Hírek Amerikai hirek Repub­li­ká­nus siker: meg­sza­vaz­ta a kép­vi­se­lő­ház a szü­lők joga­i­ról szó­ló tervezetet

Repub­li­ká­nus siker: meg­sza­vaz­ta a kép­vi­se­lő­ház a szü­lők joga­i­ról szó­ló tervezetet

Az Egye­sült Álla­mok kép­vi­se­lő­há­za pén­te­ken meg­sza­vaz­ta a szü­lők joga­i­ról szó­ló tör­vény­ja­vas­la­tot, ame­lyet a demok­ra­ták heve­sen elleneztek.

A repub­li­ká­nus ter­ve­zet értel­mé­ben arra köte­lez­nék az isko­lai kör­ze­te­ket, hogy a szü­lők­nek biz­to­sít­sa­nak hoz­zá­fé­rést a tan­ter­vek­hez és a köte­le­ző olvas­má­nyok lis­tá­já­hoz. Az isko­lák­nak pedig elő­ír­nák, hogy tájé­koz­tas­sák a szü­lő­ket, ha bár­mely dol­go­zó a nem­vál­tás­ra buz­dít­ja gyermeküket. 

Az új sza­bály az olyan tren­dek ter­je­dé­sét igye­kez­ne meg­aka­dá­lyoz­ni az osz­tály­ter­mek­ben, mint a gen­derideo­ló­gia vagy a kri­ti­kai fajelmélet.

A kong­resszus alsó­há­za 213 – 208 arány­ban fogad­ta el a javas­la­tot, amellyel a repub­li­ká­nu­sok a szü­lők ország­szer­te növek­vő elé­ge­det­len­ség­re rea­gál­tak, hiszen gyak­ran utó­lag tud­ták meg, mi zaj­lik a hátuk mögött. A Repub­li­ká­nus Párt sze­rint a szü­lők­nek joguk van tud­ni­uk arról, mi tör­té­nik a gyer­me­kük­kel az isko­la fala­in belül, külö­nö­sen ha az káros rájuk nézve. 

– Köny­ve­ket akar­nak betil­ta­ni, az LMBTQ-közös­sé­get támad­ják. Ez az okta­tá­si prog­ram­juk – idéz­te a Fox News ame­ri­kai hír­csa­tor­na az egyik demok­ra­ta kép­vi­se­lőt. A tör­vény­ja­vas­lat ugyan­ak­kor nem tilt be sem­mi­lyen köny­vet, csu­pán fel­jo­go­sít­ja a szü­lő­ket, hogy lás­sák az isko­lai könyv­tá­rak­ban talál­ha­tó köny­vek lis­tá­ját is. 

Bár a tör­vény­ja­vas­lat vár­ha­tó­an meg­bu­kik a demok­ra­ta több­sé­gű sze­ná­tus­ban, a repub­li­ká­nu­sok­nak sike­rült elér­ni­ük, hogy a szü­lők joga­i­ról több szó essen az Egye­sült Államokban.

A gyer­me­kek védel­mé­ért Flo­ri­da is heves küz­del­met foly­tat, az ame­ri­kai állam kor­mány­zó­ja, Ron DeS­an­tis csü­tör­tö­kön jelen­tet­te be, hogy egé­szen az álta­lá­nos isko­la tizen­ket­te­dik osz­tá­lyá­ig kiter­jesz­te­né az arra vonat­ko­zó tilal­mat, hogy a gye­re­kek sze­xu­á­lis ori­en­tá­ci­ó­val vagy nemi iden­ti­tás­sal kap­cso­la­tos okta­tás­ban részesüljenek. 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu