Hírek Vélemények/Publicisztikák Reví­zió helyett kul­túr­bom­bát rob­ban­tot­tak Erdélyben

Reví­zió helyett kul­túr­bom­bát rob­ban­tot­tak Erdélyben

Feke­te kolos­tor, Ábel, Uz Ben­ce – A Heli­kon írói idő­ál­ló műve­ket alkottak

Köny­ve­ik nél­kül sok­kal sze­gé­nyebb len­ne a magyar iro­da­lom, és nél­kü­lük Szerb Antal sem írta vol­na meg nép­sze­rű magyar iro­da­lom­tör­té­ne­tét. De Ábelt és Uz Ben­ce mókás alak­ját sem ismer­nénk. Sas Péter műve­lő­dés­tör­té­nész Magyar erő­tér cím­mel nagy­mo­nog­rá­fi­át írt az erdé­lyi Heli­kon­ról. Tanul­sá­gos, idő­sze­rű könyv lett.

A „mondj egy iro­dal­mi folyó­ira­tot” kér­dés­re száz ember­ből kilenc­ven­ki­lenc azt felel­né, hogy „Nyu­gat”. Akkor is, hogy­ha az ille­tő Ady End­ré­től leg­fel­jebb egy kalács­il­la­tú, szo­mor­kás kará­cso­nyi ver­set ismer, vagy egy bohé­mab­bat. Bár nagy bölé­nyek is írtak a Nyu­gat­ba, a gerinc egy sat­nya tes­tet tar­tott. Pár géni­usz pró­zá­ján, ver­sén kívül egye­net­len, szür­ke írá­sok­kal szór­ták tele a folyó­ira­tot, egy­más hátát vere­ge­tő iro­dal­mi klik­ként működ­tek (leg­alább­is Móricz Zsig­mond főszer­kesz­tői kor­sza­ka előtt). Ám volt egy másik alko­tó­kö­zös­ség, egy sza­bad iro­dal­mi tár­su­lás, , az erdé­lyi Heli­kon, akik­re ugyan­úgy hivat­koz­hat­nánk, hisz időt­ál­ló mun­ká­kat alkot­tak. Fel is soro­lok párat közülük:

Kuncz Ala­dár Feke­te kolos­to­ra a magyar szép­pró­za egyik csúcs­tel­je­sít­mé­nye, Tamá­si Áron Ábel tri­ló­gi­á­ja nél­kül el sem tud­juk kép­zel­ni a szé­kely humo­rú iro­dal­mat, ahogy Nyi­rő József mun­kái nél­kül sem, és Kós Károly regé­nyei, Bán­ffy Mik­lós Erdély tri­ló­gi­á­ja, Dsi­da Jenő Psal­mus Hun­ga­ri­cu­sa, Remé­nyik Sán­dor Eredj ha tudsz‑a, Wass Albert, Áprily Lajos írá­sai; hosszan sorol­hat­nám a 27 heli­ko­ni alko­tó mun­ká­it. Az erdé­lyi Heli­kon egy kul­túr­bom­ba volt az elcsa­tolt ország­rész­ben, tevé­keny­sé­gük nél­kül sok­kal töb­bet sérült vol­na a magyar önazonosság.

Ha a szá­mo­kat néz­zük, akkor is figye­lem­re mél­tó: az Erdé­lyi Szép­mí­ves Céh könyv­ki­adó által a heli­ko­ni mun­ka­kö­zös­ség 14 könyv­so­ro­za­tá­ban 163 köte­tet adtak ki. 64 regényt, 23 verses‑, 18 rövid­pró­zát, 11 esszét és tanul­mányt, hat drá­mát, vala­mint két-két emlék­ira­tot, önélet­raj­zot. De hogyan áll­tak össze egy ilyen sze­ren­csés kons­tel­lá­ci­ó­ba az erdé­lyi csillagok?

„Nem egy pes­ti »libe­rá­lis« lap tanul­hat­na bátor elfogulatlanságot”

