Hírek Amerikai hirek Repub­li­ká­nus kon­ven­ció: a demok­ra­ták bal­ol­da­li radikálisok

Repub­li­ká­nus kon­ven­ció: a demok­ra­ták bal­ol­da­li radikálisok

Radi­ká­li­sok­ként jel­le­mez­ték Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök­je­löl­tet és párt­tár­sa­it az ame­ri­kai repub­li­ká­nu­sok elnök­je­lölt-állí­tó kon­ven­ci­ó­já­nak első nap­ján, hét­főn befo­lyá­sos politikusok.

Nik­ki Haley, a Trump-kor­mány volt ENSZ-nagy­kö­ve­te, aki egy­kor Dél-Karo­li­na kor­mány­zó­ja is volt, és a hét­fői ren­dez­vény záró­be­szé­dét elmon­dó afro­a­me­ri­kai Tim Scott, dél-karo­li­nai sze­ná­tor egy­aránt a demok­ra­tá­kat bírál­ta, első­sor­ban azt hang­sú­lyoz­va, hogy egy eset­le­ges Biden-admi­niszt­rá­ci­ó­val a radi­ká­li­sok ural­ta demok­ra­ták kerül­né­nek hatalomra.

Haley sze­rint “a demok­ra­ták vízi­ó­ja Ame­ri­ka szá­má­ra a szo­ci­a­liz­mus, és Biden a szo­ci­a­lis­ta bal­ol­dal­lal kataszt­ró­fa len­ne” Ame­ri­ká­nak. Fel­idéz­te: ami­kor Dél-Karo­li­na kor­mány­zó­ja volt, ren­ge­te­get kel­lett küz­de­nie az Oba­ma-kor­mánnyal – amely­nek alel­nö­ke Joe Biden volt – azért, hogy ne szer­vez­zék ki a mun­ka­he­lye­ket az állam­ból. Osto­roz­ta a demok­ra­tá­kat azért is, mert mint mond­ta, állan­dó­an azt han­goz­tat­ják, hogy az Egye­sült Álla­mok­ban rend­szer­sze­rű a rassziz­mus. “Ez hazug­ság, Ame­ri­ka nem faj­gyű­lö­lő ország” – jelen­tet­te ki. Céloz­va a demok­ra­ták meg­nyil­vá­nu­lá­sa­i­ra, fel­em­lí­tet­te a saját pél­dá­ját is: a szü­lei indi­ai beván­dor­lók vol­tak, akik a kez­de­tek­kor hát­rá­nyos meg­kü­lön­böz­te­tés­sel és nagyon nehéz meg­él­he­tés­sel néz­tek szem­be, de “soha nem adták át magu­kat sérel­mek­nek vagy gyűlöletnek”.

Haley dicsér­te és bátor­nak nevez­te Donald Trump poli­ti­ká­ját Irán­nal és Kíná­val kap­cso­lat­ban. Úgy véle­ke­dett, hogy Joe Biden alel­nök­ként “a poli­ti­kai gyen­ge­ség rekor­de­re” volt mind Kíná­val, mind Irán­nal szem­ben. “Ő iste­ni ado­mány min­den­ki­nek, aki bocsá­nat­ké­ré­se­ket, tar­tóz­ko­dást, érték­ren­dünk fel­adá­sát akar­ja Ame­ri­ká­tól” – mondta.

Tim Scott sze­ná­tor szin­tén Biden eddi­gi poli­ti­kai örök­sé­gét osto­roz­ta, és azt vetet­te Joe Biden és alel­nök­je­lölt­je, Kama­la Har­ris sze­mé­re, hogy “kul­tu­rá­lis for­ra­dal­mat akarnak”.

