vet­ség, amely jól tel­je­sít, de azért sok­kal több­re van szük­ség. Sok­kal biz­to­sabb, sta­bi­labb ala­pok­ra kell helyez­ni a román sportot.

Rokon­szen­ves, ide­ha­za is meg­szív­le­len­dő gon­do­lat­nak tar­tom, hogy „szűz­be­szé­dé­ben” kimond­ta, nem lehet az összes sport­ágat egy­for­mán magas szin­ten finan­szí­roz­ni, erre a világ pén­ze sem len­ne ele­gen­dő, hanem néhány, olim­pi­ai siker­rel kecseg­te­tő ver­seny­ág­ra kell összpontosítani.

Ezt koráb­ban még sen­ki sem mer­te kimon­da­ni! Én vagyok az első romá­ni­ai sport­mi­nisz­ter, aki konk­ré­tan kimond­ta, hogy sze­re­tünk min­den­kit, tisz­te­lünk min­den­kit, de el kell dönt­sük, hogy hol tudunk érme­ket nyer­ni az olim­pi­án, és abba kell fek­tet­ni a pénz zömét.

MERT NEM TUDUNK MINDENKIT UGYANOLYAN SZINTEN TÁMOGATNI.

Ezt min­den­ki be kell lás­sa. Ami­kor arra gon­do­lunk, hogy az angol kerék­pá­ros-szö­vet­ség­nek a három év múl­va ese­dé­kes pári­zsi olim­pi­á­ra 35 mil­lió font a költ­ség­ve­té­se, akkor elámu­lunk. És velük kell ver­se­nyez­nünk! (nevet)

Ha már a ver­seny­zés szó­ba került… Három éve még arról beszélt, hogy elin­dul kerék­pár­ban a toki­ói para­lim­pi­án. Ami 2021-re csú­szott. Áll még az a terv?

Áll, áll… Bízom ben­ne, hogy egy olyan csa­pa­tot tudok össze­rak­ni körü­löt­tem a minisz­té­ri­um­ban, hogy a tavasz eljöt­té­vel, ápri­lis-május­ban egy olyan gépe­zet áll­jon fel, amely önál­ló­an is tud­ja végez­ni a mun­kát. És akkor nekem is marad egy kis időm az edzé­sek­re. De per­sze min­den attól függ, hogy mennyi mun­kám lesz. Egy­szer meg kell néz­nem janu­ár­ban a körül­mé­nye­ket, hogy meg­ért­sem az egész rend­szert. Tud­ni kell, hogy a sport az a terü­let, amely a máso­dik leg­na­gyobb épü­let­va­gyon­nal ren­del­ke­zik Romá­ni­á­ban, amely rész­ben nem is funk­ci­o­ná­lis. Elké­pesz­tő mun­ka lesz ennek csak a fel­mé­ré­se. Pil­la­nat­nyi­lag nem is tudom, hogy mi vagyunk, sport­mi­nisz­té­ri­um vagy ingat­lan­ügy­nök­ség. Konk­ré­tan fel kell tér­ké­pez­zem, hogy mivel ren­del­ke­zünk, mek­ko­ra a vagyo­nunk. 2021-re a leg­fon­to­sabb pro­jek­tem az új román sport­stra­té­gia meg­al­ko­tá­sa lesz. Eddig ilyes­mi nem volt.Novák Károly Eduárd ünnepli győzelmét a 2012-es paralimpiai játékokon Londonban szeptember 1-jénNovák Károly Edu­árd ünnep­li győ­zel­mét a 2012-es para­lim­pi­ai játé­ko­kon Lon­don­ban szep­tem­ber 1‑jénFotó: Scott Hea­vey / Getty Ima­ges Hungary

Most ott­hon van, Csík­sze­re­dá­ban? (Decem­ber 26-án reg­gel készült az inter­jú – a szerk.)

Igen, igen, megyünk keresz­tel­ni! Nincs hó, plusz egy fok van,

MÁR ITT, A SZÉKELYFÖLDÖN SEM OLYANOK A TELEK, MINT RÉGEN.

Las­san már mi is elfe­lejt­jük, milyen az iga­zi tél.

Tavaly­előtt kör­utat tet­tünk egy kol­lé­gám­mal a Szé­kely­föl­dön, jár­tunk Csík­sze­re­dá­ban Szondy Zoli­nál, az FK Csík­sze­re­da elnö­ké­nél és Dió­sze­gi Lász­ló­nál, a Sep­si OSK tulaj­do­no­sá­nál, lát­tuk a job­bá­ra az anya­or­szág­ból finan­szí­ro­zott sport­tár­gyú befek­te­té­se­ket. Ez a jövő útja?

Sze­rin­tem igen. Per­sze főleg a nép­sze­rű sport­ágak­ba, a fut­ball­ba, hoki­ba fek­tet­nek be, ami nagyon fon­tos. Ha ez a segít­ség nem érke­zik meg, akkor foci nem is létez­ne ma komo­lyabb szin­ten a Szé­kely­föl­dön. És a mi „nem­ze­ti spor­tunk”, a jég­ko­rong is nagyon-nagyon hanyat­ló­ban volt. De még van teen­dő bőven, itt van Csík­sze­re­dá­ban a gyors­kor­ipá­lya, azt is fel kel­le­ne újí­ta­ni, a hoki­pá­lyát, a Vákár Lajos Jég­csar­no­kot úgy­szin­tén, épí­te­ni kel­le­ne egy velod­ro­mot. Itt sok meg­va­ló­sí­tan­dó pro­jekt van. Úgy érzem, ezzel a mos­ta­ni kor­mánnyal elég jó az együtt­mű­kö­dés, ambi­ci­ó­zus, fia­tal csa­pat állt mun­ká­ba. Vala­hogy úgy vagyunk, hogy egy­más­ra vagyunk szo­rul­va, s remé­lem, hogy a tan­ügyi és a fej­lesz­té­si minisz­té­ri­um­mal (hiva­ta­lo­san fej­lesz­té­si, köz­mű­ve­sí­té­si és köz­igaz­ga­tá­si minisz­té­ri­um – a szerk.) jól tudunk együtt­mű­köd­ni. Már csak azért is, mert utób­bi­nak Cseke Atti­la a minisz­te­re Nagy­vá­rad­ról, s van az új kor­mány­nak még egy har­ma­dik magyar tag­ja is Tánczos Bar­na sze­mé­lyé­ben, aki régen a hoki­szö­vet­ség elnö­ke volt, most meg övé a kör­nye­zet­vé­del­mi tár­ca. Sőt, ott van még Kele­men Hunor, az RMDSZ elnö­ke, aki tár­ca nél­kü­li miniszterelnök-helyettes!

Ilyen erős kép­vi­se­le­te még soha­sem volt a magyar­ság­nak a román kor­mány­ban, ugye?

Nem bizony. Talán csak jó tíz éve Emil Boc kabi­net­jé­ben, Cseke Atti­la és Kele­men Hunor már akkor is kor­mány­tag volt.

A régi minisz­té­ri­u­mi csa­pat­tal vág neki a ter­vei meg­va­ló­sí­tá­sá­nak, vagy hoz­za a saját embereit?

Át kell vegyem a régi csa­pa­tot, mivel meg kell tanul­nom az egész rend­szer műkö­dé­sét, de szá­mí­tok hosszú távon a saját embe­re­im­re is, akik­ben fel­té­tel nél­kül meg­bí­zom. Mert biz­tos, hogy más irányt vesz a román sport­irá­nyí­tás az én veze­té­sem­mel, és ehhez az én embe­re­im­re lesz szük­ség.463715 496172520414078 1574173879 oFotó: Novak Carol Edu­ard / Facebook

Érzé­ke­li a jóin­du­la­tot a kor­mány töb­bi sze­rep­lő­je részéről?

Igen. Nagyon örven­de­nek, hogy én let­tem a sport­mi­nisz­ter, nagyok az elvá­rá­sok és a remé­nyek, de meg vagyok edz­ve ehhez a pozí­ci­ó­hoz, meg­van hoz­zá min­den tudá­som. Egy kicsit izgu­lok per­sze, főleg az ele­jén, amíg nem úgy érzem, hogy a saját lába­mon állok, de biz­tos, hogy ha janu­ár végén beszél­get­nénk, már egy sok­kal maga­biz­to­sabb minisz­tert találna.

Addig­ra viszont véget érnek a mézes­he­tek, és nyil­ván kri­ti­ká­kat is kap. Hiszen óha­tat­la­nul érde­ke­ket fog sérteni.

Fel vagyok készül­ve arra is, biz­to­san lesz­nek kri­ti­kák is, mert eddig az volt a sport­po­li­ti­ka lénye­ge, hogy min­den­ki­nek legyen jó, csak hogy min­den­ki marad­jon csend­ben, csak essünk túl raj­ta, hogy ne kell­jen dön­té­se­ket hozni. 

A KEMÉNYEBB SPORTSTRATÉGIA BIZTOSAN NEM FOG MINDENKINEK TETSZENI. DE ÉN ÁLLOK ELÉBE!

Ha jól látom, az a cél­ja, hogy meg­nő­jön a sport- és ifjú­sá­gi tár­ca súlya a román közéletben.

Hát igen. Meg­vál­toz­tat­nám a román sport imá­zsát, a vere­tes hagyo­má­nyok köte­lez­nek. Sok­kal dina­mi­ku­sabb, fia­ta­lo­sabb admi­niszt­rá­ci­ó­ra, for­ra­dal­mi vál­to­zá­sok­ra van szük­ség, mert ennek a tár­cá­nak óri­á­si a jelen­tő­sé­ge, hiszen az ifjú­ság az ország jövő­jé­nek a zálo­ga. Meg kell moz­dít­suk őket. Sze­ret­nék komo­lyan együtt­mű­köd­ni az okta­tá­si miniszterrel.

Mikor láto­gat újból Magyarországra?

Sze­ret­nék minél előbb, mert nagyon sze­re­tem Buda­pes­tet. És ha ismét meg­hív­nak az év spor­to­ló­ja gálá­ra, mint 2017-ben, akkor ter­mé­sze­te­sen elme­gyek. Hát hogy­ne! Imá­dom azt a rendezvényt!

(Borí­tó­kép: Novák Károly Edu­árd elő­ze­tes enge­dé­lyé­vel hasz­nál­va. Fotó: Novak Carol Edu­ard / Facebook)

For­rás: index​.hu