„Ked­ves Bará­tom, mint­hogy szán­dé­kom­ban van nya­ran­ként egy ben­ső­sé­ges írói cso­por­to­su­lást szer­vez­ni Maros­vé­csen, nagyon szí­ve­sen lát­ná­lak…” – így kez­dő­dött az 1926. júni­us 17-én huszon­hét író­nak és köl­tő­nek elkül­dött meg­hí­vó­le­vél. Kemény János báró pár egy­sze­rű, barát­sá­gos sorá­val köszön­tött be az erdé­lyi iro­da­lom fény­ko­ra, és ez volt az ala­pí­tó­le­ve­le a több mint egy évti­ze­den keresz­tül együtt­mű­kö­dő sza­bad írói tömö­rü­lés­nek. Kemény pén­zét nem kímél­ve küz­dött az erdé­lyi magyar iro­da­lo­mért, a maros­vé­csi vár­kas­tély kert­jé­ben vitat­ták meg a világ dol­ga­it, s az ódon kas­tély ifjú ura még az írók érzé­keny­sé­gé­re is figyelt. Pél­dá­ul arra, hogy Ber­de Mári­át Gulá­csy Irén­nel nem lehe­tett egy szo­bá­ba ten­ni, mert mind­ket­tő a nagy­asszonyt ját­szot­ta, viszont Hunyady Sán­dort bár­ki­vel össze lehe­tett búto­roz­ni, mert köz­ked­velt volt. És nem­csak vére­sen komoly dol­gok­ról vitat­koz­tak, hanem magyar írók­hoz illő­en mulat­tak is:

a szé­ke­lyek pár­bajt vív­tak, Nyi­rő József és Olosz Lajos egy­más mell­ka­sát céloz­ták öklük­kel. Nagyo­kat csat­tan­hat­tak a kemény mel­lek a kas­tély­kert ősfái alatt, de végül Olosz győ­zött, mert két törött bor­dá­val is „végig­he­li­ko­noz­ta” az írótalálkozót.

Kacsó Sán­dor és Tabéry Géza viszont tánc­ver­senyt ren­dez­tek, mert nem tud­ták eldön­te­ni, hogy melyik a szebb tánc: a csűr­dön­gö­lő vagy a biha­ri toborzó.

A maros­vé­csi író­tár­sa­ság 1926-ban For­rás: Euro​pe​a​na​.eu

Idil­li élet­ké­pek egy kisebb­ség­el­le­nes állam­ban. Nem vélet­le­nül írta Kom­lós Ala­dár, hogy az erdé­lyi Heli­kon­tól „nem egy pes­ti »libe­rá­lis« lap tanul­hat­na bátor elfo­gu­lat­lan­sá­got”. Bár iga­za volt, nem min­den volt fené­kig tej­fel. Az erdé­lyi heli­ko­nis­ták ugyan­is a muris jókedv elle­né­re nehe­zen fér­tek meg egy tető alatt. Nincs ebben sem­mi ördön­gös­ség, hisz írók, egyé­ni­sé­gek vol­tak, és ez volt a sza­bad és füg­get­len alko­tó­kö­zös­ség egyik nehéz­sé­ge: nem kötöt­te össze egy­sé­ges ideo­ló­gia. Bán­ffy Mik­lós és Remé­nyik Sán­dor kon­zer­va­ti­viz­mu­sa, Kós Károly és Szent­im­rei Jenő népi radi­ka­liz­mu­sa, Kuncz Ala­dár és Mol­ter Károly libe­ra­liz­mu­sa, Kádár Imre és Lige­ti Ernő pol­gá­ri radi­ka­liz­mu­sa, a reform­kon­zer­va­ti­viz­must sugár­zó Mak­kai Sán­dor és Tavaszy Sán­dor néze­tei nem vol­tak egy­más­sal kibé­kít­he­tők. Sőt, mint Kuncz Ala­dár írta, a Heli­kon még arra sem kény­sze­rí­ti tag­ja­it, hogy „csak dada­is­ta ver­se­ket írjanak”.

A maros­vé­csi kas­tély kert­jé­ben vitat­ták meg az erdé­lyi kul­tú­ra dol­ga­it For­rás: Visit​-mures​.com

És még­is egy plat­for­mon áll­tak, mert a napi poli­ti­kán túl volt egy ügy, amit fon­to­sabb­nak tar­tot­tak, még­pe­dig az erdé­lyi magyar­ság jelen sor­sa és jövő­je iránt érzett fele­lős­sé­get. Az erdé­lyi Heli­kon egyik érde­me éppen az, hogy a magyar­ság öntu­da­ta épen maradt a két világ­há­bo­rú között, hisz a magyar kul­tú­ra egy­sé­ges és foly­ta­tan­dó tra­dí­ci­ó­ját hir­det­ték. Ennek a küz­de­lem­nek egyik leg­szebb emlé­ke Dsi­da Jenő ver­se. Noha Wass Alber­tet csak 1936-ban hív­ták meg az első heli­ko­ni talál­ko­zó­já­ra, még­is tör­té­nel­mi pil­la­nat­nak lehe­tett tanú­ja: elő­ször hall­hat­ta a Psal­mus Hungaricust.

„Ennek az első talál­ko­zó­nak az utol­só esté­jén olvas­ta föl Dsi­da Jenő nagy­sze­rű­en szép ver­sét, a Magyar zsol­tárt. Össze­szo­ru­ló szív­vel ültünk ott mind­nyá­jan a vécsi vár nagy nap­pa­li szo­bá­já­ban, s meg­könnye­se­dett nagyon a sze­münk, ami­kor Dsi­da Jenő tisz­ta, érces hang­ján föl­csen­dül­tek a sza­vak: »Mér­ges kígyó legyen ele­de­lem, ha rólad meg­fe­led­ke­zem, ó Magyar­or­szág…, nyel­ve­men tüzes sze­get üsse­nek át, mikor nem téged emle­get népem, te drá­ga, te egyet­len, te szent…«. A vers után mély csend borult a szo­bá­ra. Aztán Kós Károly föl­kelt a nagy karos­szék­ből, cson­tos, baju­szos arcán könnyek cso­rog­tak alá, oda­lé­pett Dsi­da Jenő­höz és meg­ölel­te. »Te tak­nyos, te sem­mi­re­va­ló, hogy mer­tél ilyen szé­pet írni!«” – írta egy vissza­em­lé­ke­ző cik­ké­ben Wass Albert.

Szó­val vol­na mit tanul­ni tőlük, mert manap­ság nehéz elkép­zel­ni, hogy bár­mi­lyen ügy tető alá hoz­na 27 külön­bö­ző meg­győ­ző­dé­sű, gon­dol­ko­dá­sú íróembert.

Bal­ról jobb­ra: Kós Károly, Kemény János, Dsi­da Jenő és Nyi­rő József For­rás: Erdé­lyi Heli­kon – Maros­vé­csi Kemény Alapítvány

Uz Ben­cé­ből nem lesz közönségsiker

Sas Péter sok min­dent gór­cső alá vesz a Magyar erő­tér című köny­vé­ben, nem­csak esz­me­tör­té­ne­tet ír, hisz azt mások is bon­col­gat­ták, hanem tágabb kon­tex­tus­ban vizs­gál­ja az erdé­lyi Heli­kon jelen­sé­gét: Kós Károly sztá­nai kéz­mű­ves nyom­dá­já­ról, a könyv­ki­adás buk­ta­tó­i­ról – minő­ség, árak – iro­da­lom­fi­nan­szí­ro­zás­ról, iro­dal­mi tur­nék­ról és a bel­ső ellen­té­tek­ről is olvas­ha­tunk. Meg hát a heli­ko­ni talál­ko­zó­ig veze­tő útról, Bán­ffy Mik­lós és Kemény János sze­re­pé­ről, a vezér­ve­tél­ke­dő­ről, a saj­tó­tá­ma­dá­sok­ról. Az idő min­dent meg­szé­pít, de Sas Péter műve­lő­dés­tör­té­nész nagy­mo­nog­rá­fi­á­ja azért izgal­mas olvas­mány, mert nem tesz szép­ség­ta­paszt a múltra.

Sas Péter nagy­mo­nog­rá­fi­á­ja nem szépségtapasz

Nem magasz­tal­ja fel az ege­kig a Heli­kon alko­tó­it, sok­szor egé­szen kicsi­nyes húzá­sa­ik­ra, egy­mást gán­cso­ló cse­le­ke­de­te­ik­re is rávi­lá­gít. Fel­tár­ja esz­mei, de egé­szen pró­zai – finan­szí­ro­zá­si meg egyéb – nézet­el­té­ré­se­i­ket. Sokat idéz a róluk szó­ló kora­be­li nega­tív kri­ti­kák­ból, viszont az idő múlá­sá­val inkább az a szem­be­tű­nő, hogy sok kor­társ ítész mennyi­re könnyű­nek talál­ta eze­ket a nehéz­sú­lyú író­kat. A heli­ko­nis­ták műve­i­nek nagy része ugyan­is a magyar iro­da­lom klasszi­ku­sa­i­vá érett. És szin­te száz év táv­la­tá­ból ért­he­tet­len­nek tűnik Kós Károly külön­vé­le­mé­nye, aki a céh érde­ke­it kép­vi­se­lő lek­tor­ként nem java­sol­ta kiadás­ra Kuncz Ala­dár Feke­te kolos­to­rát, de Nyi­rő József Uz Ben­cé­jét sem, mert mind­ket­tőt unal­mas­nak tar­tot­ta, és azt hit­te, hogy nem lesz belő­lük közönségsiker.