Az afro­a­me­ri­kai poli­ti­kus fel­idéz­te Joe Biden feke­té­ket érin­tő ellent­mon­dá­sos meg­nyi­lat­ko­zá­sa­it is. “Joe Biden azt mond­ta, hogy a feke­te, ha nem rá sza­vaz, akkor nem is iga­zán feke­te. Joe Biden azt mond­ta, hogy a feke­te közös­ség egy­sí­kú. És Joe Biden mond­ta azt is, hogy a sze­gény gye­re­kek is lehet­nek ugyan­olyan oko­sak, mint a fehér gye­re­kek” – idé­zett Biden­től Scott, majd rámu­ta­tott, hogy 1994-ben Biden­nek veze­tő sze­re­pe volt annak a tör­vény­nek a kidol­go­zá­sá­ban, amely lehe­tő­vé tet­te feke­ték töme­ges bebör­tön­zé­sét. A hét­főn beszé­det mon­dó poli­ti­ku­sok arra figyel­mez­tet­tek, hogy

egy Biden-elnök­ség sze­rin­tük “káoszt” hoz­na Ame­ri­ká­nak, “kiáru­sí­ta­ná” az ame­ri­kai érdekeket.

Char­lie Kirk, a fia­tal repub­li­ká­nu­sok egyik szer­ve­ze­té­nek nép­sze­rű veze­tő­je kínai befo­lyás­tól fél­tet­te Ame­ri­kát, Ron­na McDa­ni­el, a Repub­li­ká­nus Orszá­gos Bizott­ság (RNC, a párt veze­tő szer­ve) elnö­ke sze­rint Trump kemény fel­lé­pé­sé­re van szük­ség a kül­po­li­ti­ká­ban, de első­sor­ban is a beván­dor­lás­po­li­ti­ká­ban. Matt Gaetz flo­ri­dai kép­vi­se­lő sze­rint Biden “a bal­ol­dal báb­ja”, Jim Jor­dan ohi­ói kép­vi­se­lő azt han­goz­tat­ta, hogy egye­dül Trump képes “lecsa­pol­ni a washing­to­ni mocsa­rat”. Az ame­ri­kai elnök leg­idő­sebb fia, ifjabb Donald Trump “a mocsár Loch Ness‑i ször­nyé­nek” nevez­te Joe Bident.

Fel­szó­lalt a kon­ven­ci­ón egy demok­ra­ta pár­ti poli­ti­kus is: Ver­non Jones, a geor­giai kong­resszus afro­a­me­ri­kai kép­vi­se­lő­je. “A Demok­ra­ta Párt men­tá­li­san még min­dig az ültet­vé­nye­ken tar­ta­ná a feke­té­ket” – jelen­tet­te ki, hoz­zá­té­ve, hogy sze­rin­te a feke­té­ket évti­ze­de­ken keresz­tül “kény­sze­rí­tet­ték” a Demok­ra­ta Párt­tal való azonosulásra.

Házá­ból vide­ón jelent­ke­zett be és beszá­molt viszon­tag­sá­ga­i­ról az a mis­sou­ri házas­pár – Pat­ri­cia és Mark McC­los­key – amely St.Louis város­ban fegy­ver­rel véd­te ott­ho­nát az erő­sza­kos tün­te­tők­től, a végén pedig őket jelen­tet­ték fel. McC­los­keyék “mar­xis­ta libe­rá­lis akti­vis­ták­nak” és “bűnö­zők­nek” nevez­ték a Black Lives Mat­ter (A feke­ték is embe­rek) moz­ga­lom képviselőit.

Donald Trump elnö­köt két­szer lehe­tett lát­ni a kon­ven­ci­ón, ezút­tal nem sze­mé­lye­sen, hanem két vide­ón. Az egyi­ken a koro­na­ví­rus-jár­vány elle­ni véde­ke­zés­ben részt vevő orvo­sok­kal és nővé­rek­kel beszél­ge­tett, a mási­kon pedig hat olyan egy­ko­ri tússzal, akit elnök­sé­ge ide­jén hosszas tár­gya­lá­sok után sike­rült kisza­ba­dí­ta­ni Török­or­szág­ból, Irán­ból és Szíriából.

Az egy­ko­ri túszok között volt a török bör­tön­ben rabos­ko­dó And­rew Brun­son tisz­te­le­tes, aki 2019 ele­jén magyar állam­pol­gár is lett.

For­rás: vasar​nap​.hu

%d bloggers like this: