Hírek Elszakított területi hirek Rév­be ért a szé­kely petí­ció, Spa­nyol­or­szág befutott

Rév­be ért a szé­kely petí­ció, Spa­nyol­or­szág befutott

Ha ilyen ütem­ben gyűl­nek az alá­írá­sok, akkor vasár­nap Szlo­vé­ni­á­ban is tel­je­sül­het a cél

Hosszú hóna­pok küz­del­mei után a hete­dik euró­pai uni­ós állam­ban, Spa­nyol­or­szág­ban is sike­rült elér­ni a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott limi­tet, a szé­kely petí­ció támo­ga­tó­i­nak szá­ma éjjel negyed ket­tő­kor vég­re elér­te a szük­sé­ges 40 500-at az ibé­ri­ai állam­ban. Ezzel a kez­de­mé­nye­zés min­den bizonnyal érvé­nyes és ered­mé­nyes lesz, hiszen a szük­sé­ges egy­mil­lió szig­nót már koráb­ban sike­rült össze­gyűj­te­ni, és hat euró­pai uni­ós állam­ban – Hor­vát­or­szág­ban, Lit­vá­ni­á­ban, Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban, Svéd­or­szág­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – is meg­lett már a kel­lő szá­mú aláírás.

A siker­hez azon­ban kel­lett egy hete­dik állam is, ez lett most Spanyolország.

Sokan talán már nem hit­tek ben­ne, de még­is sike­rült elér­ni a célt
Fotó: Facebook/Írdalá.hu

Spa­nyol­or­szág elő­re­tö­ré­se annak is köszön­he­tő, hogy a Geril​la​.hu csa­pa­ta a közel­múlt­ban Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök veze­té­sé­vel napo­kig Kata­ló­ni­á­ban és Baszk­föl­dön kam­pá­nyolt, és sze­mé­lye­sen kér­te az otta­ni poli­ti­ku­sok segít­sé­gét ahhoz, hogy a szé­kely petí­ció alá­írás­gyűj­té­se az ibé­ri­ai állam­ban is cél­ba érjen.

A kam­pány­csa­pat­hoz Bil­ba­ó­ban csat­la­ko­zott Juhász Haj­nal­ka (KDNP), az Ország­gyűlés kül­ügyi bizott­sá­gá­nak alel­nö­ke; a dele­gá­ció sze­mé­lye­sen egyez­te­tett a Baszk Nem­ze­ti Párt vezetésével.

Közel a cél Szlo­vé­ni­á­ban is, ahol már csak 585 alá­írás kell a jog­sza­bály­ban kitű­zött cél eléré­sé­hez. Ha ilyen ütem­ben gyűl­nek az alá­írá­sok, akkor a szom­szé­dos ország­ban is meg­le­het a kel­lő szá­mú szig­nó, akár már vasár­nap vagy a jövő hét elején.

Sok támo­ga­tó áll az ügy mel­lé Lett­or­szág­ban is, de ott azért még csak­nem 3 ezer alá­írás hiány­zik a cél teljesítéséhez.

Bár a kam­pány­csa­pat siker­re vit­te a szé­ke­lyek ügyét, a gyűj­tés azon­ban nem áll le, mert ahogy a szlo­vé­ni­ai kam­pányt irá­nyí­tó Veress Hil­da, a kam­pány­csa­pat ope­ra­tív igaz­ga­tó­ja lapunk­nak koráb­ban elmond­ta: a feb­ru­ár 7‑i határ­idő­ig a ráadá­son is dol­goz­ni kell azok­ban az álla­mok­ban, ahol éppen csak átlép­ték a küszö­böt, mert a szig­nók egy része hibás lehet. A mun­ká­nak lát­szik az ered­mé­nye, mert ha las­sab­ban is, de érkez­nek az újabb lit­vá­ni­ai és svéd­or­szá­gi alá­írá­sok. A szig­nó­kat a feb­ru­ár 7‑i határ­idő lejár­ta után ellen­őr­zik majd.

For­rás: Magyar Nemzet