Hírek Amerikai hirek Repub­li­ká­nus győ­ze­lem vár­ha­tó a választásokon

Repub­li­ká­nus győ­ze­lem vár­ha­tó a választásokon

Az ame­ri­kai FiveT­hir­tyE­ight poli­ti­kai elem­ző­köz­pont leg­fris­sebb ada­tai sze­rint a ked­di ame­ri­kai kong­resszu­si válasz­tá­sok során 53 szá­za­lék a való­szí­nű­sé­ge annak, hogy a Repub­li­ká­nus Párt a kép­vi­se­lő­ház­ban és a sze­ná­tus­ban is több­sé­get sze­rez. Ezzel szem­ben sze­rin­tük a Demok­ra­ta Párt­nak erre 17 szá­za­lék esé­lye van. A köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok alap­ján az elem­ző­köz­pont sze­rint annak az esé­lye, hogy a repub­li­ká­nu­sok több­sé­get sze­rez­nek a kép­vi­se­lő­ház­ban, de a sze­ná­tus­ban nem, 29 szá­za­lék a való­szí­nű­ség, míg csu­pán a sze­ná­tus­ban ara­tott sike­rü­ket egy szá­za­lék­ra mérik.

A novem­ber 8‑án ese­dé­kes úgy­ne­ve­zett fél­idős válasz­tá­sok során az ame­ri­kai válasz­tók a kong­resszus, vagy­is a kép­vi­se­lő­ház 435 szé­ké­ről és a száz­fős sze­ná­tus közel egy­har­ma­dá­ról, 35 hely­ről dön­te­nek majd. Az eddi­gi köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok ugyan kon­zek­ven­sen a repub­li­ká­nu­sok győ­zel­mét „jósol­ják”, az azon­ban tovább­ra is nyi­tott kér­dés maradt, hogy a tör­vény­ho­zás egé­sze felett több­sé­get tudnak‑e sze­rez­ni. Mind­két kama­rá­ban ara­tott repub­li­ká­nus siker hatal­mas kudar­cot jelen­te­ne Joe Biden jelen­le­gi demok­ra­ta pár­ti elnök­nek, amely lénye­gé­ben elle­he­tet­le­ní­te­né, hogy a bel­po­li­ti­kai kér­dé­sek­ben vég­hez vigye az elkép­ze­lé­se­it – ebből kifo­lyó­lag vél­he­tő­en a kül­po­li­ti­ka felé for­dul­na a cik­lu­sa hát­ra­lé­vő részében.

 

A kép­vi­se­lő­ház

A bűvös 218, ennyit kell elér­ni a győ­ze­lem­hez, ám a FiveT­hir­tyE­ight sze­rint a repub­li­ká­nu­sok 230 hely­re szá­mít­hat­nak az elő­ze­tes fel­mé­ré­sek szerint.

Ez a Poli­ti­co poli­ti­kai hír­por­tál válasz­tá­si elem­zé­se sze­rint azért lehet­sé­ges, mert a repub­li­ká­nu­sok több „biz­tos” befu­tó hellyel ren­del­kez­nek. Szá­mí­tá­sa­ik sze­rint 216 helyen a sza­va­zók inkább, vagy erő­tel­je­sen a kon­zer­va­tí­vok felé húz­nak, így csu­pán ket­tő bil­le­gő sza­va­za­tot kell meg­nyer­ni­ük a Poli­ti­co sze­rin­ti 26-ból.

 

A sze­ná­tus

Wis­con­sin, Penn­syl­va­nia, Geor­gia, Ari­zo­na, Neva­da és New Hamps­hi­re álla­mok lehet­nek a dön­tők. Ezek közül a FiveTh­ri­tyE­ight leg­fris­sebb ada­tai sze­rint Wis­con­sin­ban és Neva­dá­ban jelen­leg a repub­li­ká­nus jelöl­tek veze­tik a fel­mé­ré­se­ket, Penn­syl­va­ni­á­ban és Geor­giá­ban pedig szin­te különb­ség sin­csen a jelöl­tek támo­ga­tott­sá­ga között. A Poli­ti­co sze­rint ezen hat bil­le­gő állam fele-fele arány­ban kerül­het a pár­tok­hoz, így 51:49 arány­ban a repub­li­ká­nu­so­ké lehet a sze­ná­tus is.

 

A leg­fon­to­sabb témák

A Quin­ni­pi­ac Egye­tem fel­mé­ré­se sze­rint egy hét­tel a válasz­tá­sok előtt az ame­ri­kai válasz­adók 36 szá­za­lé­ka az inf­lá­ci­ót jelöl­te meg a leg­ége­tőbb kér­dés­nek, ezzel szem­ben mind­össze tíz szá­za­lék az abor­tusz kér­dé­sét. Amíg előb­bi a repub­li­ká­nu­sok ked­velt kam­pány­té­má­ja, ezzel is kri­ti­zál­va Joe Biden elnök gaz­da­ság­po­li­ti­ká­ját, addig utób­bi a demok­ra­tá­ké, akik az abor­tusz szé­les körű lega­li­zá­lá­sa mel­lett szó­lal­nak fel. 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu