Hírek Elszakított területi hirek Román ügyész­ség: Wass Albert nem esik a til­tó tör­vény hatá­lya alá

Román ügyész­ség: Wass Albert nem esik a til­tó tör­vény hatá­lya alá

Román ügyészség: Wass Albert nem esik a tiltó törvény hatálya alá

Egy romá­ni­ai ügyész­sé­gi vég­zés sze­rint Wass Albert iro­dal­mi mun­kás­sá­ga nem esik a hábo­rús bűnö­sök kul­tu­szát til­tó tör­vény hatá­lya alá. A Bras­sói Táb­la­bí­ró­ság mel­let­ti ügyész­ség júni­us 12-én kel­te­zett vég­zé­sé­ről a szé­kely­föl­di magyar nyelv­hasz­ná­la­ti és szim­bó­lum­hasz­ná­la­ti jogok ellen küz­dő Dan Tan­a­sa blog­ger közölt fény­ké­pet blogjában.

Az ügyész­ség a Tan­a­sa által veze­tett Mél­tó­sá­gért Euró­pá­ban Pol­gá­ri Egye­sü­let (ADEC) fel­je­len­té­se nyo­mán vizs­gál­ta egyes, Sep­si­szent­györ­gyön 2018 ele­jén tar­tott Wass Albert-meg­em­lé­ke­zé­sek tör­vé­nyes­sé­gét. A fel­je­len­tő arra hivat­ko­zott, hogy Wass Alber­tet egy kolozs­vá­ri nép­bí­ró­ság távol­lé­té­ben hábo­rús bűnös­nek talál­ta és halál­ra ítél­te, így bár­mi­lyen Wass-meg­em­lé­ke­zés a hábo­rús bűnö­sök kul­tu­szát til­tó sür­gős­sé­gi kor­mány­ren­de­let hatá­lya alá esik.

Dön­té­sét indo­kol­va az ügyész­ség arra hivat­ko­zott, hogy a rend­őr­ség java­sol­ta az eljá­rás meg­szün­te­té­sét, miu­tán meg­hall­gat­ta a tanú­kat és meg­ál­la­pí­tot­ta: „a Wass Albert-meg­em­lé­ke­zé­sen nem tör­tént uta­lás azok­ra a cse­lek­mé­nyek­re, ame­lye­kért elítél­ték az írót, hanem csak iro­dal­mi mun­kás­sá­ga került terí­ték­re”. A doku­men­tum­ból kide­rül: a fel­je­len­tő nem fogad­ta el, és panasszal élt az ügyész­ség hatá­ro­za­ta ellen, de az óvá­sát elbí­rá­ló ügyész ugyan­er­re a követ­kez­te­tés­re jutott.

„A bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­hoz elen­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges, hogy a hábo­rús bűnö­kért, embe­ri­es­ség elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­kért elítélt sze­mély kul­tu­szá­nak ter­jesz­té­se az ille­tő­nek ahhoz a tevé­keny­sé­gé­hez, cse­le­ke­de­te­i­hez kap­cso­lód­jon, ame­lyek miatt elítél­ték” – áll az ügyész­sé­gi végzésben.

Az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta: ez a fel­té­tel a fel­je­len­tés­ben tag­lalt ese­mé­nyek­nél nem teljesült.

Az eljá­rást beszün­te­tő ügyész­ség arra is kitért a hatá­ro­zat­ban, hogy a Wass Albert ellen hozott halá­los íté­let meg­le­he­tő­sen szűk­sza­vú, ami­kor a vád bizo­nyí­té­ka­it tár­gyal­ja, ráadá­sul az a tör­vény, ame­lyik alap­ján 1946 már­ci­u­sá­ban a kolozs­vá­ri nép­bí­ró­ság kimond­ta az íté­le­tet, 1945 szep­tem­be­ré­ig volt hatályos.

A magyar­el­le­nes meg­nyil­vá­nu­lá­sai miatt elhí­re­sült blog­ger úgy értel­mez­te, hogy az ügyész­ség vol­ta­kép­pen reha­bi­li­tál­ta Wass Alber­tet, és immár nin­csen aka­dá­lya az író­val kap­cso­la­tos romá­ni­ai megemlékezéseknek.

Romá­nia az EU‑s tag­fel­vé­te­lé­re készül­ve első­sor­ban az ország egy­ko­ri fasisz­ta dik­tá­to­rá­nak, Ion Anto­nes­cu­nak a kul­tu­szát igye­ke­zett meg­fé­kez­ni a hábo­rús bűnö­sök kul­tu­szát til­tó, 2003-ban elfo­ga­dott sür­gős­sé­gi kor­mány­ren­de­let­tel. A ren­de­let­re hivat­koz­va azon­ban Wass Albert szob­ra­it is eltá­vo­lít­tat­ták, és állan­dó ható­sá­gi zak­la­tás­nak vol­tak kité­ve mind­azok, akik Wass iro­dal­mi mun­kás­sá­gát idé­ző meg­em­lé­ke­zé­se­ket szer­vez­tek Erdélyben.

Az erdé­lyi arisz­tok­ra­ta csa­lád­ból szár­ma­zó Wass Alber­tet azzal vádol­ták meg a kora­be­li román ható­sá­gok, hogy 1940-ben, a magyar had­se­reg Észak-Erdély­be tör­té­nő bevo­nu­lá­sa­kor apjá­val együtt paran­csot adott több ember kivég­zé­sé­re. Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ba kite­le­pe­dett író múlt­ját új hazá­ja ható­sá­gai is kivizs­gál­ták, és eluta­sí­tot­ták a kiada­tá­sá­ra vonat­ko­zó ismé­telt román kéré­se­ket. (hira​do​.hu)

For­rás: erdely​.ma/​h​i​r​a​d​o​.hu