Hírek Elszakított területi hirek Román naci­o­na­lis­ták az úzvöl­gyi sír­kert­ben ünnepeltek

Román naci­o­na­lis­ták az úzvöl­gyi sír­kert­ben ünnepeltek

Román naci­o­na­lis­ták közel száz­fős cso­port­ja ünne­pelt csü­tör­tö­kön, a román hősök nap­ján az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben, lát­vá­nyo­san sem­mi­be véve a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­so­kat – tájé­koz­ta­tott a Szé­kely­hon por­tál. A ren­dez­vényt Mihai Tir­no­ve­anu, a szél­ső­sé­ge­sen naci­o­na­lis­ta Calea Nea­mu­lui Egye­sü­let elnö­ke kez­de­mé­nyez­te a Face­book-olda­lán. Az ese­mény orto­dox papok által tar­tott val­lá­si cere­mó­ni­á­val kezdődött.

Ezút­tal is fel­ol­vas­ták annak a 149 román kato­ná­nak a nevét, akik egy – a román ható­sá­gok által hiva­ta­lo­san cáfolt – doku­men­tum sze­rint e teme­tő­ben nyugszanak.

Az ünnep­sé­gen beszé­det mon­dott Cons­tan­tin Toma, Dar­man­es­ti pol­gár­mes­te­re és Mihai Tir­no­ve­anu. A ren­dez­vény koszo­rú­zás­sal és sze­re­tet­ven­dég­ség­gel vég­ző­dött. A sír­kert­ben tavaly fel­ál­lí­tott emlék­mű­nél Dar­man­es­ti rend­őr­fő­nö­ke is koszorúzott.Constantin Toma pol­gár­mes­ter a közös­sé­gi hálón is köz­ve­tí­tett beszé­dé­ben a román nem­zet újjá­szü­le­té­sé­nek jele­ként érté­kel­te, hogy vissza­ke­rült az érté­kek közé a hősök irán­ti tiszteletet.

Mihai Tir­no­ve­anu az egy évvel ezelőtt júni­us 6‑án (Krisz­tus menny­be­me­ne­te­lé­nek az orto­dox ünne­pén) tar­tott­hő­sök nap­ját idéz­te, ami­kor mint­egy ötezer román érke­zett a hely­szín­re, aki­nek a teme­tő­be való beju­tá­sát – fogal­ma­zá­sa sze­rint -„a piros-fehér-zöld élő­lánc sem tud­ta megakadályozni”.

A szó­nok sze­rin­taz Úzvöl­gyé­ben elesett román kato­nák áldo­za­ta nél­kül nem való­sul­ha­tott vol­na meg a román nagy egye­sü­lés, és nem kerül­he­tett vol­na sor a tri­a­no­ni béke­szer­ző­dés­re sem.

Tir­no­ve­anu köszö­ne­tet mon­dott a pol­gár­mes­ter­nek azért, hogy nem hát­rált meg, és mél­tó har­cot foly­tat Romániáért.

A Bákó megyei Dar­man­es­ti város önkor­mány­za­ta tavaly ápri­lis­ban önké­nye­sen román par­cel­lát ala­kí­tott ki a Har­gi­ta és Bákó megye hatá­rán fek­vő kato­na­te­me­tő­ben, melyet koráb­ban a szé­kely­föl­di Csík­szent­már­ton köz­ség gon­do­zott. A tava­lyi hősök nap­ján, júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű román orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni ezt. Az ügy több per­nek a tár­gyát képezi.

For­rás: 888​.hu/​MTI