Hírek Vélemények/Publicisztikák Roha­mo­san csök­ken a magu­kat hete­ró­nak neve­zők szá­ma az USA-ban

Roha­mo­san csök­ken a magu­kat hete­ró­nak neve­zők szá­ma az USA-ban

„Évti­ze­de­ken keresz­tül meg­ha­tá­roz­ta a homo­sze­xu­a­li­tás­hoz való hoz­zá­ál­lást a »Born This Way« jel­szó, melyet a homo­sze­xu­á­lis lob­bi­szer­ve­ze­tek és moz­gal­mak még a 80-as évek­ben tűz­tek zász­la­juk­ra, utal­va arra, hogy a homo- vagy hete­ro­sze­xu­a­li­tás nem választ­ha­tó, nem »tanul­ha­tó« dolog, hanem a sze­mé­lyi­ség vele­szü­le­tett tulaj­don­sá­ga” – írja a 888​.hu. 

„Elő­ször, még a hideg­há­bo­rú alatt a jel­szó azt a sze­re­pet szol­gál­ta, hogy ezzel har­col­ja­nak ki a homo­sze­xu­á­li­sok­nak egyen­lő jogo­kat – és most még való­ban az egyen­lő jogok­ra gon­do­lok, nem a több­let­jo­gok­ra, ame­lyek­re ma szo­kás rámon­da­ni, hogy »egyen­lő­ség« és »eman­ci­pá­ció« –, majd a 2010-es évek ele­jén ezt a jel­szót hasz­nál­ták fel arra, hogy a gyer­me­kek egész­sé­ges fej­lő­dé­sé­ért aggó­dó szü­lő­ket nyug­tas­sák meg olyan módon, hogy »nyu­gi, homo­kos­nak csak szü­let­ni lehet. Attól nem lesz homo­kos a fiad, hogy egy ilyen fog­lal­ko­zá­son részt vesz, csak elfo­ga­dóbb!« – szól a fél­re­ve­ze­tés az LMBTQ-lob­bi részé­ről a 80-as évek óta”, foly­tat­ja a por­tál szerzője.

A 888 cik­ke David Shor, a Civis Analy­tics adat­elem­ző cég poli­ti­kai adat­tu­do­má­nyi rész­le­gé­nek veze­tő­jé­nek gra­fi­kon­ja alap­ján azt írja: Ame­ri­ká­ban a sze­xu­á­lis fel­vi­lá­go­sí­tá­son átesett kor­osz­tály­nak már csak a 70 szá­za­lé­ka vall­ja magát heteroszexuálisnak.

Ez az arány ráadá­sul úgy jött ki, teszik hoz­zá, hogy a repub­li­ká­nus több­sé­gű álla­mo­kat a jelen­ség több­nyi­re elke­rü­li, hiszen ezek­ben az LMBTQ-fel­vi­lá­go­sí­tás csak opcionális.

„Ez azt is jelen­ti, hogy

  • …van­nak tag­ál­la­mok, ahol már a lányok­nak több mint fele tar­to­zik vala­me­lyik sze­xu­á­lis »kisebb­ség­be«, azaz töb­ben van­nak, mint ahá­nyan egész­sé­ges »iden­ti­tá­sú­ak« – már amennyi­ben lehet iden­ti­tás­nak nevez­ni a heteroszexualitást.
  • …van­nak tag­ál­la­mok, ahol már min­den tize­dik tiné­dzser fiú sze­ret­ne nővé vál­ni, vagy már elgon­dol­ko­zott raj­ta, hogy való­já­ban rossz test­be született.
  • …a jelen­ség nem­csak azo­kat a tag­ál­la­mo­kat kerü­li el, ahol nincs isko­lai fel­vi­lá­go­sí­tás­ba beépí­tett gen­derideo­ló­gia, hanem azo­kat a gene­rá­ci­ó­kat is elke­rü­li, ame­lyek még vol­tak annyi­ra sze­ren­csé­sek, hogy nem kel­lett átes­ni­ük ilyes­min” – írja a 888​.hu, hoz­zá­té­ve, a homo­sze­xu­á­lis pro­pa­gan­da hatá­sá­ra tehát a LMBTQ-lakos­ság ará­nya három év alatt dup­lá­já­ra, húsz év alatt nyolc­szo­ro­sá­ra nőtt.

A tel­jes cikk – ben­ne beszé­des gra­fi­ko­nok­kal – itt olvasható.