Buka­rest­ben is fel kel­lett lép­ni­ük, ha Buda­pest­re akar­tak men­ni For­rás: Erdé­lyi Heli­kon – Maros­vé­csi Kemény Alapítvány

És egyik leg­si­ke­re­sebb köny­vük Szerb Antal Magyar iro­da­lom­tör­té­ne­te volt, amit a száz­ezer lejes pályá­za­tuk­ra nyúj­tott be a fővá­ro­si író (Kolozs­vá­ron az akko­ri ingat­lan­pi­ac ára­i­hoz viszo­nyít­va: egy bel­vá­ro­si eme­le­tes ház vagy vil­la hét­száz­ezer lej­be, a város kül­ső részén egy három­szo­bás, kony­hás ház kert­tel két­száz­ezer lej­be, egy vas­út­ál­lo­más mel­let­ti ház 95 ezer lej­be, egy Kolozs­vár hatá­rá­nál lévő, két­szo­bás, kony­hás ház mel­lék­he­lyi­sé­gek­kel, beren­de­zett üzlet­tel és gyü­möl­csös­kert­tel 73 ezer lej­be került; egy pen­gő har­minc lej volt). Kemény János­nak álla­mi segít­ség vagy magán­sze­mé­lyek anya­gi támo­ga­tá­sa helyett min­dent önerő­ből kel­lett finan­szí­roz­nia, a har­minc­ezer lejes díja­kat, az iro­da­lom­tör­té­ne­ti pályá­zat száz­ezer lejes fődí­ját is. Nem vélet­le­nül írta Szerb Antal az elő­szó­ban, hogy „ennek a műnek az egész művelt magyar tár­sa­da­lom­hoz, de első­sor­ban az utód­ál­la­mok magyar­sá­gá­hoz kell szól­nia”, vala­mint azt, hogy

„iro­dal­munk tör­té­ne­té­vel fog­lal­koz­ni, mint Kazin­czy és Köl­csey korá­ban, ma újra a kul­tu­rá­lis loja­li­tás kér­dé­se. Az ide­gen­be sza­kadt magya­rok ezzel tanú­sít­ják, hogy hűek marad­tak a szel­lem­hez. A közös kul­tú­ra, a közö­sen átélt embe­ri érté­kek tart­hat­ják csak össze a sok­fe­lé szét­szórt magyart. Magyar­nak len­ni ma nem álla­mi hova­tar­to­zást jelent, hanem az érzés­nek és gon­do­lat­nak egy spe­ci­fi­kus mód­ját, ami ezer év érté­ke­i­ből szű­rő­dött le: kultúrát.”

Iro­dal­mi szekértáborok

Az erdé­lyi vize­ket a Buda­pest­ről oda­ej­tő­er­nyő­zött kom­mu­nis­ták is mér­gez­ték. Az ellen­té­te­ket ők szí­tot­ták a két oldal között. Bene­dek Elek Jan­csó Bene­dek­nek a követ­ke­zőt írta: „Az erdé­lyi iro­da­lom mun­ká­sa­i­nak két párt­ra sza­ka­dá­sa vol­ta­kép­pen ott kezdődik,

ami­kor a román kor­mány a magyar­or­szá­gi kom­mu­nis­ta írók­nak mene­dé­ket adott, nyil­ván azzal a gon­do­lat­tal, hogy ezek a magyar­ság ellen­sé­gei, nem gon­dol­va meg: hát­ha a román­ság ellen is ugyan­azt a mun­kát vég­zik majd, amit a magyar­ság ellen végeztek.”

Ám nem élvez­het­ték a bel­po­li­ti­kai csör­ték halk fegy­ver­zör­gé­sét, az utód­ál­la­mok ugyan­is nem néz­ték jó szem­mel a magyar iro­dal­mi szer­vez­ke­dé­se­ket. A cseh ható­sá­gok nem enge­dé­lyez­ték a beuta­zá­su­kat és a ter­ve­zett ren­dez­vé­nye­ket, Buda­pest­re is csak úgy mehet­tek, hogy nehogy irre­den­ta vád érhes­se a Heli­kont, a román kémek ugyan­is résen vol­tak, betil­tot­ták vol­na a lapot. De végül ők nyer­tek, hisz az 1945 után „reak­ci­ós”, „való­ság­ha­mi­sí­tó”, „uszí­tó”, „fasizo­id voná­sos”, majd „nyíl­tan fasisz­ta” jel­zők­kel lejá­ra­tott erdé­lyi Heli­kon szer­ző­i­nek művei mind­má­ig nép­sze­rű­ek maradtak.

Sas Péter: Magyar Erő­tér. Az Erdé­lyi Szép­mí­ves könyv­ki­adó és az Erdé­lyi Heli­kon tör­té­ne­te. Kár­pá­tia Stú­dió. 2020.

Pata­ki Tamás

For­rás: Magyar Nemzet